Tìm kiếm
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
False 73408Ngày cập nhật 12/03/2020

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên

Địa chỉ: Thôn 11,  xã Hương Xuân , Nam Đông, T. T . Huế

ĐT: 0234.3.875.302

Email: ttgdnntx.namdong@thuathienhue.gov.vn

1.Ông : Trần Văn Phúc – Giám Đốc

Email. tvphuc.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0914091473

2. Ông : Lê Văn Lương – Phó Giám Đốc

Email. lvluong.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0913091429

3. Ông; Lê Tố Hữu - Phó Giám Đốc

Email. lthuu.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0946876172

4. Ông Trương Văn Duyệt- Kế Toán

Email. tvduyet.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0975830646

5. Bà; Hồ Thị Hoa Lý- Văn thư

Email. hthly.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0976276501

6. Bà:  Phạm Thị Phương  - Cán sự

Email. ptphuong.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 094612349

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

1. Vị trí và chức năng

a) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên theo quy định của pháp luật.

       b) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Nhiệm vụ của Trung tâm

 a) Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

 b) Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

c) Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

d) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

đ) Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

e) Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

g) Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

h) Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

i) Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

k) Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

  1) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

m) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

 n) Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

o) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Quyền hạn của Trung tâm

a) Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động..

b) Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bo luc Và P. dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

d) Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo. ( đ) Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

e) Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật | Chất của trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của trung tâm.

g) Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm, có nhiệm : vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật và nhiệm vụ được phân công, được Giám đốc ủy quyền giải quyết công việc khi Giám đốc đi vắng.

 b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. Các Tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ

a) Tổ Giáo vụ;

b) Tổ Hành chính - Tổng hợp;

c) Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp;

d) Tổ Giáo dục thường xuyên;

đ) Các Tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo (nếu có).

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao; quy mô, nghề đào tạo và cơ cấu tổ chức trong Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

  3.3. Các Tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp. - Giáo dục thường xuyên huyện được thành lập các Tổ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp. Việc thành lập và hoạt động của Tổ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo của Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định.

3.4. Số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đông trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức và người lao động phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của nhà nước.

4. Cơ chế tài chính

Cơ chế hoạt động tài chính của Trung tâm được thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Điều 1. Nguyên tắc chung

1- Giám đốc là người quản lý và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm, phân công nhiệm vụ các Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, xử lý từng lĩnh vực công tác của Trung tâm, Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn để giải quyết tất cả các công việc thuộc lĩnh vực được phân công, trừ những công việc Giám đốc trực tiếp giải quyết.

2- Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những quyết định của mình; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Giám đốc. Những công việc liên quan giữa các Phó Giám đốc thì chủ động phối hợp giải quyết, trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Giám đốc quyết định.

3- Đầu tuần các Phó Giám đốc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, bộ phận mình phụ trách; Giám đốc lên lịch chung toàn Trung tâm nếu có công việc cần bàn bạc tập thể thì Ban Giám đốc hội ý vào sáng thứ 2 hàng tuần để giải quyết. Vào tuần đầu tiên của tháng Trung tâm họp để đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng trước và triển khai nhiệm vụ trong tháng.

4- Trong trường hợp thấy cần thiết hoặc khi Phó Giám đốc vắng mặt thì Giám đốc trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Giám đốc. Nếu Giám đốc đi công tác, vắng cơ quan dài ngày, không thể giải quyết được công việc thì uỷ quyền cho ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc quản lý chung mọi hoạt động của đơn vị;

Việc phân công công việc giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc có thể điều chỉnh tùy vào nhiệm vụ thực tế hoặc thay đổi nhân sự trong đơn vị tại mỗi thời điểm cho phù hợp.

 

 

Điều 2. Phân công công việc cụ thể giữa Giám đốc và Phó Giám đốc

1- Ông Trần Văn Phúc - Giám đốc

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm; Chủ tài khoản;

- Xây dựng, triển khai, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tuần, tháng, học kỳ, năm học và chương trình hành động, chiến lược mỗi giai đoạn theo kế hoạch của huyện và sở LĐ-TB&XH, sở GD&ĐT;

- Phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức-nhân sự, tài chính, tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất; Tổ Hành chính-Tổng hợp;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng-kỷ luật, Hội đồng nâng lương, sơ tuyển viên chức - người lao động;

- Phụ trách tổ chức Đảng, các đoàn thể xã hội;

- Tự vệ trưởng đơn vị.

2- Ông Lê Văn Lương – Phó Giám đốc

- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn: Tổ XMC-PCGD&GV, Tổ Giáo dục thường xuyên;

- Phụ trách các hoạt động: BHYT trong học viên; các cổng thông tin của bộ, sở, huyện; mạng lan nội bộ, hệ thống thư điện tử công vụ; Trung tâm học tập cộng đồng; Xây dựng xã hội học tập; Thống kê; Văn-Thể-Mỹ; Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.

- Đội trưởng Đội công tác phòng chống chữa cháy; An ninh trật tự; Khu tập thể học viên.

3- Ông Lê Tố Hữu – Phó Giám đốc

- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn: Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp;

- Phụ trách các hoạt động: Liên kết đào tạo; Dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, Thanh tra; Lao động môi trường; Quản lý website đơn vị, lên lịch tuần, tháng...; Thông tin - Tuyên truyền.

- Trưởng Ban phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn; các cuộc vận động của Đảng, Ngành.

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 9.023