Tìm kiếm
Biểu mẫu CMDSDĐ, thẩm định nhu cầu SDĐ
False 19673Ngày cập nhật 21/03/2020

Phòng TN&MT cung cấp các biểu mẫu để đăng ký CMĐSDĐ

(Chi tiết theo file đính kèm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Nam Đông, ngày......... tháng .........năm .........

 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông

 

1. Người xin phép chuyển mục đích sử dụng đất 1:..................................................... ………..................................................................................................................…..

.....................................................................................................................................

2. Địa chỉ thường trú:................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:...................................................................................….................

……………………………………………………...........………………………….

4. Địa điểm khu đất:....................................................................................................

5. Diện tích (m2):........................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích: 2....................................................................................

7. Thời hạn sử dụng:…………………………………...........……..........…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

Người làm đơn

((Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

1 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

2 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.

Mẫu số 03b. Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất/thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   

                                                                 ..., ngày..... tháng .....năm 20 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT

 

Kính gửi:  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông

 

1. Người đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất: …………………………………

............................................................................................................................

2. Địa chỉ/trụ sở chính:...............................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:............................................….................………………………

4. Địa điểm khu đất:...................................................................................................

5. Diện tích (m2):........................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:...................................................................................

7. Thời hạn sử dụng:……………………………..………………….............………

8. Hình thức sử dụng đất.........................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có).......................................................................................

...................................................................................................................................

                                                                                  NGƯỜI  LÀM  ĐƠN

           (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

7Bổ sung mẫu 3b vào Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

8 Ghi rõ:Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất hặc Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

9 Ghi rõ Sở Tài nguyên và Môi trường nếu người đề nghị là tổ chức, người Việt Nam định cư nước ngoài, cơ sở tôn giáo hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu người đề nghị là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

10 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

11 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

12 Ghi rõ: Đề nghị được giao đất có thu tiền sử dụng đất/giao đất không thu tiền sử dụng đất/thuê đất trả tiền hàng năm/thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.319