Tìm kiếm
Về đất đai, dân số, lao động quý IV năm 2020
False 6511Ngày cập nhật 18/01/2021

BÁO CÁO

  Về đất đai, dân số, lao động quý IV năm 2020

 

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý IV năm 2020 như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện

Ban hành các Kế hoạch gồm: Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2020 về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2020; Kế hoạch số 11/KH- UBND ngày 10/01/2020 về triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2020.

Phân công nhiệm vụ thực hiện cho các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn.

II. Kết quả thực hiện

1. Đất đai

          - Đề nghị xem xét thẩm định, trình  HĐND tỉnh thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn huyện; Trình và thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (tại Hội nghị BCH Huyện ủy).

- Quyết định thu hồi đất với tổng diện tích 131.015,9 m2 để thực hiện GPMB các công trình, dự án và 224,9m2 do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

- Đề nghị xem xét thu hồi đất theo Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở: 13 hồ sơ/2.082,1m2.

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, xử lý giải quyết tranh chấp đất đai của các hộ gia đình, cá nhân giữa 02 xã Thượng Long và Thượng Quảng.

- Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để GPMB các công trình, dự án: Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan thuộc địa phận xã Hương Lộc, Hương Phú (điều chỉnh, bổ sung); đường vào Khu dân cư Tổ dân phố 4; dự án thủy điện Thượng Nhật (Hạng mục: Lòng Hồ) Đợt 4; công trình Sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Ta Rinh xã Thượng Nhật.

- Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre: 3.148,1m2/10 hồ sơ.

- Chỉ đạo rà soát, đề xuất bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) của tỉnh; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kết luận số 270/KL-UBND.

- Chỉ thị tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

- Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính (đất đai: 01 cá nhân/6.500.000đ).

- Báo cáo: Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018; Kết quả rà soát diện tích sử dụng đất sai mục đích và quỹ đất 5% của xã; Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường năm 2020; Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Rà soát, chấn chỉnh, thực hiện việc thu hồi đất nông nghiệp sử dụng đất do vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện;  Kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận số 31-KL/HU của Thường trực Huyện uỷ (tranh chấp đất đai 02 xã Thượng Long, Thượng Quảng); Kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020; Kết quả thực hiện Kết luận 270/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh…..

- Thẩm định 83 hồ sơ cấp đổi và 11 hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Tỷ lệ cấp giấy lần đầu đạt 98,02 % và tỷ lệ % số GCN đã cấp đổi đạt 64,96%.

- Trả lời 02 đơn kiến nghị về đất đai. Chuyển 01 đơn (có nội dung tranh chấp).

2. Dân số

Theo thống kê, đến nay dân số trên địa bàn huyện là 6.964 hộ, với tổng số dân là 26.090 người, trong đó dân tộc thiểu số 12.110 người (chiếm tỷ lệ 46,42%).

3. Lao động

Tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 15.733 người, trong đó: Nữ 7.581 người, chiếm tỷ lệ 48,18 %. Thành thị 2.003 lao động, nông thôn 13.730 lao động. Đã qua đào tạo 6.817 người, chiếm tỷ lệ 43,33 %.

Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân: 15.733 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.707 người chiếm tỷ lệ 54,95 %; Công nghiệp XD - GTVT: 2.439 người chiếm tỷ lệ 15,6 %; Dịch vụ: 4.634 người chiếm tỷ lệ 29,45 %.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

Thực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp.

Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm; thông qua vốn vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm mới cho người lao động hoặc mở rộng phát triển sản xuất, chăn nuôi.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện, UBND các xã, thị trấn, tuyên truyền 04 địa điểm với 182 người tham gia tư vấn (trong đó quý IV tổ chức 01 điểm với 72 lao động tham gia).

III. Nhiệm vụ Quý I năm 2021

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh.

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ QLNN về BVMT, tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tỷ lệ thu gom trên toàn huyện.

- Thẩm định các TTHC về đất đai, môi trường.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý IV năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.679