Tìm kiếm
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND
False 5309Ngày cập nhật 09/10/2019
Số ký hiệu: 02 /2018/QĐ-UBND
Trích yếu:

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông quy định về việc luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện;

công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 16/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND huyện Nam Đông

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông quy định về việc luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện;

công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

            Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

          Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-TP ngày 15   tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông quy định về việc luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          1. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

          “Điều 14. Mục đích, yêu cầu của điều động

1. Điều động, thuyên chuyển nhằm tăng cường chủ động và hiệu quả trong quản lý, sử dụng công chức, viên chức; tăng cường năng lực và điều kiện cho các cơ quan, đơn vị có khó khăn về công tác cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

          2. Điều động, thuyên chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và trên cơ sở trình độ năng lực của công chức, viên chức, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

          3. Điều động, thuyên chuyển theo yêu cầu của công tác tổ chức cán bộ.”

          2. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

          “Điều 15. Hình thức điều động, thuyên chuyển

          1. Điều động, thuyên chuyển trong huyện (điều động công chức giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thuyên chuyển viên chức giữa các đơn vị thuộc UBND huyện; điều động công chức giữa các xã, thị trấn).

          2. Điều động, tiếp nhận công chức, viên chức ngoài huyện.”

          3. Điều 16 được sử đổi, bổ sung như sau:

          “Điều 16. Điều động trong huyện

          1. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch điều động, thuyên chuyển

          a) Đối với công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và nguồn nhân sự quy hoạch đã được phê duyệt, Phòng Nội vụ huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng kế hoạch, dự kiến danh sách trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, phê duyệt và thông báo để Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền.

          b) Đối với công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý: Phòng Nội vụ huyện xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và quyết định điều động, thuyên chuyển theo thẩm quyền.

          2. Nội dung kế hoạch

          a) Danh sách công chức, viên chức dự kiến điều động, thuyên chuyển;

          b) Chức vụ và vị trí công tác dự kiến bố trí khi điều động, thuyên chuyển.

          3. Trình tự, thủ tục điều động, thuyên chuyển

          a) Căn cứ thông báo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và kết quả phê duyệt kế hoạch của UBND huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phòng Nội vụ huyện trao đổi với thủ trưởng và cấp ủy đơn vị nơi công chức, viên chức đang công tác và nơi dự kiến điều động đến để thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Huyện uỷ (đối với công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý) và ý kiến của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện (đối với công chức, viên chức thuộc UBND huyện quản lý) về nhiệm vụ, nhân sự điều động. Đồng thời, trao đổi với công chức, viên chức được điều động, thuyên chuyển về yêu cầu, nhiệm vụ.

          b) Ban hành quyết định đối với công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý: Ban Tổ chức Huyện uỷ tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành thông báo, Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện quyết định điều động, thuyên chuyển theo thẩm quyền.

          c) Ban hành quyết định đối với công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý: Phòng Nội vụ huyện tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định điều động theo thẩm quyền.

          4. Hồ sơ điều động, thuyên chuyển

          a) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-2008/BNV của Bộ Nội vụ; bản sao các văn bằng, chứng chỉ;

          b) Bản kiểm điểm quá trình công tác có nhận xét, đánh giá của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công chức, viên chức được điều động, thuyên chuyển đi;

          c) Quyết định lương hiện hưởng”

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018.

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ huyện; Trưởng phòng Tư pháp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.642.709
Truy cập hiện tại 1.148