Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
False 28960Ngày cập nhật 18/11/2013

A. Giới thiệu chung

Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Địa chỉ: Thị trấn Khe tre, Nam Đông, TT. Huế

Điện thoại: 3.875.329

Email: tckh.namdong@thuathienhue.gov.vn

B. Cơ cấu tổ chức: 
LÃNH ĐẠO

Ông Lê Phú Thưởng - Trưởng phòng

Email: lpthuong.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.329

Bà Nguyễn Lê Ánh Phú - Phó phòng

Email: nlaphu.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.329

 

Ông Nguyễn Hữu Tân - Chuyên viên

Email: nhtan.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.329

BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN

 

 

Ông Nguyễn Thị Thùy Trang - Chuyên viên

Email: ntttrang.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.329

Bà Vương Thị Tú - Chuyên viên

Email: vttu.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.329

Ông Phan Phú Lộc - Kế toán

Email: pploc.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.329

Bà Lê Thị Hoa - Chuyên viên

Email: lthoa.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.329
 
 
 

C. Chức năng nhiệm vụ 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /2016/QĐ-UBND

ngày   31    tháng 8 năm 2016 của UBND huyện Nam Đông)

                                                           

 

                                                     Chương I                                   

NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể

1. Về lĩnh vực tài chính

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

b) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp UBND huyện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

d) Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện.

e) Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

g) Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

h) Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

i) Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

k) Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

l) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của huyện; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành cấp tỉnh đã được phê duyệt; quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân huyện là chủ đầu tư.

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

d) Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư các xã, thị trấn.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

e) Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn huyện;

Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh;

Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

4. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được giao theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu Phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

c) Trong số các lãnh đạo Phòng (Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng) phải có ít nhất 01 người được phân công chuyên trách quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính và phải có ít nhất 01 người được phân công phụ trách về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

đ) Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng phòng, Phó Trưởng phòng được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế hành chính của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng số biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

         Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với lãnh đạo, công chức chuyên môn của Phòng đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị, thống nhất với Trưởng phòng Nội vụ trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

 

D. Phân công nhiệm vụ

1. Ông: Lê Phú Thưởng - Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

          Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung mọi mặt về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác: quản lý tổ chức biên chế nội bộ đơn vị được Uỷ ban nhân dân huyện giao; công tác thi đua, khen thưởng; kỷ luật trong đơn vị; công tác kế hoạch, quy hoạch kinh tế xã hội, đầu tư phát triển, các công việc có tính liên ngành được UBND huyện ủy nhiệm. Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các cơ quan của tỉnh, thường trực huyện ủy, HĐND -UBND huyện và các tổ chức đơn vị thuộc huyện. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tất cả các hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

          - Giải quyết các ý kiến khiếu nại, tố cáo của tổ chức cá nhân.

          2. Bà: Nguyễn Lê Ánh Phú - Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, kiêm Kế toán trưởng.

          - Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng và trực tiếp phụ trách lĩnh vực  ngân sách, cấp phát, điều hành ngân sách huyện theo đúng quy định của Nhà nước.

- Trực tiếp lập, xây dựng dự toán, phân bổ dự toán, công khai dự toán và  quyết toán thu chi ngân sách hàng năm trên địa bàn.

          - Tham mưu báo cáo về thu - chi ngân sách và các báo cáo quý, tháng theo quy định cho UBND huyện.

          - Nhập dự toán và theo dõi việc thực hiện dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và khối sự nghiệp giáo dục thuộc ngân sách huyện, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và một số đơn vị khác.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, thực hiện bổ sung có mục tiêu của ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện và ngân sách huyện cho ngân sách xã.

          - Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu thuộc ngân sách huyện.

          - Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, thực hiện các chế độ chính sách cấp huyện, cấp xã.

          - Quản lý các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu, nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; ký các giấy tờ và văn bản khi được Trưởng phòng ủy quyền.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết những công việc của phòng, ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách và  xử lý những công việc được ủy quyền khi trưởng phòng đi vắng.

          Một số nhiệm vụ khác khi trưởng phòng phân công.

          3. Ông: Nguyễn Hữu Tân – Phó Trưởng phòng

          Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng các lĩnh vực sau:

          - Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm, dài hạn của huyện. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư theo quy định của UBND huyện, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư, xây dựng cơ bản hàng năm theo đúng quy định của UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư.

          - Tham mưu văn bản trả lời ý kiến cử tri.

          - Phụ trách công tác đăng ký kinh doanh, ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hợp tác xã, giá, công tác giải phóng mặt bằng và công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn.

