Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật >> Văn bản QPPL đã ban hành
Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời thời gian mà trong đó người sử dụng đất được thực hiện quyền sử dụng của mình. Dưới đây là bảng tổng hợp thời hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai,  

Bộ Nội vụ vừa ra Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức…

 

Có rất nhiều văn bản hiện hành điều chỉnh trong lĩnh vực Cán bộ - Công chức, dưới đây là tổng hợp của Phòng Tư pháp về các văn bản này (từ thời điểm 01/01/2010 - 29/5/2019).   
Ngày 23/4/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 12 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án" Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025"
Ngày 27 tháng 12 năm 2108, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông  đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2108 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Đông
Ngày 18/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2018./.
Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 là luật hôn nhân mới nhất hiện nay. Luật hôn nhân gia đình 2014 đã chính thức được thông qua và sẽ có hiệu lực kể từ 01/01/2015, luật gồm có 9 chương và 133 điều.Luật này có ba điểm mới quan trọng như: độ tuổi kết hôn của nữ thành đủ 18 tuổi, cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 7 năm 2018. Ban hành Quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.915.396
Truy cập hiện tại 12