Tìm kiếm
Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 9 tháng đầu năm 2022
False 4985Ngày cập nhật 05/10/2022

       Trong 9 tháng đầu năm 2022 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện với UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các phòng, ban, ngành cấp huyện, cùng với vai trò trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND huyện đã hoàn thành tốt chương trình kế hoạch đã đề ra. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết  HĐND huyện đã được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND đã xây dựng Chương trình công tác năm và cụ thể hóa trong hoạt động hàng tháng, quý, nhất là chương trình giám sát chuyên đề để thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, trả lời ý kiến cử tri; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết các vấn đề phát sinh được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật.

         Nhìn chung sau mỗi kỳ họp, các Nghị quyết của HĐND huyện được đại biểu HĐND triển khai đến mọi tầng lớp nhân dân. Công tác điều hành hoạt động của HĐND huyện ngày một nâng cao; công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề được thực hiện đảm bảo hiệu quả; mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND huyện và các cơ quan liên quan ngày càng được tăng cường. Kết quả trên đã góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

         Hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện trong 9 tháng qua đã thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch và quy định của pháp luật. Các cuộc giám sát đều có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung quan trọng, bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm; công tác giám sát được chuẩn bị chu đáo, các cơ quan, ban, ngành liên quan, các đơn vị thuộc đối tượng giám sát đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo đúng theo mục đích, yêu cầu đề ra. Qua giám sát đã đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các ngành liên quan, góp phần thực hiện đạt kết quả khá trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

         Tuy nhiên, hoạt động giám sát và báo cáo tình hình của đại biểu HĐND huyện tại địa bàn ứng cử vẫn còn hạn chế, chậm nắm bắt thông tin. Nội dung thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại các kỳ họp chưa sâu, chưa mạnh dạn tham gia chất vấn các vấn đề liên quan, chưa đề xuất giải pháp để giải quyết hoặc thực hiện nhiệm vụ ở địa phương nơi ứng cử hoặc nơi công tác. Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở một số Tổ gửi về Thường trực HĐND huyện chất lượng chưa cao; nhiều nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp xã nhưng Tổ đại biểu HĐND huyện không hướng dẫn để lãnh đạo xã giải quyết kịp thời. Một số thành viên các ban HĐND huyện ít tham gia đoàn giám sát chuyên đề do Thường trực và các Ban HĐND huyện tổ chức.

         Nguyên nhân: Một số đại biểu HĐND huyện chưa dành thời gian hợp lý để nghiên cứu văn bản, tài liệu trước khi tham dự kỳ họp; chưa phát huy được chức năng, quyền hạn của người đại biểu dân cử trong thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, để phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc xảy ra trong quá trình thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và cấp mình; một số Đại biểu HĐND huyện kiêm nhiệm chưa sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý để tham gia hoạt động đảm bảo chức trách của người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

         3 tháng còn lại của năm 2022 TTHĐND huyện, tập trung thực hiện hoàn thành Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022;  bám sát nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2022 ./.

Tập tin đính kèm:
Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 461