Tìm kiếm
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
False 78491Ngày cập nhật 12/03/2020

A. Giới thiệu chung

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông

Địa chỉ: Thị trấn Khe tre, Nam Đông, TT. Huế

Điện thoại: 0234.3875663

Email: bdtxd.namdong@thuathienhue.gov.vn

B. Cơ cấu tổ chức

Họ và tên: CAO BÉ

Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị công tác: Giám đốcBan Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Nam Đông

Thư điện tử:  cbe.namdong@thuathienhue.gov.vn

Di động:  0915557625

-----------------------------------

Họ và tên: NGUYỄN HỮU KHA

Chức vụ: Phó Giám đốc

Đơn vị công tác: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Nam Đông

Thư điện tử:  nhkha.namdong@thuathienhue.gov.vn

Di động:  0985263263

-----------------------------------

Họ và tên: TRẦN KHA

Chức vụ: Kế toán trưởng

Đơn vị công tác: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Nam Đông

Thư điện tử:  tkha.namdong@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0395065461

-----------------------------------

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TÌNH

Chức vụ: Kế toán

Đơn vị công tác: Chuyên viênBan Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Nam Đông

Thư điện tử:  ntttinh.namdong@thuathienhue.gov.vn

Di động:  0989586234

-----------------------------------

Họ và tên: PHAN NGỌC BÌNH

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị công tác: Chuyên viênBan Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Nam Đông

Thư điện tử:  pnbinh.namdong@thuathienhue.gov.vn

Di động:  0913091415

-----------------------------------

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LÂM

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị công tác: Chuyên viênBan Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Nam Đông

Thư điện tử:  nnlam.namdong@thuathienhue.gov.vn

Di động:  0914125046

C. Chức năng, nhiệm vụ:

 1. Chức năng

Ban QLDA thực hiện các chức năng theo Quvết định thành lập Ban
QLDA và theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 16/2016/TT-BXD
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, gồm:

 • Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước
  ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao.
 • Nhận ủy thác quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công tất cả các công
  trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn huyện do ủy ban nhân
  dân huyện và ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tir theo họp đồng úy thác
  quản lý dự án được ký kết phù hợp với năng lực hoạt động của Ban.
 • Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xâv dựng theo quy định của
  pháp luật.

  - Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đâu tư và nhận ủy thác quản
lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đâu tư khác khi được
yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng
công trình khi kết thúc xây dựng.

 • Thực hiện chức năng tư vấn giám sát và các hoạt động tư vấn khác theo
  năng lực hoạt động của Ban QLDA.
 •  Thực hiện các chức năng khác do ủy ban nhân dân huyện giao.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Ban QLDA có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công
tác quản lý dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư
số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, gồm:

 1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, gồm:
 • Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng
  năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sứ dụng, tiên dộ ihực hiện, thòi
  hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thụrc hiện.
 • Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ
  tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng dất đai, tài nguyên, hạ tầng kv
  thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chong cháy no có liên quan đến
  xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo
  quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thục hiện các công việc chuẩn bị dự
  án khác.
 • Các nhiệm vụ thực hiện dự án; Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kể
  xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết
  kê, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tố chức liên
  quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằnu và tái định cư (nếu có)
  và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức kra chọn nhà thầu và ký kết
  hợp đồng xây dirng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp
  đông xây dựng và các công việc cần thiết khác.
 • Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử
  dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử;
  quyêt toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyêt toán vốn đầu tư xây dựng công
  trình và bảo hành công trình.
 • Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn
  theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực
  hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban QLDA theo quy định.
 • Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm ưiái trình: Tổ chức vãn
  phòng và quản lý nhân sự Ban QLDA; thực hiện chế độ liền lirơng, chính sách đãi
  ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quán lý; thiết
  lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giai trình
  chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban QLDA theo yêu cầu của người quvếl định
  đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo; Thực hiện giám sát đánh
  giá đâu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện
  dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 1. Thực hiện các nhiệm vụ quàn lý dự án:
 • Các nhiệm vụ, nội dung quản lý dự án quy định tại Điều 66 Luật Xây
  dựng và của pháp luật có liên quan, gồm;

+ Quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất
lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi
công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dvrng; lựa chọn nhà thầu và hợp
đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội
dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác
của pháp luật có liên quan.

