Tìm kiếm
Báo cáo kết quả giám sát phòng chống tham nhũng của đoàn HĐND huyện
False 33016Ngày cập nhật 16/05/2019

    Ngày 14/5/2019 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp để thông qua nội dung báo cáo kết quả giám sát về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Do Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện trưởng đoạn, chủ trì cuộc họp.

 

Qua nghe báo cáo kết quả giám sát của đoàn HĐND huyện, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế trong qua trình thực hiện công tác phòng,chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện năm 2018.

Từ đó, Thường trực HĐND huyện đi đến thống nhất một số kiến nghị, để xuất Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát và khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Đối Huyện ủy: Đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và minh bạch tài sản thu nhập đối với cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, nhằm đưa công tác này ngày một đi vào nề nếp hơn.

2. Đối với UBND huyện

UBND huyện chỉ đạo các ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu và chỉ đạo các ngành đẩy mạnh thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự rà soát, tự kiểm tra phát hiện sai sót để khắc phục; thường xuyên cập nhật các quy định, các văn bản mới để thực hiện kịp thời, đúng quy định; rà soát, bổ sung, chỉnh sửa đảm bảo quy trình việc công khai, minh bạch ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu chi ngân sách, giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản,…

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm trong quản lý tài chính ngân sách cho các chủ tài khoản, kế toán... thuộc phạm vi quản lý, để nắm rõ hơn việc quản lý và sử dụng tài chính ngân sách, tránh xảy ra sai phạm.

- Tăng cường thực hiện công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng; thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính tại cơ quan, đơn vị.

- Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn để bổ sung đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc công khai, minh bạch trên tất cả các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ, quyền hạn. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về công khai, minh bạch.

- Xử lý kịp thời và nhanh chóng các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp và các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân tại các kết luận giám sát của HĐND huyện.

3. Đối với UBND các xã, thị trấn

 Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; đặc biệt là việc nắm bắt các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản thu nhập của các đối tượng thuộc diện kê khai.

 Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện nhằm quản lý tốt hơn công tác này./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.998.461
Truy cập hiện tại 4.038