Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 12 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 76/2019/QĐ-UBND về Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 10 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 06/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thôn, tổ dân phố.  
Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2020, thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2020, thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Ngày 31/10/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

Ngày 07/11/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

 

 

Ngày 14 tháng 8 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng .  
Ngày 11 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 72/2019/QĐ-UBND quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.063.373
Truy cập hiện tại 529