Tìm kiếm
Báo cáo Về đất đai, dân số, lao động quý II năm 2020
False 9000Ngày cập nhật 07/07/2020

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về vấn đề dạy nghề cho lao động nông thôn và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của UBND huyện về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Đề án dạy nghề giai đoạn 2011-2020.

- Ban hành các Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2020 về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2020; Kế hoạch số 11/KH- UBND ngày 10/01/2020 về triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2020.

- Thông qua các Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện phân công nhiệm vụ thực hiện cho các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn.

II. Tình hình thực hiện về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2019

1. Đất đai

- Quy hoạch, kế hoạch SDĐ:  Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện; Tiếp tục đề xuất bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Kiểm kê đất đai: Phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND các xã thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019, đến nay đã hoàn thành cấp xã, đang triển khai cấp huyện (Hoàn thành trước 20/6/2020).

- Giá đất: Đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện năm 2020; Tham gia ý kiến về phương án giá khởi điểm các lô đất tại TDP1, thị trấn Khe Tre để Tổ chức bán đấu giá.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện Kết luận Thanh tra số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh: Đã rà soát ranh giới trên bản đồ của 07 xã do BQL RPH bàn giao trước đây (riêng 02 xã Hương Phú, Hương Lộc do Vườn Quốc gia Bạch Mã bàn giao đã xác định ranh giới trên bản đồ).

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở: 01 hồ sơ/288,0m2.

- Thông báo Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ Công trình: Trụ sở và Kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

- Thông báo kết quả thẩm định điều kiện bồi thường về đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình Thủy điện Thượng Nhật: Hạng mục lòng hồ (Đợt 6).

- Chỉ đạo về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện; Quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.

- Thông báo Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ Công trình: Đường vào khu dân cư Tổ dân phố 4, thị trấn Khe Tre.

- Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thẩm tra 27 hồ sơ cấp mới, 49 hồ sơ cấp đổi GCN QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ (gọi tắt là Giấy chứng nhận) với tỷ lệ toàn huyện tính đến 30/5/2020 là: Tỷ lệ cấp giấy lần đầu đạt 97,37% và tỷ lệ % số GCN đã cấp đổi đạt 60,99%.

- Trong Quý II, không có hồ sơ tranh chấp đất đai nào phát sinh, Phòng đã tham mưu, phối hợp giải quyết 08 đơn kiến nghị về đất đai (06 đơn đã giải quyết và 02 đơn đang giải quyết). Đề nghị xử lý công trình xây dựng trên đất nông nghiệp của ông Lê Dũng, thôn Xuân Phú, xã Hương Phú.

- Thực hiện thông tin báo cáo theo chương trình, nhiệm vụ về đất đai.

2. Dân số

Theo thống kê, đến nay dân số trên địa bàn huyện là 6.911 hộ, với tổng số dân là 28.358 người, trong đó dân tộc thiểu số 13.158 người (chiếm tỷ lệ 46,40%).

3. Lao động

Tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 15.383 người, trong đó: Nữ 7.396 người, chiếm tỷ lệ 48,06 %. Thành thị 1.983 lao động, nông thôn 13.400 lao động. Đã qua đào tạo 6.488 người, chiếm tỷ lệ 42,18%.

Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân: 15.383 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.707 người chiếm tỷ lệ 56,6 %; Công nghiệp XD - GTVT: 2.125 người chiếm tỷ lệ 13,81%; Dịch vụ: 4.551 người chiếm tỷ lệ 29,58 %.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

Thực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, chủ yếu là công ty Kimsora, hiện nay công ty có 391 người đang làm việc ổn định (tăng 61 người so với quý I);

Tạo việc làm thông qua triển khai Chương trình vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 61 lao động với tổng số tiền giải ngân là 2.925 triệu đồng; thông qua vốn vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm mới cho người lao động hoặc mở rộng phát triển sản xuất, chăn nuôi.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện, UBND các xã, thị trấn, tuyên truyền 03 địa điểm với 110 người tham gia tư vấn. Trong năm có 06 lao động  tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

III. Nhiệm vụ Quý III năm 2020

- Thực hiện các nhiệm vụ QLNN về BVMT, tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tỷ lệ thu gom trên toàn huyện ước đạt 95%.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kết luận Thanh tra số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh. Lập đề cương dự toán Quy hoạch SDĐ đến năm 2030 và Kế hoạch SDĐ năm 2021 thông qua BCH Huyện ủy. Triển khai nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch kiểm tra của các Đoàn kiểm tra môi trường/khoáng sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ QLNN về BVMT, tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tỷ lệ thu gom trên toàn huyện ước đạt 95%. Hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng sự kiện: Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (28/8/2020). Thẩm định các TTHC về đất đai, môi trường. Theo dõi tình hình quản lý khoáng sản.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý II và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2020./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.610