Tìm kiếm
Văn bản quy phạm pháp luật >> Văn bản QPPL đã ban hành
Ngày 15/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020.
Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại nghị định này đến CBCCVC./.
Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
04 phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng
Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về việc Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị không quá 20 ngày

Ngày 27/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, sửa đổi trách nhiệm lập, thời gian và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP. Cụ thể, thời gian thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 20 ngày làm việc, thời gian phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Trong việc lựa chọn đơn vị cấp nước, đối với địa bàn đã có tổ chức, cá nhân đang thực hiện dịch vụ cấp nước thì tổ chức, cá nhân đó được tiếp tục thực hiện dịch vụ cấp nước trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đối với địa bàn chưa có đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước hoặc địa bàn cần thay đổi đơn vị cấp nước do không đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và kế hoạch phát triển cấp nước, việc lựa chọn đơn vị cấp nước để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước và kinh doanh nước sạch trên địa bàn được tiến hành theo các quy định của pháp luật về đấu thầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Nghị định này:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 80/2014/NĐ-CP.

- Làm hết hiệu lực Nghị định 59/2007/NĐ-CP.

- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 117/2007/NĐ-CP, Nghị định 124/2011/NĐ-CP, Nghị định 23/2016/NĐ-CP.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Theo đó, phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2020.
Bộ Xây dựng hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng. Theo đó, quy đổi vốn đầu tư xây dựng là quy đổi các khoản mục chi phí gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. Cần chú ý, quy đổi vốn đầu tư xây dựng phải phản ánh đủ các chi phí đầu tư đã thực hiện của dự án đầu tư xây dựng về thời điểm quy đổi. Trường hợp giá trị sau khi quy đổi nhỏ hơn giá trị đầu tư đã thực hiện được quyết toán thì sử dụng giá trị quyết toán chi phí đầu tư là giá trị quy đổi. Đối với dự án đầu tư xây dựng có chi phí lãi vay trong quá trình đầu tư thì chi phí này được giữ nguyên vào giá trị quy đổi của công trình. Bên cạnh đó, báo cáo quy đổi vốn đầu tư xây dựng được lập với hồ sơ quyết toán để trình người quyết định đầu tư phê duyệt chậm nhất là 09 tháng kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.
Chi phí quản lý dự án bằng 2,763% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị        Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.       Theo đó, dự toán xây dựng công trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Trong đó, chi phí quản lý dự án được xác định bằng 2,763% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc trong hồ sơ xây dựng công trình được duyệt. Đối với dự án là dự án đầu tư xây dựng trên biển, đảo, trải dài theo tuyến biên giới đất liền hoặc tại các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì chi phí này được tính bằng 2,763% x 1,35.      Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: Chi phí khảo sát xây dựng, chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc Hồ sơ xây dựng công trình, chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, chi phí giám sát thi công xây dựng và chi phí giám sát lắp đặt thiết bị. Trong đó, chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc Hồ sơ xây dựng công trình được tính bằng 2,5% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (không bao gồm thuế VAT).    Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.
Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND về Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2020 và thay thế Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.675