Tìm kiếm
Quyết định 1218/QĐ-BGTVT 2022 cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam
False 10233Ngày cập nhật 01/10/2022

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam

Ngày 23/9/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1218/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: xây dựng các văn bản QPPL, cơ chế, chính sách và các văn bản khác về giao thông vận tải đường bộ; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn, hàng năm, chương trình, đề án phát triển giao thông vận tải đường bộ để Bộ trưởng Bộ GTVT trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền (trừ nhiệm vụ giao cho Cục Đường cao tốc Việt Nam); xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định; công bố …

Về cơ cấu tổ chức, Cục Đường bộ Việt Nam có 07 Phòng; 04 Khu Quản lý đường bộ: I, II, III, IV; Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ và 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, gồm: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2022.

Tập tin đính kèm:
Phạm Tấn Quý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 130