Tìm kiếm
Quyết định 1234/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam
False 4298Ngày cập nhật 01/10/2022

Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày 26/9/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1234/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ thực thi nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được Bộ Giao thông Vận tải giao Cục làm cơ quan chuyên môn về xây dựng gồm: thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng sau khi thiết kế cơ sở; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và khi hoàn thành.

Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ thẩm định, trình Cục trưởng phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng, bảo trì do Cục trưởng quyết định đầu tư theo phân công, phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng; tham mưu cho Cục trưởng trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư.

Ngoài ra, cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ bao gồm: phòng Tổng hợp; phòng Thể chế - Đấu thầu; phòng Quản lý đầu tư xây dựng 1; phòng Quản lý đầu tư xây dựng 2. Ngoài ra, Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Tập tin đính kèm:
Phạm Tấn Quý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.892
Truy cập hiện tại 5.405