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện hoặc giao Ban Quản lý dự án, tư
vấn quản lý dự án, tổng thầu (nếu có) thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội
dung quản lý dự án.

 • Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dụ’ án đế
  bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư,
  chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.
 1. Nhận ủy thác quản lý dự án theo họp đồng ký kết với các chủ đầu tư
  khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của đơn vị.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động tư vấn giám sát và các hoạt động
  tư vấn khác theo năng lực hoạt động của Ban QLDA.

D. Phân công nhiệm vụ

1. Ông Cao Bé - Giám đốc Ban: 

Lãnh đạo cơ quan, phụ trách chính các công việc của Ban, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện bảo đảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Trực tiếp phụ trách, thực hiện nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại của cơ quan.

- Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, kế hoạch và tài chính; chỉ đạo quản lý công tác kỹ thuật, công tác quy hoạch.

- Điều hành quản lý dự án tất cả các công trình dự án do Ban làm chủ đầu tư.

- Chỉ đạo điều hành công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

- Kiểm tra việc xây dựng chương trình làm việc tháng, quý, năm của cơ quan.

- Chủ tài khoản của cơ quan.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

2. Ông Nguyễn Hữu Kha – Phó giám đốc

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban thực hiện vị trí Chuyên quản quản lý xây dựng giao thông và thủy lợi, quản lý dự án từ giai đoạn bắt đầu chuẩn bị đầu tư đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu:

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Giám sát thi công xây dựng;

- Nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng;

- Phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết các công việc liên quan đến dự án.

Trực tiếp chủ trì quản lý – giám sát kỹ thuật các công trình sau:

+ Các công trình chuyển tiếp:

(1) Đường vào vùng sản xuất Cha lai xã Thượng  Nhật (gđ 2);

(2) Đường vào khu sản xuất Cha Lai xã Thượng Nhật (gđ 3);

(3) Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ Chợ Hương Giang đến cầu C9;

(4) Mở rộng đường trục chính trung tâm xã Thượng Nhật.

(5) Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ cầu Khe Tre đến nhà Ông Dinh

+ Các công trình khởi công mới:

(1) Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn cầu Khe Tre đến trung tâm y tế huyện Nam Đông

Ký các văn bản khi Giám đốc uỷ quyền.

Quản lý công tác đấu thầu. Chủ trì, chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật trước lãnh đạo Ban về các công trình do ông Nguyễn Hoài Nam, Cao Huỳnh Sáu và Hoàng Văn Quang phụ trách.

Quản lý công tác thi đua khen thưởng và các tiêu chí của Bảng tiêu chí, tiêu chí thành phần, thang điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của đơn vị. Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công hàng tháng, quý, năm và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Ban yêu cầu.

3. Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Chuyên viên kỹ thuật:

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban thực hiện vị trí Chuyên quản quản lý xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, quản lý dự án từ giai đoạn bắt đầu chuẩn bị đầu tư đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu:

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Giám sát thi công xây dựng;

- Nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng;

- Phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết các công việc liên quan đến dự án.

Trực tiếp chủ trì quản lý – giám sát kỹ thuật các công trình sau:

+ Các công trình chuyển tiếp:

(1) Trường Mầm non xã Thượng Long;

(2) Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên (giai đoạn 2);

(3) Đường vào vùng sản xuất Mai Rai (giai đoạn 2), xã Thượng Nhật;

(4) Trường TH thị trấn Khe Tre, nhà 4 phòng học;

(5) Hệ thống điện trang trí chiếu sáng tuyến đường trung tâm TT Khe Tre

+ Các công trình khởi công mới:

(1) Đường sản xuất Thượng Nhật đi Hương Hoà

(2) Dự án định canh định cư thôn Tà Rị, xã Hương Hữu (Nhà họp thôn)

Tư vấn đầu tư xây dựng thông qua Hợp đồng kinh tế với các chủ đầu tư khác;

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ tháng, báo cáo Giám sát Đầu tư.

Chủ trì, chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật trước lãnh đạo Ban về các công trình do ông Hoàng Kim Danh Nhân và Phan Ngọc Bình phụ trách.

Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công hàng tháng, quý, năm và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Ban yêu cầu.

4. Ông Phan Ngọc Bình - Cán sự:

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn bắt đầu chuẩn bị đầu tư đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu:

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Giám sát thi công xây dựng;

- Nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng;

- Phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết các công việc liên quan đến dự án.

Trực tiếp chủ trì quản lý – giám sát kỹ thuật các công trình sau:

+ Các công trình chuyển tiếp:

(1) Mương thoát nước TDP 2, 4 thị trấn Khe Tre;

(2) Mương thoát nước TDP 5 thị trấn Khe Tre;

+ Các công trình khởi công mới:

(1) Hệ thống thoát nước CCN Hương Hoà

(2) Đường liên thôn Ka Tư, xã Hương Phú

Tham gia giám sát các dự án thường xuyên để phản ánh tình hình thi công tại hiện trường ; phải mở nhật ký giám sát cho từng dự án, hàng tháng báo cáo lãnh đạo Ban.

Tham gia kiểm đếm, đo đạc các công trình có giải phóng mặt bằng.

Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trước vị trí Chuyên quản quản lý xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật và Chuyên quản quản lý xây dựng giao thông và thủy lợi.

Tham gia phối hợp công tác văn thư, xử lý văn bản.

Nhập dữ liệu giám sát đầu tư trên hệ thống.

Theo dõi và thực hiện các tiêu chí của Bảng tiêu chí, tiêu chí thành phần, thang điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện (Ban hành kèm theo Công văn số:  1027/UBND-NV  ngày  31 tháng  10 năm 2019 của UBND huyện)

Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công hàng tháng, quý, năm và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Ban yêu cầu.

5. Ông Cao Huỳnh Sáu – Nhân viên hợp đồng:

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn bắt đầu chuẩn bị đầu tư đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu:

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Giám sát thi công xây dựng;

- Nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng;

- Phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết các công việc liên quan đến dự án.

Trực tiếp chủ trì quản lý – giám sát kỹ thuật các công trình sau:

+ Các công trình chuyển tiếp:

 (1) Xây dựng các hạng mục phụ trợ TTVH thanh, thiếu niên huyện Nam Đông.

(2) Đường thôn 8 xã Thượng Long đi xã Thượng Nhật;

(3) Đường SX A Kỳ xã Thượng Long (GĐ 3)

(4) Đường SX thôn 4 đến đầu thôn 8 xã Thượng Long;  

(5) Nhà văn hoá xã Thượng Long;

+ Các công trình khởi công mới:

(1) Đường bê tông thôn Ta Rung, xã Hương Sơn

(2) Đường sản xuất A2 đến T7, xã Hương Sơn

(3) Đường sản xuất thôn 6, xã Thượng Quảng

Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trước vị trí chuyên quản giao thông – thủy lợi.

Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công hàng tháng, quý, năm và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Ban yêu cầu.

6. Ông Nguyễn Hoài Nam – Nhân viên hợp đồng:

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn bắt đầu chuẩn bị đầu tư đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu:

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Giám sát thi công xây dựng;

- Nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng;

- Phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết các công việc liên quan đến dự án.

Trực tiếp chủ trì quản lý – giám sát kỹ thuật các công trình sau:

+ Các công trình khởi công mới:

(1) Đường sản xuất thôn 3, xã Hương Lộc

(2) Đường từ cầu khe Môn đến vùng sản xuất thôn 3, xã Hương Lộc (QLDA xã)

(3) Hệ thống thuỷ lợi khe Môn, xã Hương Lộc

Tham gia thường xuyên giám sát hiện trường các công trình phản ánh kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban. Tham gia giám sát phải mở nhật ký giám sát cho từng dự án, hàng tháng báo cáo lãnh đạo Ban.

Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trước vị trí chuyên quản giao thông – thủy lợi.

Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công hàng tháng, quý, năm và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Ban yêu cầu.

7. Ông Hoàng Kim Danh Nhân – Nhân viên hợp đồng:

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn bắt đầu chuẩn bị đầu tư đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu:

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Giám sát thi công xây dựng;

- Nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng;

- Phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết các công việc liên quan đến dự án.

Trực tiếp chủ trì quản lý – giám sát kỹ thuật các công trình sau:

+ Các công trình chuyển tiếp:

(1) Đường SX khe Dâu thôn Dỗi, Thượng Lộ;

(2) Đường SX khe PaZa thôn Dỗi, Thượng Lộ;

(3) Đường giao thông cụm 5 thôn 11 xã Hương Hoà

+ Các công trình khởi công mới:

(1) Nâng cấp Trụ sở HĐND-UBND xã Thượng Nhật

(2) Điện chiếu sáng tuyến đường Thượng Nhật đi Hương Giang

(3) Nhà văn hoá xã Hương Hữu

Tham gia thường xuyên giám sát hiện trường các công trình phản ánh kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban. Tham gia giám sát phải mở nhật ký giám sát cho từng dự  án, hàng tháng báo cáo lãnh đạo Ban.

Tư vấn đầu tư xây dựng thông qua Hợp đồng kinh tế với các chủ đầu tư khác;

Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trước vị trí Chuyên quản quản lý xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật và Chuyên quản quản lý xây dựng giao thông và thủy lợi.

Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công hàng tháng, quý, năm và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Ban yêu cầu.

8. Ông Hoàng Văn Quang – Nhân viên hợp đồng:

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn bắt đầu chuẩn bị đầu tư đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu:

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Giám sát thi công xây dựng;

- Nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng;

- Phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết các công việc liên quan đến dự án.

Trực tiếp chủ trì quản lý – giám sát kỹ thuật các công trình sau:

+ Các công trình chuyển tiếp:

(1) Cầu C9 xã Hương Hữu

(2) Cầu thôn 6 xã Thượng

(3) Nâng cấp, sủa chữa sân thể thao trung tâm

+ Các công trình khởi công mới:

(1) Hệ thống cấp thoát nước, điện sinh hoạt khu dân cư TDP 4, thị trấn Khe Tre

(2) Đường vào khu dân cư TDP 4, thị trấn Khe Tre

(3) Vỉa hè đường 14C đoạn từ Chợ Khe Tre đến nhà máy nước Nam Đông

Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trước vị trí chuyên quản giao thông – thủy lợi.

Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công hàng tháng, quý, năm và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Ban yêu cầu.

8. Ông Trần Kha - Kế toán trưởng:

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban, Quản lý công tác kế toán chung của cơ quan, theo dõi nguồn vốn được cấp, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

- Thực hiện thanh toán, quyết toán các hợp đồng kinh tế;

- Thực hiện thu chi tài chính ở cơ quan;

- Quản lý các hồ sơ sổ sách liên quan đến hành chính và dự án;

- Phối hợp và giám sát hợp đồng liên quan đến QLDA và GPMB.

- Tham mưu công tác hợp đồng lao động cơ quan; theo dõi, chấm công; giải quyết chế độ nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ bảo hiểm…

- Cung cấp hồ sơ, số liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cho các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công hàng tháng, quý, năm và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Ban yêu cầu.

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Tình – Kế toán viên:

 Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về các công tác:

- Văn thư - Lưu trữ của cơ quan, quản lý sử dụng phần mềm dùng chung, quản lý văn bản hồ sơ công việc.

- Quản lý con dấu cơ quan.

- Thủ quỹ của cơ quan.

- Tham gia lập hồ sơ  thanh, quyết toán các công trình cùng kế toán trưởng.

- Mua sắm và quản lý các trang thiết bị vật tư của cơ quan.

- Thư ký ghi biên bản làm việc, biên bản các cuộc họp cơ quan.

- Thực hiện công tác kê khai tài sản.

- Thực hiện công tác Thi đua khen thưởng

- Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công hàng tháng, quý, năm và một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Ban yêu cầu.

*Một số nhiệm vụ khác:

Ngoài những nhiệm vụ chính đã được phân công đối với lãnh đạo và các chuyên viên, Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện còn thực hiện một số nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu.

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.549