Tìm kiếm
Về đất đai, dân số, lao động năm 2020
False 13758Ngày cập nhật 18/01/2021

BÁO CÁO

  Về đất đai, dân số, lao động năm 2020

 

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động năm 2020 như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện

Ban hành các Kế hoạch gồm: Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2020 về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2020; Kế hoạch số 11/KH- UBND ngày 10/01/2020 về triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2020.

Phân công nhiệm vụ thực hiện cho các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn.

II. Kết quả thực hiện

1. Đất đai

          - Đề nghị xem xét thẩm định, trình  HĐND tỉnh thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn huyện; Trình và thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (tại Hội nghị BCH Huyện ủy).

- Chỉ đạo rà soát, đề xuất bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) của tỉnh.

- Chỉ thị tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

- Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính (đất đai: 01 cá nhân/6.500.000đ).

- Quyết định thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án: 59,99 ha và thu hồi do hộ gia đình tự nguyện trả lại đất là 931 m2.

- Tăng cường tham mưu  thực hiện Kết luận 270/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị xem xét thu hồi đất theo Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện.Thẩm định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với 41 hồ sơ xin phép/5.839,1 m2

- Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thẩm tra hồ sơ cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ (gọi tắt là Giấy chứng nhận) với tỷ lệ toàn huyện tính đến nay là: Tỷ lệ cấp giấy lần đầu đạt 98,02% và tỷ lệ % số GCN đã cấp đổi đạt 64,96%.

- Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre: 3.148,1m2/10 hồ sơ. Trình phê duyệt kết quả trúng đấu giá thẩm định quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư tổ dân phố 1 (đợt 02): 09 hồ sơ.

- Tham mưu giải quyết 23 đơn phản ánh kiến nghị về đất đai.

2. Dân số

Tổng dân số hiện nay trên địa bàn toàn huyện là 27.500 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 46,42 % dân số (chủ yếu là dân tộc Cơ tu).

3. Lao động

Tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 15.383 người, trong đó: nữ 7.396 người, chiếm 48,08 %; thành thị 1.983 lao động, nông thôn 13.400 lao động; đã qua đào tạo 6.488 người, chiếm 42,18%.

Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân: 15.383 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: nông - lâm - thủy sản: 8.707 người chiếm 56,06%; công nghiệp XD - GTVT: 2.125 người chiếm 13,81%; dịch vụ: 4.551 người chiếm 29,58%.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

Thực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, chủ yếu là công ty Kimsora, hiện nay công ty có 630 người đang làm việc ổn định (tăng 110 người so với quý III);

Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 175 lao động (quý IV 30 lao động) với tổng số tiền giải ngân là 8.335 triệu đồng (quý IV 1.410 triệu đồng); thông qua vốn vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm mới cho người lao động hoặc mở rộng phát triển sản xuất, chăn nuôi.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện, UBND các xã, thị trấn, tuyên truyền 04 địa điểm với 182 người tham gia tư vấn (trong đó quý IV tổ chức 01 điểm với 72 lao động tham gia). Trong năm có 09 lao động  tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trong đó có 03 lao động đi làm việc nước ngoài trong quý IV).

III. Nhiệm vụ năm 2021

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh.

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ QLNN về BVMT, tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tỷ lệ thu gom trên toàn huyện.

- Thẩm định các TTHC về đất đai, môi trường.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Nâng tỷ lệ lao động tham gia hoạt động kinh tế qua đào tạo từ 42,18% lên 55 - 60% lao động qua đào tạo (tương ứng năm 2025 có 10.246 lao động đã qua đào tạo), trong đó lao động tham gia hoạt động kinh tế có văn bằng chứng chỉ từ 23,68% (tương ứng 3.642 người) lên 37% (tương ứng năm 2025 có 6.318 lao động qua đào tạo được cấp văn bằng chứng chỉ).

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số và người nghèo; nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp nông nghiệp, nông thôn;

- Tập trung các nguồn lực để tăng cường phát triển cơ sở vật chất cho hệ thống đào tạo nghề; phát triển đa dạng hệ thống đào tạo nghề, tập trung đào tạo các ngành nghề nông thôn đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút nguồn lực, vừa huy động được sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình, người lao động cùng với toàn xã hội để học nghề, tìm việc làm và góp phần giảm nghèo một cách bền vững;

- Tổ chức khảo sát, điều tra nhu cầu học nghề của lao động trên phạm vi toàn huyện nhằm làm cơ sở cho dự báo, định hướng và chiến lược phát triển đào tạo nghề cũng như hoạch định việc làm;

- Xây dựng Đề án đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025 trình Huyện ủy và HĐND huyện xem xét thông qua nhằm tranh thủ nguồn lực của địa phương trong công tác đào tạo nghề, khi có các văn bản quy định giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ và các Bộ ngành;

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hút, kêu gọi doanh nghiệp ngoài địa bàn vào đầu tư tại huyện nhằm gắn đào tạo nghề để giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.884