Tìm kiếm
Chương trình công tác của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2019
False 28156Ngày cập nhật 06/01/2019

Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ - HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019; trên cơ sở Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng chương trình công tác năm 2019 như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG NĂM

QUÝ I, NĂM 2019

1. Phối hợp với UBND huyện tổ chức triển khai các Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2019; dự toán ngân sách năm 2019 và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp trên và cấp mình tại địa phương.

2. Chỉ đạo, đôn đốc các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức về các thôn, tổ dân phố triển khai, truyền đạt kết quả kỳ họp và các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI.

3. Đôn đốc hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn duy trì các hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

4. Tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2019, giữa Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

5. Giám sát công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm, công tác kê khai minh bạch tài sản của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 do Hội đồng nhân dân huyện giao.

6. Tổ chức thường xuyên các hoạt động giám sát toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh trật tự an toàn xã hội, sản xuất và đời sống xã hội, nhất là đời sống của nhân dân trước –trong và sau tết Nguyên Đán; đặc biệt quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Ban KT-XH giám sát chuyên đề về tình hình và tiến độ thực hiện chương trình Quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

8. Ban Pháp chế giám sát chuyên đề về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc sức khỏe của nhân dân đối với ngành Y tế trên địa bàn huyện.

9. Tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện - UBND huyện – UBMTTQ Việt Nam  huyện.

10. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân huyện (Nếu có).

11. Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ theo luật định.

QUÝ II, NĂM 2019

1. Tham gia công tác lãnh đạo chung của huyện; phối hợp với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp trên và cấp mình.

2. Ban KT-XH giám sát tình hình quản lý và sử dụng ngân sách năm 2018 tại các xã.

3. Tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND huyện và UBMTTQ Việt Nam  huyện, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2019) của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI.

4. Phối hợp với UBND huyện phân công, đôn đốc các cơ quan hữu quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

5. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát tình hình trả lời và kết quả xử lý, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ tám.

6. Các Ban Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thẩm tra các nội dung tại kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân huyện.     

7. Dự kiến nội dung chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện để trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện xem xet, quyết định.

8. Chuẩn bị báo cáo và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm; công tác kê khai minh bạch tài sản của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.

9. Chuẩn bị Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2019.

10. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân huyện.                 

11. Tổ chức Hội nghị giao ban quý II/2019, giữa Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

12. Đôn đốc Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp mình giữa năm 2019.

13. Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ theo luật định.

QUÝ III, NĂM 2019

1. Thường trực HĐND tổ chức kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Chỉ đạo, đôn đốc các Tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức về các thôn, tổ dân phố triển khai, truyền đạt kết quả kỳ họp và các Nghị quyết đã được kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI thông qua.

3. Tham gia và phối hợp với UBND huyện tổ chức triển khai các Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh sáu tháng cuối năm 2019; các giải pháp về tài chính ngân sách sáu tháng cuối năm 2019. Tham gia với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 24/3/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về Đề án “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo”.

 5. Ban KT-XH giám sát chuyên đề về chất lượng và hiệu quả các hạng mục đầu tư phát triển do xã làm chủ đầu tư từ năm 2016-2018.

6. Ban Pháp chế giám sát về công tác quản lý, sử dụng đất đai và tiến độ thực hiện việc cấp đổi, cấp điều chỉnh quyền sử dựng đất đai trên địa bàn huyện.

7. Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ theo luật định.

QUÝ IV, NĂM 2019

1. Tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Hội đồng nhân dân huyện giám sát chuyên đề về tình hình và tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2019.

3. Ban Pháp chế giám sát chuyên đề về việc tiếp cận, phổ biến và giáo dục, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan sát thực với người dân ở các xã, thị trấn.

4. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện.

5. Tổ chức Hội nghị giao ban quý IV/2019, giữa Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

6. Phối hợp với UBND huyện phân công, đôn đốc các cơ quan hữu quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

7. Tham gia duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của các xã, thị trấn và chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn chuẩn bị các nội dung chương trình và tổ chức kỳ họp cuối năm 2019.

8. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc trả lời và kết quả xử lý, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại hai kỳ họp thứ 9.

9. Các Ban HĐND huyển tổ chức thẩm tra các nội dung theo sự phân công phục vụ kỳ họp lần thứ 9.

10. Chuẩn bị báo cáo và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình và tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2019 trình kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.

11. Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và tổ chức kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân huyện.

12. Chủ động tham gia các nội dung hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đăng cai tổ chức.

13. Tham gia công tác lãnh đạo chung của huyện; phối hợp với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND và các chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện.

14. Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các Tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chủ động phối kết hợp với Chính quyền và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn về các thôn, tổ dân phố báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt, quán triệt các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện ban hành đến cử tri và nhân dân nắm, thực hiện.

15. Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ theo luật định.

II.  MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Duy trì thường xuyên chế độ họp hàng tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

- Phối hợp với UBND huyện tham gia chỉ đạo các ngày lễ lớn trong năm 2019.

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; các Hội nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mời dự.

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, xin đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tại huyện Nam Đông.

- Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức đón tiếp, làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh …về kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri tại huyện.

- Tham dự các phiên họp của UBND huyện, các cuộc họp của các ngành cấp huyện mời.

- Tham dự các Hội nghị của cấp huyện và cơ sở có nội dung liên quan.

- Tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp xã; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng luật định.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.997.099
Truy cập hiện tại 3.489