Tìm kiếm
Có bao nhiêu hành vi tham nhũng?
False 839Ngày cập nhật 19/12/2018

Điều 3, Luật phòng, chống tham nhũng của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2015 quy định có 12 hành vi tham nhũng, cụ thể:

1. Tham ô tài sản. 2. Nhận hối lộ. 3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. 7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi. 8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi. 9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi. 10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi. 11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hành vi tham nhũng là gì; cũng như biểu hiện cụ thể của 12 hành vi tham nhũng đã được quy định trong bộ luật trên.

Tham nhũng là gì?

Theo điều 1, Luật phòng, chống tham nhũng 2005, “tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. Trong điều khoản này, người có chức vụ, quyền hạn được quy định là những cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo,… thuộc khu vực nhà nước.

12 hành vi tham nhũng

Tham ô tài sản

 

Có bao nhiêu hành vi tham nhũng?

Tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý.

Nhận hối lộ.

Nhận hối lộ là hành vi lợi dụng hức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc những lợi ích vật chất khác để làm hoặc không làm một việc gì đó theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hành vi này là một trong những hành vi bị hiểu lầm khá nhiều, nhiều người đánh đồng lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản. Hai hành vi này có điểm giống nhưng cũng có những nét khác biệt.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi

Đây là hành vi cá nhân vì vụ lợi hoặc có những động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức cụ, quyền hạn để làm trái công vụ, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Lạm quyền khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì mục đích vụ lợi.

 

Giả mạo trong công tác vì vụ lợi

Là hành vi vì vụ lợi cá nhân vì vụ lợi hoặc những động cơ khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình gây ảnh hưởng với người khác với mục đích trục lợi

Nhũng nhiễu vì vụ lợi là gì? Là hành vi mà các cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc những lợi ích vật chất khác; dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm.

Giả mạo trong công tác vì vụ lợi

Hành vi mà cá nhân vì vụ lợi hoặc vì những động cơ khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình thực hiện các hành vi như: sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.

Là hành vi lợi dụng việc được giao quyền quản lý tài sản của nhà nước để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc một nhóm người nào đó thay vì phục vụ cho lợi ích công.
Biểu hiện của hành vi này thường là cho thuê tài sản công nhằm vụ lợi.

Nhũng nhiễu vì vụ lợi

Nhũng nhiễu vì vụ lợi là hành vi mà những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm được lợi ích vật chất hoặc tinh thần.

Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi


Hành vi mà những người có chức vụ, quyền hạn đã lờ đi, không thực hiện nhiệm vụ để tiếp tay cho các hành vi vi phạm để từ đó nhận lợi ích từ những kẻ phạm pháp.

So sánh tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

 

  Tham ô tài sản
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Chủ thể Người có chức vụ quyền hạn, hoặc được giao chức vụ quyền hạn
Người thực hiện hành vi trực tiếp quản lý tài sản Là những người có chức vụ, quyền hạn nhưng không trực tiếp quản lý tài sản
Khách thể Các hành vi đều xâm phạm quan hệ sở hữu, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
Đối tượng tác động Tài sản do chính người thực hiện hành vi quản lý Tài sản do người khác quản lý
Chủ quan Lỗi cố ý, trực tiếp
Khách quan
Cả hai hành vi đều là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi
Chiếm đoạt tài sản một cách lén lút, gian dối Chiếm đoạt tài sản bằng những thủ đoạn như uy hiếp, gian dối, lợi dụng lòng tin,…

 

So sánh hành vi lạm dụng, lợi dụng và lạm quyền

 

  Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ
Chủ thể thực hiện Người có chức vụ, quyền hạn
Khách thể Hoạt động của các cơ quan, tổ chức, lòng tin của nhân dân,….
Chủ quan Lỗi cố ý, trực tiếp
Động cơ Vụ lợi Vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác
Khách quan Hành vi sử dụng chức vụ, quyền hạn vượt ra ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao Hành vi sử dụng chức vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của mình Hành vi sử dụng chức vụ, quyền hạn không thuộc chức năng, quyền hạn được giao

 
Trên đây là  một số thông tin cơ bản về các hành vi tham nhũng, cũng như những hành vi cấu thành tội phạm tham nhũng. Hi vọng những thông tin này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn, có những hành vi tham nhũng nào và thế nào được gọi là tham nhũng, ai là chủ thể của hành vi đó và biểu hiện cụ thể của hành vi tham nhũng được quy định như thế nào./.

Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.935.771
Truy cập hiện tại 35