Tìm kiếm
Biểu mẫu đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020
False 10683Ngày cập nhật 09/05/2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã ban hành văn bản số 570/UBND-TCKH ngày 04/5/2020 đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để báo cáo theo một số nội dung sau:

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 thuộc lĩnh vực mình quản lý.

2. Đối với các đơn vị: Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Tài nguyên và Môi trường ngoài báo cáo đánh giá, đề nghị cung cấp số liệu các chỉ tiêu theo biểu mẫu báo cáo định kỳ hằng nằm của đơn vị (Các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ https://namdong.thuathienhue.gov.vn, trương mục: Biểu mẫu điện tử).

3. Đối với Chi nhánh các ngân hàng tại huyện: Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chỉ báo cáo các số liệu về dư nợ vay, nợ xấu và tiền gửi tiết kiệm dân cư ước đến 30/6/2020.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện qua Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 20 tháng 5 năm 2020. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: nhtan.namdong@thuathienhue.gov.vn.

Có biểu mẫu đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.103