Tìm kiếm
Hệ thống biểu mẫu trong hoạt động giải quyết đơn thư
False 16636Ngày cập nhật 09/09/2020

Thanh tra huyện đăng tải các loại biểu mẫu phục vụ hoạt động giải quyết đơn thư, cụ thể như sau:

 

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

BM.01

Đơn khiếu nại

2

BM.02

Giấy ủy quyền khiếu nại

3

BM.03

Phiếu trả đơn

4

BM.04

Phiếu hướng dẫn

5

BM.05

Thông báo không thụ lý GQKN

6

BM.06

Thông báo thụ lý GQKN

7

BM.07

QĐ giao nhiệm vụ xác minh

8

BM.08

Công văn thực hiện kế hoạch GQKN thuộc thẩm quyền

9

BM.09

QĐ xác minh nội dung khiếu nại

10

BM.10

Đề cương, Kế hoạch kiểm tra, xác minh

11

BM.11

Biên bản làm việc

12

BM.12

Công văn cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng

13

BM.13

Giấy biên nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng

14

BM.14

Công văn trưng cầu giám định

15

BM.15

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

16

BM.16

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn GQKN

17

BM.17

Phương án đối thoại

18

BM.18

Giấy mời gặp gỡ, đối thoại

19

BM.19

Giấy mời tham dự gặp gỡ, đối thoại

20

BM.20

Giấy ủy quyền đối thoại

21

BM.21

Biên bản về việc gặp gỡ, đối thoại

22

BM.22

Quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

23

BM.23

Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

24

BM.24

Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại

25

BM.25

Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1

26

BM.26

Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2

27

BM.27

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng tại Tòa án

28

BM.28

Công văn cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án

29

BM.29

Thông báo về việc chấm dứt thụ lý GQKN

Chi tiết hơn, mời quý độc giả tải tại file kèm theo.

BM.01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


                                               ......., ngày....tháng .....năm.....

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Kính gửi:................................................(1)

Họ và tên:......................................................................................................................(2)

Địa chỉ :........................................................................................................................ (3)

Khiếu nại:......................................................................................................................(4)

Địa chỉ:..........................................................................................................................(5)

Nội dung khiếu nại:.......................................................................................................(6)

Lý do khiếu nại:............................................................................................................(7)

Đề nghị, yêu cầu giải quyết của người khiếu nại..........................................................(8)

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có)

 

                                                                                                  Người khiếu nại

                                                                  (ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

     Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình

đại diện;

(3) Địa chỉ của người khiếu nại;

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Địa chỉ của ngườibị khiếu nại;

(6) Nội dung khiếu nại:

 -  Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến  khiếu nại;

 -  Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

(7) Nêu lý do dẫn đến khiếu nại (ví dụ: việc thu hồi đất không đúng đối tượng);

(8) Ghi nội dung, yêu cầu của người khiếu nại (ví dụ: đề nghị được tái định cư tại chỗ; bồi thường bằng đất...)

 

 

 

 

 

 

 

BM.02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


......., ngày ....tháng......năm ......

 

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

 

Họ và tên người uỷ quyền:............................................................................................(1)

Địa chỉ :.........................................................................................................................(2)

Số CMND:..........................................................Cấp ngày…...tháng…...năm..................

Nơi cấp:….........................................................................................................................

Họ và tên người  được ủy quyền…………………...………………………....................

Địa chỉ:...…………………………………………………………………………...........

Số CMND:..............................Do.....................cấp ngày......tháng…..năm.......................

Nơi cấp:…………………….............................................................................................

Nội dung uỷ quyền:.......................................................................................................(3)

.....................................................................................................................................................................................................................................

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền./.

                                                   

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Xác nhận của UBND của xã, phường,

thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

(1) Nếu người uỷ quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người uỷ quyền.

(2) Nơi người uỷ quyền khiếu nại cứ trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức uỷ quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Uỷ quyền toàn bộ để khiếu nại hay uỷ quyền một số nội dung (Trường hợp uỷ quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung uỷ quyền).

 

 

 

BM.03

 

(1)………………………….

(2)……………….…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /………(3)

 

  

........., ngày …..  tháng …..  năm …..

 

PHIẾU TRẢ ĐƠN

Kính gửi:.............................................................. (4)

 

Ngày...... tháng....... năm..........., .................................................... (2) nhận được đơn khiếu nại của ..........................................................................(4)….........................

Địa chỉ:............................................................................................... ………..........

Đơn có nội dung: ………………………..………………...(5)…..........................

...…………………………………………………………..………..…….…….......…………………………………………………………..………..…….……..............

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; theo quy định tại Điều 11 Luật khiếu nại năm 2011;.................................(2) thấy đơn khiếu nại của ông (bà) không đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì ................(6).......................................

Vậy.............................(2) trả lại đơn để.............(4) biết.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;                              

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;

- Lưu…..

 

………………………..……………(7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 1. Tên cơ quan cấp trên (nếu có);
 2. Tên cơ quan đơn vị gửi Phiếu trả đơn;
 3. Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị gửi Phiếu trả đơn;
 4. Họ tên người khiếu nại;
 5. Nội dung đơn khiếu nại;
 6. Nêu lý do không thụ lý giải quyết;
 7. Chức danh thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi phiếu trả đơn.

 

BM.04

 

(1)…………….……                      CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)……….....…..…..                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

 Số:           /......(3)                                      ......., ngày...….tháng.....….năm .....…

                                  

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN

                                      

   Kính gửi:.....................................................................(4)

                         Địa chỉ:........................................................................(5)

 

Ngày…....tháng…...năm .......…,………………….……….(2) nhận được đơn khiếu nại đề ngày của ông (bà) có nội dung.................................................................(6)

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; ...................(2) nhận thấy đơn khiếu nại của ông (bà)  không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan ……………..………..(2).

           Đề nghị ông (bà) gửi đơn khiếu nại đến..........................(7)  để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

            (Tài liệu gửi trả lại kèm theo - nếu có).

 

                                                                         …………………………………….(8)

                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu...            

 

 

 

(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu có);

(2) Tên cơ quan, đơn vị ra văn bản hướng dẫn;

(3) Chữ  viết tắt tên cơ quan, đơn vị hướng dẫn;

(4)  Họ tên người khiếu nại;

(5) Địa chỉ của người gửi đơn;

(6) Ghi nội dung của người khiếu nại;

(7) Chức danh Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

(8) Chức danh Thủ trưởng  cơ quan, đơn vị gửi phiếu hướng dẫn.

 

 

BM.05 

……….(1)………..
……….(2)………..
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: ....…/TB-…….

……., ngày tháng năm

 

THÔNG BÁO

Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

 

Kính gửi: ……………..(3)…………….

 

Ngày ... tháng ... năm ..., ...(2)... đã nhận được đơn khiếu nại của…......(3).........

Địa chỉ:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp:….........…………(4).............................

Khiếu nại về việc .....……………………………….(5).......................................

.................................................................................................................................................................................................

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì lý do sau đây:………........................................................(6).................................................

Vậy thông báo để ……….(3)……….. được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ….(7)….;
- …..(8)….;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(4) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(5) Tóm tắt nội dung khiếu nại.

(6) Lý do của việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

(7) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có).

(8) Tên cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp (trừ trường hợp giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức).

 

 

 

BM.06

……….(1)………..
……….(2)………..
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: .....…/TB-…….

……., ngày tháng năm

 

THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại ...(3)

Kính gửi: ……………….(4)…………………

 

Ngày ... tháng... năm ...(2)... đã nhận được đơn khiếu nại của...........(4).................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp: ……………..(5)......................................

Khiếu nại về việc ………………………(6)...........................................................

.............................................................................................................................................................................................

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của ….(7).......................

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày ... tháng ... năm .....

Vậy thông báo để …..….(4)……….. được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ….(8)….;
- …..(9)….;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại.

(3) Lần giải quyết khiếu nại: "lần đầu" hoặc "lần hai".

(4) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(5) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(6) Tóm tắt nội dung khiếu nại.

(7) Người giải quyết khiếu nại.

(8) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có).

(9) Tên cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp (trừ trường hợp giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức).

 

BM.07

……….(1)………..
……….(2)………..
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số:..... …/QĐ-…….

……., ngày tháng năm

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

…………………...(3)…………………….

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ ……………………………….(4).................................................. ;

Xét đề nghị của ……………………..(5)................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao ............(6)................. tiến hành xác minh làm rõ nội dung khiếu nại của ..............................(7)...................... về việc ...............(8)...............

......................(6)............... báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại nêu trên với ........................(3)............................. trước ngày... tháng ... năm......

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Người đứng đầu ........(6)....., .......(9)....... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người giải quyết khiếu nại
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ lý giải quyết khiếu nại.

(3) Chức danh của người có thẩm quyền ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

(4) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định.

(5) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

(6) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

(7) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(8) Nội dung được giao xác minh.

(9) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

 

BM.08

……….(1)………..
……….(2)………..
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số:..... /…….

……., ngày tháng năm

 V/v thực hiện kế hoạch giải quyết

vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền

 

 

                                  Kính gửi:

                                 - ..................(3)...................................;

                                 - ..........................................................;

                                

                                   

 ....................................(4)................................. đã thụ lý vụ việc khiếu nại của ......................(5)................... về việc................(6)...................

 

Thời hạn giải quyết khiếu nại là....(7)... ngày - kể từ ngày... (8)......

Để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại của công dân theo đúng thời hạn pháp luật quy định; ........(4)...........yêu cầu:

1. ...............(9)..............: thực hiện việc xác minh nội dung đơn khiếu nại .....................(5, 6)..........; báo cáo kết quả trước ngày....tháng....năm....

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, phải xây dựng Phương án đối thoại kèm báo cáo kết quả xác minh trình .............(4)...........xem xét, giải quyết.

2. .....................(9).......................

3. ...................................................

 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trên tổ chức thực hiện nghiêm túc, báo cáo ....................(4)...............kết quả đúng thời hạn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- ...............
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người giải quyết khiếu nại
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ lý giải quyết khiếu nại.

(3) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kế hoạch

(4) Chức danh của người có thẩm quyền thụ lý vụ việc khiếu nại.

(5) Người khiếu nại.

(6) Nội dung quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại.

(7) Thời gian thụ lý (bao nhiêu ngày?) theo quyết định giao nhiệm vụ xác minh.

(8) Ngày thụ lý vụ việc khiếu nại.

(9) Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo (sau khi đã có kết quả báo cáo của cơ quan xác minh vụ việc khiếu nại).

 

BM.09

……….(1)………..
……….(2)………..
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số:..... …/QĐ-…….

……., ngày tháng năm

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác minh nội dung khiếu nại

………………...(3)………………..

 

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ .....……………………………(4).................................................... ;

Căn cứ …………………………………(5)................................................. ;

Xét đề nghị của ………………………..(6)..................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của .................(7)............... về việc ..........….................................…(8).…...................................................….............

Thời gian xác minh là ....................................................……. ngày làm việc.

Điều 2. Thành lập Đoàn/Tổ xác minh gồm:

1. Ông (bà) ……………… chức vụ....................... Trưởng Đoàn/Tổ trưởng;

2. Ông (bà) …………… chức vụ......... Phó trưởng Đoàn/Tổ phó (nếu có);

3. Ông (bà) ……………… chức vụ........................................... Thành viên;

4. .............................................................................................................................

Đoàn/Tổ xác minh có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung khiếu nại được nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Trưởng Đoàn/Tổ trưởng Tổ xác minh, thành viên Tổ xác minh thực hiện quyền, nghĩa vụ của người có trách nhiệm xác minh theo quy định tại Luật Khiếu nại và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. ................(9)......, những người có tên tại Điều 2 và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người ban hành quyết định xác minh
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

____________

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

(3) Chức danh của người có thẩm quyền ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

(4) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

(5) Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

(6) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất việc xác minh nội dung khiếu nại (nếu có).

(7) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(8) Nội dung được giao xác minh.

(9) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

 

 

 

 

 

 

BM.10

  (1)…………………………

(2)……………….…….….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:          /KH………(3)

  

........., ngày....... tháng........ năm.......

 

ĐỀ CƯƠNG, KẾ HOẠCH

Về việc kiểm tra, xác minh …………………………………..(4)

 

 
 
 

 

 


Thực hiện Quyết định số……/QĐ…..ngày.....tháng.....năm......của ………(5) về việc ………(6), Đoàn (Tổ) thanh tra (hoặc kiểm tra) ……(7) xây dựng Đề cương, kế hoạch thanh tra (hoặc kiểm tra), cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích………………….……................................................................(8)

        2. Yêu cầu……….......................................................………….…..….........(9)

II. NỘI DUNG THANH TRA (KIỂM TRA)

1. …………………………………………………………….…………….…

2. … ……………………………...(10)..…………….………….…………...

3. ……………………………………………………………………………..

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phương pháp thanh tra (kiểm tra)….......……………………………….(11)

2. Hoạt động của Đoàn thanh tra (kiểm tra)…....…………………………(12)

3. Thời gian tiến hành:………………………………….........................…(13)

Trên đây là Đề cương, kế hoạch thanh tra (kiểm tra) của Đoàn thanh tra……(7)……, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành viên của Đoàn thanh tra (kiểm tra) nghiêm túc thực hiện./.

 

                                                              

   PHÊ DUYỆT …………………(5)                                                            TRƯỞNG ĐOÀN

     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                                        (ký tên, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu có);

(2) Tên cơ quan, đơn vị ra văn bản đề cương, kế hoạch;

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị ra đề cương, kế hoạch;

(4) Họ tên của cá nhân, cơ quan, tổ chức khiếu nại, tố cáo;

(5) Chức danh người ra quyết định thanh tra;

(6) Trích yếu quyết định thanh tra;

(7) Tên gọi của Đoàn thanh tra (kiểm tra);

(8) Xác định rõ mục đích, nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân;

(9) Đảm bảo các yêu cầu: khách quan, trung thực và chính xác trong việc thu thập, thông tin, chứng cứ; thanh tra (kiểm tra) đúng tiến độ, nhanh gọn, hiệu quả; tuân thủ chế độ thông tin, báo cáo theo chỉ đạo…;

(10) Ghi cụ thể các nội dung cần xác minh, công việc được thực hiện;

(11) Các nội dung, phương pháp tiến hành;

(12) Nhiệm vụ, trách nhiệm của Đoàn thanh (kiểm tra); trách nhiệm của Trưởng Đoàn và các thành viên. Nội dung công việc được phân công; cam kết bảo vệ bí mật về số liệu, tài liệu liên quan khi chưa có kết luận chính thức;

(13) Ghi rõ thời gian tíến hành, tiến độ báo cáo kết quả.

BM.11

 

(1)…………………………..

(2)………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  

........., ngày …..  tháng …..  năm …..

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

 

Vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại …………………..……..(3).................. ;

Chúng tôi gồm:

1. Người có trách nhiệm xác minh: ……………………………………..(4)....................

2. Người làm việc với người có trách nhiệm xác minh: ………………(5)......................

3. Nội dung làm việc: ……………………………………………………..(6)..................

4. Kết quả làm việc: ………………………………………………………(7)..................

5. Những nội dung khác có liên quan: ………………………………….(8)....................

Buổi làm việc kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày (hoặc ngày .../.../...).

Biên bản này đã được đọc cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành ... bản mỗi bên giữ 01 bản./.

Người làm việc với người
có trách nhiệm xác minh
………………(9)…………….

Người có trách nhiệm xác minh
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

____________

(1) Cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định xác minh hoặc trực tiếp tiến hành xác minh.

(2) Đoàn/Tổ xác minh được thành lập (nếu có).

(3) Địa điểm làm việc.

(4) Họ tên, chức danh của người có trách nhiệm xác minh.

(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của người làm việc với người có trách nhiệm xác minh như: người khiếu nại, người bị khiếu nại, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

(6) Các nội dung làm việc cụ thể.

(7) Kết quả làm việc đã đạt được, những nội dung đã thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề xuất, kiến nghị của các bên tham gia buổi làm việc.

(8) Những nội dung khác chưa được thể hiện ở (6), (7).

(9) Chữ ký (ghi rõ họ tên) hoặc điểm chỉ của những người cùng làm việc. Trong trường hợp có người không ký thì trong biên bản phải ghi rõ và đề nghị người làm chứng ký vào biên bản.

 

 

BM.12

……….(1)………..
……….(2)………..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: …/...
V/v cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng

……., ngày tháng năm

 

Kính gửi: …………….(3)………………

Ngày ... tháng ... năm ..., ...........(4)............ đã thụ lý giải quyết khiếu nại của ….........(5)……... đối với ……(6)……

Theo quy định của pháp luật và để phục vụ việc giải quyết khiếu nại, ...(2)... đề nghị...(3)... cung cấp cho ...(2)... những thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:

………………………………………(7)...........................................................

............................................................................................................................

Đề nghị ...(3)... chuẩn bị đầy đủ những thông tin, tài liệu, bằng chứng nêu trên và gửi cho ...(2)... trước ngày ... tháng ... năm ...

……………………………………………………….(8)........................................

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của ...(3).../.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu có)

____________

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(3) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(4) Người giải quyết khiếu nại.

(5) Tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(6) Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

(7) Các yêu cầu đối với thông tin, tài liệu, bằng chứng đề nghị cung cấp.

(8) Địa chỉ nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng hoặc người được giao trực tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

 

BM.13

……….(1)………..
……….(2)………..
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: ......…(3)..........

 

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng

 

Vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại ………..….(4)..................................

Bên nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng:…………..(5).........................................

Bên giao thông tin, tài liệu, bằng chứng:

…………………………………………………..(6)...............................................

Đã giao, nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:

1. ……………………………………(7).................................................................

2................................................................................................................................

3................................................................................................................................

Giấy biên nhận này được lập thành ........ bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

Bên giao
(ký, ghi rõ họ tên, đóng du - nếu có)

Bên nhận
(ký, ghi rõ họ tên, đóng du - nếu có)

____________

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(3) Ghi số trong trường hợp Giấy biên nhận được quản lý, theo dõi bằng số văn bản.

(4) Địa điểm giao, nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(5) Họ tên, chức danh, cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác của người nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(6) Họ tên, chức danh, cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác hoặc địa chỉ của người giao thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(7) Loại thông tin, vật mang tin, tên, số trang, tình trạng tài liệu, bằng chứng.

 

 

 

 

BM.4

……….(1)………..
……….(2)………..
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: .......…/............
V/v trưng cầu giám định

......., ngày ...... tháng ....... năm ......

 

Kính gửi: …………..(3)…....………

 

Để có cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại bảo đảm chính xác, khách quan, .............(2)........ trưng cầu giám định các thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:

…….......……………..............…………(4)...........................................................

Vậy đề nghị .................(3).............. tiến hành giám định và gửi kết quả cho ...................(2).............. trước ngày..........tháng ........ năm ........

..............(2).......... cử ông (bà) ..............(5)............. trực tiếp bàn giao thông tin, tài liệu, bằng chứng và nhận kết quả giám định.

Kinh phí giám định (nếu phải chi trả) do .........(2)...... chi trả theo quy định.

Rất mong sự quan tâm, hợp tác của ............(3)........…/.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ....(5)….;
- ....(6)….;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người đứng đầu cơ quan,
tổ chức, đơn vtrưng cầu giám đnh
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị trưng cầu giám định.

(3) Tên cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định.

(4) Thông tin, tài liệu, bằng chứng đề nghị giám định và nội dung cần giám định.

(5) Họ tên, chức vụ, chức danh của người được cử bàn giao thông tin, tài liệu, bằng chứng, tiếp nhận kết quả giám định.

(6) Đơn vị, bộ phận quản lý tài chính của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị trưng cầu giám định.

 

 

BM.15

……….(1)………..
……….(2)………..
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..... …/BC-…….

……., ngày tháng năm

 

BÁO CÁO

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Kính gửi: ……………….(3)…………………

Thực hiện Quyết định số ……………………….(4)....................................

Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…, …(5)… đã tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của ….(6)…. đối với ….(7)….

Căn cứ vào thông tin, tài liệu, bằng chứng được thu thập trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, kết quả làm việc với cơ quan, tổ chức đơn vị, cá nhân có liên quan, …..(5)…… báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại như sau:

1. Nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, căn cứ để khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại trước đó (nếu có).

.................................................................................................................................

2. Tóm tắt nội dung được giao xác minh và kết quả xác minh đối với từng nội dung được giao xác minh:

.................................................................................................................................

3. Kết luận nội dung khiếu nại được giao xác minh là đúng toàn bộ, sai toàn bộ hoặc đúng một phần:

.................................................................................................................................

4. Kiến nghị về việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại:

.................................................................................................................................

Trên đây là báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kính trình ..........(3)........... xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người có trách nhiệm xác minh/Trưởng Đoàn/Tổ trưởng Tổ xác minh
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

 

 

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc Đoàn/Tổ xác minh báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại.

(3) Người giao nhiệm vụ xác minh.

(4) Quyết định giao nhiệm vụ xác minh hoặc quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

(5) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có trách nhiệm xác minh, Đoàn/Tổ xác minh nội dung khiếu nại.

(6) Họ tên của người khiếu nại (hoặc tên cơ quan; tổ chức khiếu nại).

(7) Quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

BM.16

 

(1)….……….. ........                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2) ...........................                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: ......... /QĐ-...........                             ……, ngày….tháng..….năm .......

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

……………….(3)………………

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ …………………………...……….(4).............................................. ;

Xét đề nghị của …………………………..(5)............................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại gồm các ông (bà) sau đây:

1. Ông (bà) ……………………...…(6) ........................................  Chủ tịch;

2. Ông (bà) …………..…………….(6) ...................  Phó Chủ tịch (nếu có);

3. Ông (bà) …………………..…….(6) ..........................................  Thư ký;

4. Ông (bà) ………………..……….(6) ....................................  Thành viên;

5. ....................................................................................................................

Điều 2. Hội đồng tư vấn thảo luận, tham gia ý kiến giải quyết khiếu nại của ông (bà)..........(7)............về việc ........(8)............ đã được thụ lý giải quyết.

Điều 3. Hội đồng tư vấn tự giải thể sau khi hoàn thành việc tư vấn giải quyết khiếu nại.

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, ......(9)..... thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

(3) Chức danh của người có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

(4) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

(5) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

(6) Chức vụ, chức danh, cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác, địa chỉ (nếu có).

(7) Họ tên, địa chỉ người khiếu nại (hoặc cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(8) Tóm tắt nội dung khiếu nại.

(9) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành.

 

 

BM.17

 

(1)……………….……

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

........., ngày........ tháng........năm........

 

 

PHƯƠNG ÁN ĐỐI THOẠI

Trường hợp khiếu nại của ông, bà…..(2) đối với........(3) của............(4)

Địa chỉ:.........................................................

 

 

           I. Mục đích đối thoại..................................(5)..........................................

II. Cơ sở tổ chức đối thoại:........................(6)..........................................

III. Nội dung đối thoại:

1. Về nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại.................(7)

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:............................................................(8)

IV. Phương án giải quyết khiếu nại:...................................................(9)

........................................................................................................................................................................................................................................................

* Kết luận nội dung đối thoại:

......................................................................................................................

                                                               DUYỆT                                         

                                                                      ………………………..……………(10)

                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

(1) Cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh;

(2) Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại;

            (3) Tên quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện (số quyết định, ngày,  tháng, năm của quyết định và trích yếu nội dung quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính);

            (4) Chức danh, đơn vị của người có quyết định hành chính bị khởi kiện, trường hơp khởi kiện đối với hành vi hành chính thì ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của người có hành vi hành chính bị khởi kiện;

            (5) Nêu rõ mục đích, ý nghĩa của đối thoại;

(6) Các căn cứ pháp lý làm cơ sở để tổ chức đối thoại (ví dụ: Luật Khiếu nại 2011, Luật Đất đai 2003,  Các văn bản pháp luật liên quan, Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ đã thu thập....)

(7) Nêu nội dung, yêu cầu của người khiếu nại;

(8) Kết quả kiểm tra, xác minh;

(9) Cần nêu các phương án đối thoại (ví dụ: nếu qua đối thoại, ông Nguyễn Văn A rút đơn khiếu nại thì giải quyết như thế nào ?, nếu ông Nguyễn Văn A không rút đơn thì giải quyết như thế nào ? Có thể vận dụng chính xã hội để hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn A có được không ?....)

     (10) Chức danh người ký duyệt Phương án đối thoại văn bản.

 

BM.18

 

(1)………………………..

(2)……………….……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........../………(3)

 

  

........., ngày ......... tháng....... năm......

 

GIẤY MỜI

Về việc gặp gỡ, đối thoại

Kính gửi:................................................................. (4)

 

 

Để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại,......................................(5) kính mời ông (bà)……....................................(4)

Đúng .......giờ......ngày........tháng........năm........ có mặt tại........................................(6)

để tiến hành gặp gỡ, đối thoại về những nội dung sau:

1...................................................................................... ..…….....................

2....................................................................................................................

3....................................................................................................................

......................................................................................................................

               

Đề nghị ông (bà) đến đúng thời gian, địa điểm nêu trên; khi đến làm việc, nhớ mang theo giấy mời và các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến vụ việc khiếu nại./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;                 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;

- Lưu…..

 

………………………..……………(7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 1. Tên cơ quan cấp trên (nếu có);
 2. Tên cơ quan, đơn vị gửi giấy mời;
 3. Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị gửi giấy mời;
 4. Họ tên người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc đại diện tổ chức chính trị - xã hội (nếu có);
 5. Chức danh của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;
 6. Địa điểm gặp gỡ, đối thoại;
 7. Chức danh của người gửi giấy mời.

 

 

BM.19

(1)………………………..

(2)……………….……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........../………(3)

 

  

........., ngày ......... tháng....... năm......

GIẤY MỜI

Về việc tham dự gặp gỡ, đối thoại

Kính gửi:................................................................. (4)

 

 

............................(2) tổ chức gặp gỡ, đối thoại với.......................(5) để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Buổi đối thoại do........................(6) chủ trì.

Thành phần:

- Đại diện..........................................................................................................(4)

- ............................................................................................................................

Thời gian: vào lúc ..... giờ ...., ngày.....tháng.....năm........ 

Địa điểm:...................................................................................(7)

Đề nghị ...........(4)........... đi đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan để tham gia ý kiến tại buổi đối thoại./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                 

- Lưu…..

 

………………………..……………(8)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu có);

(2) Tên cơ quan, đơn vị gửi giấy mời;

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị gửi giấy mời;

(4) Tên cơ quan, đơn vị được mời;

(5) Họ tên, địa chỉ của người khiếu nại;

(6) Họ tên, chức vụ của người chủ trì đối thoại;

(7) Nơi tổ chức gặp gỡ, đối thoại;

(8) Chức danh của người gửi giấy mời.

 

 

 

BM.20

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ......... tháng....... năm......

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN ĐỐI THOẠI

     

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011;

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại đề ngày của ông (bà)..............................(1)

Tôi tên là:..................................................................................................(2)

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho ông (bà).............................(3) thay mặt tôi chủ trì buổi đối thoại với ông (bà)............................(1) để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

Phạm vi ủy quyền: ông (bà)..............................(3) được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký giấy ủy quyền cho đến khi kết thúc việc đối thoại với .........................(1).

Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản, người ủy quyền giữ 01 bản, người được ủy quyền giữ 01 bản, 01 bản được lưu giữ tại hồ sơ giải quyết khiếu nại./. 

          

     NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                                     NGƯỜI ỦY QUYỀN                                             

                     (Ký, ghi rõ họ tên)                                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

(1) Họ tên, địa chỉ của người khiếu nại;

(2) Ghi tên, chức vụ, địa chỉ nơi công tác của người ủy quyền (người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

      theo Luật Khiếu nại năm 2011);

(3) Họ, tên, chức vụ của người được ủy quyền.

 

 

BM.21

 

(1)…………………………

(2)……………….………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  

........., ngày …..  tháng …..  năm …..

 

BIÊN BẢN

Về việc gặp gỡ, đối thoại

 

 
 
 

 

 


Hôm nay, vào hồi.....giờ..... ngày..... tháng..... năm..... tại................(3)..............; ……………(4)…… đã chủ trì cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, người bị khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại của.............................(5)......................   đối với........(6).........về..........................................................................(7)...........

 

           I. Thành phần tham gia đối thoại:

1. Người giải quyết khiếu nại (người được ủy quyền đối thoại):

- Ông (bà).......................... chức vụ........................., đơn vị .................................. .

2. Đại diện Đoàn thanh tra (kiểm tra):

- Ông (bà).............................................. chức vụ.............................................................

- Ông (bà).............................................. chức vụ.............................................................

3. Người khiếu nại (hoặc người đại diện, người được uỷ quyền):

- Ông (bà)........................................................................................................... .....

Số CMND:…………………………… Cấp ngày....... tháng....... năm.......................

Nơi cấp:................................................. .................................................................

Địa chỉ nơi ở hiện tại:.............................. .................................................................

4. Người bị khiếu nại:

- Ông (bà):......................... chức vụ..........................., đơn vị...................................

5. Người có quyền, lợi ích liên quan (nếu có):

- Ông (bà)................................................................................................................

Số CMND............................................. Cấp ngày....... tháng....... năm.....................

Nơi cấp:................................................. .................................................................

Địa chỉ nơi ở hiện tại:.............................. .................................................................

6. Đại diện tổ chức chính trị - xã hội (nếu có):

- Ông (bà):......................... chức vụ..........................., đơn vị...................................

          

          II. Nội dung:

1. Phần mở đầu.................................................................................................... (8)

2. Ý kiến những người tham gia đối thoại............................................................... (9)

........................................................................

3. Tóm tắt kết quả các nội dung đã đối thoại ...................................................... (10)

........................................................................

4. Kết luận của người chủ trì đối thoại......................................................................(11)

.......................................................................

Việc đối thoại kết thúc hồi..... giờ....... ngày..... tháng..... năm .....

 

Biên bản về việc gặp gỡ, đối thoại đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe, sau khi nghe, không ai có ý kiến gì thêm và cùng thống nhất ký tên; biên bản này được lập thành...... bản, người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có liên quan tham gia đối thoại (nếu có) mỗi bên giữ 01 bản.

 

 

  NGƯỜI KHIẾU NẠI (HOẶC NGƯỜI                                       CÁN BỘ GHI BIÊN BẢN

ĐẠI DIỆN, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN)                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

                  (Ký ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

                             

            NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI                                       NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

                (Ký, ghi rõ họ tên)                                        (NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐỐI THOẠI)                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

                             

 

NGƯỜI CÓ QUYỀN, LỢI ÍCH LIÊN QUAN               ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

                          (Ký ghi rõ họ tên)                                                      (Ký ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 1. Tên cơ quan cấp trên (nếu có);
 2. Tên cơ quan tiến hành gặp gỡ, đối thoại;
 3. Địa điểm tổ chức gặp gỡ, đối thoại;
 4. Chức danh người tổ chức gặp gỡ, đối thoại (người được ủy quyền đối thoại);

(5) Người, tổ chức khiếu nại hoặc người tố cáo;

(6) Người, tổ chức bị khiếu nại hoặc bị tố cáo;

(7) Quyết định hành chính, hành vi hành chính;

 1. Người giải quyết khiếu nại nêu mục đích, yêu cầu và những nội dung cần gặp gỡ, đối thoại, kết quả xác minh nội dung vụ việc khiếu nại;
 2. Ghi đầy đủ ý kiến của những người tham gia gặp gỡ, đối thoại các nội dung được đưa ra đối thoại, những bằng chứng có liên quan được cung cấp và các yêu cầu của những người đó về việc giải quyết vụ việc khiếu nại;

(10) Ghi tóm tắt từng nội dung liên quan đến vụ việc khiếu nại đưa ra gặp gỡ, đối thoại đã được các bên nhất trí cách giải quyết và những nội dung chưa được nhất trí (ghi rõ họ tên những người không nhất trí, lí do?);

(11) Ghi ý kiến kết luận của người chủ trì đối thoại (ví dụ: qua buổi đối thoại, người khiếu nại không rút đơn khiếu nại. Do đó, UBND tỉnh sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật....)

BM.22

……….(1)………..
……….(2)………..
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số:....…/QĐ-…….

……., ngày tháng năm

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

………...……(3)..…………….

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ ………………………………(4).....................................................;

Xét đề nghị của ……………………….(5)...................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định ………......…….(6).......................

Lý do tạm đình chỉ:………………………........(7)................................................. Thời gian tạm đình chỉ kể từ ... giờ ... ngày .../.../... đến khi có quyết định hủy bỏ Quyết định này.

Điều 2. .......(8)......, ......(9)....... và .....(10)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người ban hành quyết định tạm đình chỉ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(3) Chức danh của người có thẩm quyền ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(4) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(5) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân tham mưu đề xuất ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(6) Ghi rõ tên, số, ngày tháng năm, người ký quyết định hành chính bị tạm đình chỉ việc thi hành.

(7) Lý do, căn cứ ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(8) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ban hành quyết định hành chính bị tạm đình chỉ thi hành.

(9) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định tạm đình chỉ.

(10) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

 

BM.23

……….(1)………..
……….(2)………..
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số:.....…/QĐ-…….

……., ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành

 quyết định hành chính bị khiếu nại

……………..(3)…………….

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ ………………………………………..(4)...................................... ;

Xét đề nghị của …………………………(5).............................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại số ... ngày ... tháng ... năm ... của …...……............(6)......................

Lý do của việc hủy bỏ: …………………….........(7).............................................. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. .........(8)......, .......(9)...... và...........(10)...... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người ban hành quyết định
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(3) Chức danh của người ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(4) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(5) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham mưu đề xuất ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định hành chính bị khiếu nại.

(6) Số, ngày, tháng, năm ban hành, thẩm quyền ký quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(7) Nêu rõ lý do, căn cứ của việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(8) Chức danh của người ban hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(9) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(10) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

 

 

BM.24

 

(1)….……….. ........                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2) ...........................                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: ......... /QĐ-...........                           ……, ngày….tháng..….năm .......

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại

………………….(3)………………..

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Xét đơn xin rút khiếu nại của người khiếu nại (nếu có);

Xét đề nghị của ………………………………......(4)......................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông (bà) ……......…..(5)..................... ,

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp: ………………......…(6)..........................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Khiếu nại về việc .......(7)...... và đã được thụ lý ngày..... tháng ..... năm ......

Lý do đình chỉ: ……………………………(8)...............................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. ......(5)….., và ......(9)... .chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Người ra quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

___________

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

(3) Chức danh của người ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

(4) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

(5) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(6) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(7) Tóm tắt nội dung khiếu nại.

(8) Nêu rõ lý do của việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

(9) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

BM.25

(1)….……….. ........                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2) ...........................                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......./QĐ-............                                  ........., ngày…..tháng..….năm .....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ...(3)…
(lần đầu)

….…………….(4)………………

 

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ ………………………………….……(5)…………….........…………… ;

Căn cứ pháp luật khác có liên quan (nếu có);

Xét đơn khiếu nại ngày …/…/… của ……..……… . (3)........................................

Địa chỉ......................................................................................................................

 

I. Nội dung khiếu nại:...................... (6)................................................................

 

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:.............. (7)........................................

 

III. Kết quả đối thoại (nếu có):.................................(8).......................................

 

IV. Kết luận...................................... (9).................................................................

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. .................................. (10)...................................................................

Điều 2. ................................. (11)...................................................................

Điều 3. Trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại ...(3)... có quyền khiếu nại đến ...(12)..., hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Các ông (bà) ...(13)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ….(14)….;
- ….(15)….;
- ….(16)….;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Ngưi ra quyết định giải quyết khiếu nại
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(4) Chức danh người ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

(6) Ghi rõ từng nội dung khiếu nại.

(7) Ghi rõ từng nội dung đã được xác minh để làm rõ nội dung khiếu nại.

(8) Ghi rõ kết quả đối thoại.

(9) Nêu rõ căn cứ pháp luật (viện dẫn các điều khoản của văn bản pháp luật) để đưa ra kết luận về từng nội dung khiếu nại; kết luận rõ từng nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ (nếu đúng một phần thì ghi cụ thể những nội dung đúng trong quyết định giải quyết khiếu nại).

(10) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính; tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt hành vi hành chính đã bị khiếu nại.

(11) Giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại.

(12) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

(13) Những người chịu trách nhiệm thi hành giải quyết khiếu nại và người khiếu nại (cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(14) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của người ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(15) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến (nếu có).

(16) Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

 

 

BM.26

(1)…………………………

(2)………….…….………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: .......... /QĐ………......

  

......., ngày …..  tháng …..  năm …..

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại .....(3).
(lần hai)

………………….(4)…………………

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ................................................................. (5)............................................. ;

Căn cứ pháp luật khác có liên quan (nếu có);

Xét đơn khiếu nại ngày …/…/… của................................ (3)................................;

Địa chỉ:.....................................................................................................................

I. Nội dung khiếu nại:.................................. (6)....................................................

...................................................................

II. Kết quả giải quyết khiếu nại của người đã giải quyết khiếu nại lần đầu:..................................................... (7)..........................................................................

...................................................................

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:................... (8)..................................

...................................................................

IV. Kết quả đối thoại:................................. (9).....................................................

...................................................................

V. Kết luận:........................................... (10)..........................................................

...................................................................

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ................................................. (11)............................................................

Điều 2.................................................... (12)...........................................................

Điều 3. .................................................. (13)...........................................................

Điều 4. Trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 5. Các ông (bà) ...(13)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- ….(15)….;
- ….(16)….;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Ngưi ra quyết định giải quyết khiếu nại
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(4) Chức danh người ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

(6) Ghi rõ từng nội dung khiếu nại.

(7) Ghi rõ kết luận của người giải quyết khiếu nại lần đầu.

(8) Ghi rõ từng nội dung đã được xác minh để làm rõ nội dung khiếu nại.

(9) Ghi rõ kết quả đối thoại.

(10) Nêu rõ căn cứ pháp luật (viện dẫn các điều khoản của văn bản pháp luật) để đưa ra kết luận về từng nội dung khiếu nại; kết luận rõ từng nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ (nếu đúng một phần thì ghi cụ thể những nội dung đúng trong quyết định giải quyết khiếu nại).

(11) Nội dung điểm này áp dụng tùy theo các trường hợp sau đây:

a) Nếu khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì ghi:

+ Yêu cầu người ra quyết định hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Quyết định số ... ngày…/…/… bị khiếu nại (hoặc ghi cụ thể những nội dung yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ);

+ Yêu cầu người thực hiện hành vi hành chính chấm dứt hành vi hành chính - trường hợp khiếu nại đối với hành vi hành chính.

b) Nếu khiếu nại là sai toàn bộ thì ghi rõ:

+ Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của (ghi rõ họ tên người khiếu nại) khiếu nại đối với Quyết định số (ghi rõ số, ngày, tháng, năm Quyết định của người giải quyết khiếu nại lần đầu)

(12) Nếu khiếu nại là sai toàn bộ thì ghi rõ:

+ Công nhận nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (ghi rõ số, ngày, tháng, năm Quyết định của người giải quyết khiếu nại lần đầu) là đúng. Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quyết định hành chính và hành vi hành chính đã bị khiếu nại.

(13) Quyết định giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại:

- Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại (cơ quan, tổ chức khiếu nại) và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có);

- Bồi thường thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị thiệt hại (nếu có).

(14) Ghi rõ những người chịu trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại: người khiếu nại, cơ quan, tổ chức khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu,...

(15) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến (nếu có).

(16) Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

 

 

BM.27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ......... tháng....... năm......

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG TẠI TÒA ÁN

     

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ nội dung Thông báo thụ lý vụ án số............ngày ....tháng.....năm của Tòa án nhân dân ..........................................(1)

Tôi tên là:.................................................................................................(2)

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho ông (bà).............................(3) thay mặt tôi tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân............................................................(1)

Phạm vi ủy quyền: ông (bà)..............................(3) được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ủy quyền cho đến khi có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án có thẩm quyền.

Giấy ủy quyền này được lập thành 04 bản, người ủy quyền giữ 01 bản, người được ủy quyền giữ 01 bản, 01 nộp tại Tòa án nhân dân..................... (1) và 01 bản được lưu giữ tại hồ sơ giải quyết khiếu nại./.  

         

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                                        NGƯỜI ỦY QUYỀN                                             

           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

(1) Tòa án ban hành Thông báo thụ lý vụ án;

(2) Ghi tên, chức vụ, địa chỉ nơi công tác của người ủy quyền (người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

theo Luật Khiếu nại năm 2011);

(3) Họ, tên, chức vụ của người được ủy quyền.

 

BM.28

(1)………………………..

(2)……………….……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:          /………(3)

   V/v cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án

  

.........., ngày …..  tháng …..  năm …..

 

Kính gửi: …..............……....……........................(4)

 

 

..........…................................................(2) nhận Thông báo (hoặc Quyết định)  số......./.....ngày......tháng.......năm......của Tòa án nhân dân.........................(5) về việc yều cầu .......................................................(2) cung cấp các loại tài liệu, chứng cứ sau đây...................................................(6)

Để đảm bảo việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án nhân dân ...............................(5) theo đúng thời gian quy định;................................(2) yêu cầu (hoặc đề nghị)....................(4) tiến hành sao y tài liệu...................(6) và gửi về ................................(2) trước ngày .....tháng .....năm.....để tổng hợp và cung cấp cho Tòa án theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;                              

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;

- Lưu…..

 

………………………..……………(7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu có);

(2) Tên cơ quan, đơn vị ra văn bản giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh;

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị hướng dẫn;

(4) Cơ quan được giao nhiệm vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ;

(5) Tên Tòa án yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ;

(6) Ghi tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản, tài liệu;

(7) Chức danh người ký văn bản.

 

 

BM.29

 

      (1)...............................                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

        ........................................                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

      Số: ......../TB-........(2)                                  ........,  ngày .....tháng......năm........

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

 

 

Kính gửi: Ông (bà).................................................(3)

Địa chỉ:...................................................................

 

Ngày..........tháng.......năm.......,......(7) nhận được đơn khiếu nại của Ông (bà)....................(3)  đề ngày..............(4) có nội dung....................(5),

 

Căn cứ........................(6) và nội dung đơn khiếu nại đề ngày.......................(4)

................................(1) xét thấy nội dung đơn khiếu nại của Ông (bà) đã được...............................(7) xem xét, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật                      .............(7) thông báo, kể từ ngày...... tháng.......năm........, (1)............ chấm dứt việc thụ lý giải quyết đối với đơn khiếu nại của Ông (bà) có nội dung............(5).

..............(7) Thông báo để Ông (bà) biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                              .............(7)...............

- ..............;                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- .............(8);

- Lưu: VT, hồ sơ;

 

 

 

Ghi chú:

(1) Cơ quan ban hành Thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại;

(2) Chữ viết tắt cơ quan, đơn vị gửi Thông báo;   

(3) Họ, tên của người khiếu nại;

(4) Ngày, tháng, năm viết đơn khiếu nại;  

(5) Ghi rõ nội dung khiếu nại;

(6) Các căn cứ pháp lý liên quan để ban hành Thông báo chấm dứt khiếu nại; ví dụ: căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại, các văn bản chỉ đạo kiểm tra rà soát của Thanh tra Chính phủ, của UBND tỉnh...;

(7) Cơ quan hoặc Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại (ban hành Thông báo);

(8) Cơ quan cấp trên, cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.105.027
Truy cập hiện tại 4.101