Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện
False 9816Ngày cập nhật 28/09/2016

A. Giới thiệu chung

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện
Địa chỉ: Thị Trấn Khe tre, Nam Đông, T. T . Huế
ĐT: 054.3.875.354
Email: ttvhtttt.namdong@thuathienhue.gov.vn
 
B. Cơ cấu tổ chức: 
 
 
LÃNH ĐẠO

 

Ông Lê Quốc Thanh - Phó Giám đốc phụ trách

Email: lqthanh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc

Email: ntdung.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

BỘ PHẬN KỸ THUẬT

Ông Đoàn Tấn Lực - Kỹ thuật viên

Email: dtluc.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

 

Ông Trần Đình Văn - Kỹ thuật viên

Email: tdvan.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

Bà Hồ Thị Quỳnh Trang - Phát thanh viên

Email: htqtrang.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.354

 

C. Chức năng nhiệm vụ:
[Đang cập nhật]

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày