Thanh tra huyện
False 27009Ngày cập nhật 15/08/2014

A. Giới thiệu chung

Thanh tra huyện Nam Đông
Địa chỉ: Thị Trấn Khe tre, Nam Đông, T. T . Huế
ĐT: 054.3.875.164
Email: tt.namdong@thuathienhue.gov.vn

Quá trình thành lập và phát triển:

Thanh tra huyện Nam Đông là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, được thành lập ngày 01/11/1995 theo Quyết định số 73/QĐ-UB ngày 30/10/1995 của Chủ tịch UBND huyện. Hiện nay, tổng số công chức của đơn vị, hiện nay có 04 người (01 Chánh thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra, 02 Thanh tra viên), 100% công chức đều có trình độ đại học. Tất cả các công chức của cơ quan đều là Đảng viên, có 01 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 03 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của ngành có 100% cán bộ, công chức đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, 04/04 công chức là Thanh tra viên, có 01/04 đồng chí hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính.

 
B. Cơ cấu tổ chức: 
 
 
LÃNH ĐẠO

Ông Lê Đăng Huề - Chánh thanh tra

Email: ldhue.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0234 3 875 164

Ông Dương Cảnh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra

Email: dctuan.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0234 3 875 164

 

 

 

THANH TRA VIÊN

 

 

 

Bà Hồ Thị Hiền - Thanh tra viên

Email: hthien.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0234 3 875 164

 
 
C. Chức năng nhiệm vụ (Luật số 56/2010/QH12 của Quốc hội)

Điều 26. Tổ chức của Thanh tra huyện

1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra huyện giúp Chánh Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra huyện.

3. Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện

1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện.

2. Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra huyện

1. Chánh Thanh tra huyện có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chánh Thanh tra huyện có quyền hạn sau đây:

a) Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về quyết định của mình;

b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

c) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh;

d) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

D. Phân công nhiệm vụ

1. Đ/c Lê Đăng Huề - Chánh Thanh tra

a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan Thanh tra huyện;

 b) Trực tiếp tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.

c) Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm và đột xuất; xây dựng chương trình công tác của cơ quan năm 2021 và xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng;

d) Trực tiếp chịu trách nhiệm về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; trực tiếp chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh;

đ) Trực tiếp ra các quyết định: Thanh tra chuyên đề về xây dựng cơ bản tại các trường học; thanh tra mua sắm tài sản công tại các xã, thị trấn; kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan và chủ tịch UBND các xã, thị trấn về xử lý sau thanh tra; Thanh tra đột xuất khi có vụ việc phát sinh.

Làm trưởng đoàn thanh tra đất đai tại xã Thượng Quảng; Tiếp tục làm trưởng đoàn thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở tại thị trấn Khe Tre.

e) Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện;

f) Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư và ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền;

g) Tham gia tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo lịch đã phân công;

h) Chủ tài khoản, quản lý về tài chính, ngân sách của cơ quan;

i) Ký ban hành các báo cáo tháng, các báo cáo chuyên ngành thuộc thẩm quyền. Thẩm định các báo cáo quý, 6 tháng và cuối năm để tham mưu cho Chủ tịch UBND trình HĐND huyện và báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh;

k) Chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý mục tiêu chất lượng hoạt động của cơ quan;

l) Theo dõi nắm tình hình hoạt động tự kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan thuộc UBND huyện;

m) Thực hiện nhiệm vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách địa bàn theo chỉ đạo của UBND huyện;

n) Thực hiện các nhiệm vụ do Huyện ủy, UBKT huyện ủy, Ban chỉ đạo QCDC huyện, BCĐ xây dựng NTM và Đảng ủy Cơ quan UBND huyện giao.

2. Đ/c Dương Cảnh Tuấn – Thanh tra viên

a) Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và giúp Chánh Thanh tra điều hành hoạt động cơ quan khi Chánh Thanh tra đi vắng hoặc khi được ủy quyền;

b) Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra; tham mưu cho Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch và đột xuất;

c) Trực tiếp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra; các đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp. Làm trưởng đoàn hoặc phó các đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh khi được phân công;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chánh Thanh tra phân công;

đ) Giúp Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ phối hợp với UBKT Huyện ủy về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư theo Quy chế phối hợp;

e) Thẩm định, rà soát các văn bản trước khi Chánh Thanh tra ban hành hoặc tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành;

f) Kiêm nhiệm công tác kế toán và quản lý tài sản của cơ quan; tham mưu cho Chánh Thanh tra trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý công sản;

g) Phụ trách công nghệ, thông tin của cơ quan; phụ trách công tác cải cách hành chính và mục tiêu chất lượng hoạt động của cơ quan;

h) Tổ chức thực hiện việc áp dụng quy trình theo tiêu chuẩn ISO;

i) Cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện; Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh;

k) Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, bao gồm: đăng ký thi đua với UBND huyện, Thanh tra tỉnh, Cụm thi đua của huyện và ngành Thanh tra; theo dõi, tổng hợp và báo cáo công tác thi đua 6 tháng và cả năm; dự thảo báo cáo thành tích của cơ quan và của đoàn thanh tra. Theo dõi chấm điểm thi đua hàng tháng cán bộ, công chức trong cơ quan và chấm điểm thi đua các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

l) Theo dõi nắm tình hình hoạt động tự kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở thị trấn Khe Tre, các xã Hương Phú, Hương Lộc, Hương Sơn, Hương Hữu và Thượng Lộ;

m) Tham gia tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo lịch đã phân công;

n) Tham mưu soạn thảo các báo cáo đột xuất, chuyên đề và các văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách;

o) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chi bộ và Công đoàn Nội chính.

3. Đ/c Hồ Thị Hiền – Thanh tra viên

a) Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, bao gồm: Xây dựng kế hoạch năm về thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng; theo dõi, kiểm tra và tổng hợp công tác minh bạch tài sản; theo dõi, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch PCTN; tham mưu soạn thảo nội dung và thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác PCTN theo kế hoạch; tổng hợp và tham mưu cho Chánh Thanh tra trình Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm để báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh; tham mưu báo cáo chuyên đề và đột xuất về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

b) Giúp Chánh Thanh tra thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; trực tiếp theo dõi và bố trí lịch tiếp dân. Tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong năm 2021, bao gồm: tiếp nhận và xử lý đơn thư, kiến nghị giải quyết đơn thư qua tiếp dân; cập nhật thông tin trên phần mềm tiếp dân và giải quyết đơn thư; chuẩn bị các nội dung, tài liệu và tham mưu soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác giải quyết đơn thư;

c) Trực tiếp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra; các đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp theo sự phân công;

d) Giúp Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng Huyện ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo Quy chế phối hợp;

đ) Giúp Chánh Thanh tra theo dõi, báo cáo về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; giúp đỡ hộ nghèo tại Hương Hữu;

e) Thực hiện chế độ báo cáo tháng và quý, 6 tháng và năm theo định kỳ cho Thanh tra tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và chi bộ Nội chính; thực hiện các báo cáo khác liên quan đến hoạt động của cơ quan thanh tra; thực hiện các báo cáo chuyên đề và đột xuất về lĩnh vực phụ trách;

f) Quản lý công tác văn thư, lưu trữ; xử lý văn bản đi, đến trên môi trường mạng; phát hành các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan;

g) Làm thư ký ghi biên bản các buổi làm việc, hội ý, họp cơ quan, các cuộc họp của Hội đồng tư vấn của huyện và các cuộc họp khác khi được phân công;

h) Phối hợp với đồng chí Dương Cảnh Tuấn theo dõi, kiểm tra và báo cáo định kỳ việc chấp hành Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở, Quy chế dân chủ, Quy chế hoạt động của đoàn thanh tra; các quy chế phối hợp và các quy định về chức trách, nhiệm vụ của công chức; theo dõi tình hình thực hiện cơ quan đạt chuẩn văn hóa;

i) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và đề xuất các biện pháp với Chánh Thanh tra việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo và sau thanh tra, kiểm tra;

k) Kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của đơn vị;

l) Tham gia tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo lịch đã phân công;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chánh Thanh tra phân công;

n) Theo dõi nắm tình hình hoạt động tự kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Xuân và Thượng Nhật;

o) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chi bộ và Công đoàn Nội chính – Tổng hợp.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày