Tìm kiếm
Về đất đai, dân số, lao động quý III năm 2020
False 7933Ngày cập nhật 18/09/2020

BÁO CÁO

  Về đất đai, dân số, lao động quý III năm 2020

 

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý III năm 2020 như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện

Ban hành các Kế hoạch gồm: Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2020 về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2020; Kế hoạch số 11/KH- UBND ngày 10/01/2020 về triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2020.

Phân công nhiệm vụ thực hiện cho các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn.

II. Kết quả thực hiện

1. Đất đai

          - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thông báo Công bố công khai và đề nghị bổ sung KHSDĐ năm 2020 của huyện, điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 huyện.; Thống nhất chủ trương chọn đơn vị tư vấn lập KHSDĐ năm 2021 của huyện.    

- Thu hồi đất: Tăng cường công tác thẩm định điều kiện bồi thường về đất và PA BT, hỗ trợ, TĐC thực hiện các công trình/DA với tổng diện tích đã thu hồi đất để thực hiện GPMB Quý III là: 133.156,1 m2 và thu hồi  309,9 m2 đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (ông Lê Phước Thắng).                  

- Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện. Thẩm định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với 11 hồ sơ xin phép/ 1.120 m2.

- Thẩm tra hồ sơ cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ (gọi tắt là Giấy chứng nhận) với tỷ lệ toàn huyện tính đến 15/9 là: Tỷ lệ cấp giấy lần đầu đạt 97,38% và tỷ lệ % số GCN đã cấp đổi đạt 63,3%.

- Tham gia rà soát thực tế ranh giới đất do VQGBM, BQLRPH trả lại tại Thượng Nhật, Hương Phú, Hương Xuân, Hương Hữu, Hương Sơn.

- Trong Quý III, không có hồ sơ tranh chấp đất đai nào phát sinh, tuy nhiên đã tham mưu, phối hợp giải quyết 12 đơn/phản ánh kiến nghị về đất đai (100% đơn đã giải quyết).

- Triển khai các thủ tục đền bù, thu hồi diện tích đất rừng không thể sản xuất do ảnh hưởng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan (đoạn thuộc huyện); Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp không phải là đất thuê của Nhà nước sang đất thương mại, dịch vụ; Góp ý dự thảo Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê trụ sở cũ Kho bạc Nhà nước huyện; rà soát một số vị trí để vận động người dân thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho những hộ liền kề để sản xuất đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan, đoạn thuộc huyện Nam Đông.

- Thực hiện báo cáo theo chương trình/nhiệm vụ đột xuất.

2. Dân số

Theo thống kê, đến nay dân số trên địa bàn huyện là 6.964 hộ, với tổng số dân là 26.090 người, trong đó dân tộc thiểu số 12.110 người (chiếm tỷ lệ 46,42%).

3. Lao động

Tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 15.733 người, trong đó: Nữ 7.581 người, chiếm tỷ lệ 48,18 %. Thành thị 2.003 lao động, nông thôn 13.730 lao động. Đã qua đào tạo 6.817 người, chiếm tỷ lệ 43,33 %.

Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân: 15.733 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.707 người chiếm tỷ lệ 54,95 %; Công nghiệp XD - GTVT: 2.439 người chiếm tỷ lệ 15,6 %; Dịch vụ: 4.634 người chiếm tỷ lệ 29,45 %.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

Thực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, chủ yếu là công ty Kimsora, hiện nay công ty có 520 người đang làm việc ổn định (tăng 129 người so với quý II);

Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 140 lao động với tổng số tiền giải ngân là 6.713 triệu đồng; thông qua vốn vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm mới cho người lao động hoặc mở rộng phát triển sản xuất, chăn nuôi.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện, UBND các xã, thị trấn, tuyên truyền 03 địa điểm với 110 người tham gia tư vấn. Trong năm có 06 lao động  tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

III. Nhiệm vụ Quý IV năm 2020

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kết luận Thanh tra số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh, phối hợp thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh.

- Hoàn thiện Kế hoạch và danh mục các công trình dự án SDĐnăm 2021.

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ QLNN về BVMT, tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tỷ lệ thu gom trên toàn huyện ước đạt 95%. Tổng kết Đề án thu gom xử lý chất thải sinh hoạt.

- Hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng sự kiện: Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (28/8/2020).

- Thẩm định các TTHC về đất đai, môi trường.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2020./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.128.573
Truy cập hiện tại 7.801