- Phụ trách lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản. Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo phân cấp hiện hành.

          - Phụ trách công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, tin học, ứng dụng trong quản lý tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản.

- Phụ trách trang thông tin điện tử, công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống bảo lụt của đơn vị.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết những công việc của phòng, ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách và  xử lý những công việc được ủy quyền khi trưởng phòng đi vắng.

Một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công.

          4. Bà: Lê Thị Hoa: Chuyên viên

- Phụ trách văn thư, tham mưu thực hiện chế độ công văn đi, công văn đến kịp thời, đầy đủ đúng quy chế làm việc của Phòng và quy định của Nhà nước.

- Trực tiếp quản lý, bảo quản con dấu của đơn vị.

- Trực tiếp quản lý biên lai, ấn chỉ: Mở sổ sách theo dõi nhập xuất, thanh quyết toán biên lai, ấn  chỉ với các xã, thị trấn, các đơn vị và Sở Tài chính; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên lai, ấn chỉ tại các đơn vị sử dụng; báo cáo thanh quyết toán biên lai ấn chỉ theo quy định.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đăng ký kinh doanh, một cửa tại Trung tâm hành chính công.

- Quản lý giá theo quy định; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện. Báo cáo tình hình thực hiện giá cả thị trường trên địa bàn huyện.

- Quản lý công sản trên địa bàn huyện, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, tài sản thanh lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm lưu trử hồ sơ của đơn vị theo quy định; quản lý ấn chỉ; giá cả; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổng hợp các khoản thu nộp vào ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt và chuyển khoản theo định kỳ.

- Quản lý tình hình thu-nộp tiền huy động, đóng góp, các khoản thu khác của ngân sách huyện.

- Công tác áp giá đền bù GPMB.

- Tham mưu lĩnh vực thành lập hợp tác xã.

Một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công.

          5. Bà: Vương Thị Tú: chuyên viên

          - Phụ trách ngân sách giáo dục, tham mưu lãnh đạo phòng lĩnh vực ngân sách giáo dục, trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ kế toán, tài chính, tài sản của các đơn vị được quản lý. Thẩm tra quyết toán các công trình thuộc nguồn vốn mua sắm tài sản (trừ nguồn vốn XDCB) của các đơn vị quản lý.

          - Tham mưu báo cáo về Nghị định 130/NĐ-CP và Nghị định 43/NĐ-CP.

          - Tham mưu và tổng hợp hợp các báo cáo liên quan khi cấp trên yêu cầu.

          - Một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công.

          6. Ông: Phan Phú Lộc - Kế toán đơn vị

- Phụ trách kế toán nội bộ, quản lý ngân sách các đơn vị dự toán của các Phòng, Ban, khối đảng, đoàn thể, quân sự, công an, ban quản lý chợ trên địa bàn; trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ kế toán, tài chính, tài sản của các đơn vị được quản lý. Thẩm tra quyết toán các công trình thuộc nguồn vốn mua sắm tài sản (trừ nguồn vốn XDCB) của các Phòng, Ban; quản lý các thiết bị tin học của Phòng.

- Tham mưu và tổng hợp các báo cáo liên quan khi cấp trên yêu cầu.

Một số nhiệm vụ khác khi trưởng phòng phân công.

          7. Bà: Nguyễn Thị Thùy Trang – Chuyên viên

 - Phụ trách ngân sách xã, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, chế độ kế toán cấp xã của các đơn vị quản lý, Thẩm tra quyết toán các công trình thuộc nguồn vốn mua sắm tài sản (trừ nguồn vốn XDCB) của các xã, thị trấn.

- Tham mưu và tổng hợp các báo cáo liên quan khi cấp trên yêu cầu.

Một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công.

          8. Bà: Lại Thị Sương: Hợp đồng bảo vệ

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ của lực lượng Công an để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ cơ quan;  kịp thời đề xuất với trưởng phòng biện pháp xử lý.

- Trực tiếp kiểm soát người ra vào cơ quan. Khi xảy ra các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn cơ quan phải tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của cơ quan, cấp cứu nạn nhân, bắt người phạm tội quả tang và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

- Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng.

- Phối hợp với Công an thị trấn Khe Tre trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ quan, đề xuất với lãnh đạo, xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan, kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong cơ quan.

- Phụ trách tạp vụ cơ quan, văn thư, thủ quỹ; giao nhận chứng từ với Kho bạc nhà nước huyện.

Một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công.

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày