Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
       Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 12/12/2019 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ 9 khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Cái Vĩnh Tuấn – UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Trương Công Nam – Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Nam Đông; các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan, các xã, thị trấn.   Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp thứ 9  
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình thành lập đoàn giám sát  "kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND về phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020". Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu  (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thâm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Pháp chế năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.063.373
Truy cập hiện tại 533