Tìm kiếm
74 biểu mẫu mới sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính từ 2022
False 39952Ngày cập nhật 10/02/2022

74 biểu mẫu mới sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính vừa được ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, 74 biểu mẫu mới (44 mẫu Quyết định và 30 mẫu Biên bản) sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính, gồm:

74 biểu mẫu mới sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính từ 2022

Ảnh chụp một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

STT

Mã số

Mẫu biểu

MẪU QUYẾT ĐỊNH

1.

MQĐ01

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

2.

MQĐ02

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho cả trường hợp một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức thực hiện một hoặc nhiều hành vi vi phạm hành chính)

3.

MQĐ03

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

4.

MQĐ04

Quyết định giảm/miễn phần còn tại/miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính

5.

MQĐ05

Quyết định nộp tiền phạt nhiều lần

6.

MQĐ06

Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phụt trục xuất

7.

MQĐ07

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương/một phần thu nhập

8.

MQĐ08

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

9.

MQĐ09

Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số Tiền phạt/phải hoàn trả

10.

MQĐ10

Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí

11.

MQĐ11

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

12.

MQĐ12a

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp cưỡng chế khấu trừ một phần lương/một phần thu nhập/tiền từ tài khoản và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả)

13.

MQĐ12b

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn trả và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả)

14.

MQĐ12c

Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả)

15.

MQĐ13

Quyết định kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

16.

MQĐ14

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn tạm giữ mà người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận)

17.

MQĐ15

Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (sử dụng cho trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

18.

MQĐ16

Quyết định buộc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

19.

MQĐ17

Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản)

20.

MQĐ18

Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

21.

MQĐ19

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

22.

MQĐ20

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

23.

MQĐ21

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

24.

MQĐ22

Quyết định giao phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản

25.

MQĐ23

Quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh

26.

MQĐ24

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

27.

MQĐ25

Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

28.

MQĐ26

Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

29.

MQĐ27

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

30.

MQĐ28

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở

31.

MQĐ29

Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

32.

MQĐ30

Quyết định chuyển phương tiện giao thông đã giao cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản về nơi bị tạm giữ

33.

MQĐ31

Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

34.

MQĐ32

Quyết định chấm dứt tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

35.

MQĐ33

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

36.

MQĐ34

Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

37.

MQĐ35

Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

38.

MQĐ36

Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

39.

MQĐ37

Quyết định chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính/cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/tạm giữ người theo thủ tục hành chính

40.

MQĐ38

Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

41.

MQĐ39

Quyết định đính chính quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

42.

MQĐ40

Quyết định hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

43.

MQĐ41

Quyết định trưng cầu giám định

44.

MQĐ42

Quyết định chuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã quá thời hạn tạm giữ/hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

MU BIÊN BẢN

1.

MBB01

Biên hàn vi phạm hành chính

2.

MBB02

Biên bản làm việc

3.

MBB03

Biên bản phiên giải trình trực tiếp

4.

MBB04

Biên bản xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

5.

MBB05

Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

6.

MBB06

Biên bản về việc không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

7.

MBB07

Biên bản về việc không nhận quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

8.

MBB08

Biên bản giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề

9.

MBB09

Biên bản xác minh thông tin về tiền, tài sản của cá nhân/tổ chức bị cưỡng chế

10.

MBB10

Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí

11.

MBB11

Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

12.

MBB12

Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn trả

13.

MBB13

Biên bản giao bảo quản tài sản kê biên

14.

MBB14

Biên bản chuyển giao tài sản đã kê biên để bán đấu giá

15.

MBB15

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

16.

MBB16

Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ (sử dụng cho trường hợp không ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề)

17.

MBB17

Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

18.

MBB18

Đặt/Trả lại tiền bảo lãnh

19.

MBB19

Giao phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản

20.

MBB20

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

21.

MBB21

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

22.

MBB22

Biên bản bàn giao người có hành vi vi phạm hành chính/bị áp giải

23.

MBB23

Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

24.

MBB24

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

25.

MBB25

Biên bản khảm nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

26.

MBB26

Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

27.

MBB27

Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

28.

MBB28

Biên bản bản giao hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

29.

MBB29

Biên bản chuyển hồ sơ và quyết định xử phạt vi phạm hành chính để tổ chức thi hành

30.

MBB30

Biên bản chuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã quá thời hạn tạm giữ/hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Hiện hành, theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP, có 32 biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính (gồm 20 mẫu Quyết định, 11 mẫu Biên bản và 01 biểu mẫu khác).

Nghị định 118/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.342.706
Truy cập hiện tại 3.617