Tìm kiếm
Về đất đai, dân số, lao động quý III năm 2021
False 9897Ngày cập nhật 18/10/2021

BÁO CÁO

  Về đất đai, dân số, lao động quý III năm 2021

 

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý III năm 2021 như sau:

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

Để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021 UBND huyện đã ban hành các Kế hoạch gồm: Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/01/2021 về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 25/02/2021 về triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021. Phân công nhiệm vụ thực hiện cho các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn.

II. Tình hình thực hiện về đất đai, dân số, lao động

1. Đất đai

          - Thống nhất chủ trương chọn đơn vị tư vấn lập KHSDĐ năm 2022 của huyện; đề nghị thẩm định dự toán “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông”.

          - Hoàn thành đo đạc diện tích xã Thượng Long xâm canh tại Tiểu khu 401 thuộc địa giới hành chính xã Thượng Quảng. Giải quyết vướng mắc tại Tiểu khu 401 thuộc địa giới hành chính xã Thượng Quảng.

          - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kết luận thanh tra số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

          - Quyết định hủy 02 giấy chứng nhận.

          - Thu hồi đất 1.105m2/09 hồ sơ do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất và  8.500m2 thực hiện 04 công trình/dự án.

          - Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở 07 hồ sơ/1.480,7m2.

          - Công tác cấp Giấy CNQSD đất: Tính đến 15/9/2021, toàn huyện tỷ lệ cấp giấy đạt 98,08% và cấp đổi đạt 66,55%.

          - Công tác xử lý đơn thư, phản ánh về đất đai: Tiếp nhận 08 đơn thư (đã giải quyết 06 đơn; đang giải quyết: 02 đơn).

          - Triển khai thực hiện Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          - Chỉ đạo, hướng dẫn xử lý chất thải khu vực phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19.

          - Phương án Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường sau thiên tai năm 2021

          - Triển khai: Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ; .Chỉ thị 09/CT-UBND của UBND Tỉnh về giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.

          - Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường tại: Trang trại heo Vũ Trâm, thôn Phú Nhuận, xã Hương Xuân (Đoàn 258).

          - Thẩm định 05 hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường.

          - Tham mưu văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid 19.

          - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở sản xuất bún tại Thị trấn Khe Tre (30.000.000 đồng).

          - Điều chỉnh tần suất vận chuyển rác sinh hoạt năm 2021 (khu vực Thị trấn Khe Tre và chợ Hương Xuân).

          - Phân bổ 10 thùng rác tại các khu cách ly tập trung và 26 thùng đựng bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

          2. Dân số

Theo thống kê, đến nay dân số trên địa bàn huyện là 6.895 hộ, với tổng số dân là 27.500 người, trong đó dân tộc thiểu số khoảng 12.294 người (chiếm tỷ lệ 44,71%).

3. Lao động

Tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 15.440 người, trong đó: Nữ 7.312 người, chiếm tỷ lệ 47,36%. Thành thị 2.139 lao động, nông thôn 13.301 lao động.

Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân: 15.440 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.585 người chiếm tỷ lệ 55,6 %; Công nghiệp XD - GTVT: 2.229 người chiếm tỷ lệ 14,44 %; Dịch vụ: 4.626 người chiếm tỷ lệ 29,96 %.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

Thực hiện Chương trình việc làm, Phòng đã phối hợp với các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, qua đó đã tạo việc làm mới cho 370 lao động;

Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 160 lao động với tổng số tiền giải ngân là 4.826 triệu đồng; thông qua vốn vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm mới cho người lao động hoặc mở rộng phát triển sản xuất, chăn nuôi.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Phối hợp với Công ty CP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Suleco, Công ty TNHH đầu tư hợp tác Quốc tế DAYSTAR tổ chứclồng ghép 01 buổi hội nghị tư vấn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động tại xã Hương Sơn, có 50 người tham gia. Trong quý có thêm 01 người theo học tiếng.

III. Nhiệm vụ Quý IV

- Ban hành Kế hoạch cập nhật cung lao động và nhu cầu học nghề năm 2021, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch này;

- Xây dựng các cụm Pano tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng nhằm nâng cao nhận thức của người lao động;

- Phối hợp với Trung tâm GDNN – GDTX huyện và UBND các xã tuyển sinh và đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền giới thiệu việc làm cho lao động trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

- Tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên CSHCM huyện, UBND các xã, thị trấn, các Công ty được Sở giới thiệu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động- việc làm, kiến thức về lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng cho cán bộ từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tầng lớp xã hội cho người lao động, tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp rộng rãi trong cộng đồng, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 27/01/2021 về việc “Hỗ trợ người lao động huyện Nam Đông đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021-2025”.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 270 và phối hợp thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh (nhiệm vụ thường xuyên).

- Rà soát các công trình dự án để đưa vào kế hoạch sử dụng đất 2022; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Tham mưu điều chỉnh bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024.

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (tuần thứ 3 tháng 9)

- Thẩm định hồ sơ đất đai: cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận; chuyển mục đích; thu hồi đất (nhiệm vụ thường xuyên).

- Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn và các nhiệm vụ QLNN về BVMT. Tăng cường công tác tham mưu quản lý, phối hợp kiểm tra các hoạt động khoáng sản.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2021./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.319.612
Truy cập hiện tại 201