Tìm kiếm
Kết quả giám sát việc xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 3
False 4829Ngày cập nhật 07/07/2022

    Ngày 30/6/2022 Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo số 09/BC-HĐND về việc giám sát kết quả  giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa VII.

      Qua giám sát thực tế và trực tiếp làm việc với UBND huyện. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện nhận thấy UBND huyện đã nghiên cứu xử lý 21/21 ý kiến, kiến nghị cử trị tại báo cáo tổng hợp số 15/BC-HĐND của HĐND huyện đạt 100%. Trong đó: Có 09 ý kiến được trả lời trực tiếp tại kỳ họp thứ 3, 12 ý kiến trả lời tại kỳ họp thứ 4. Nhìn chung, việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm; từng bước đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện đã làm văn bản chuyển đến cấp trên giải quyết.

    Kết quả giải quyết đối với 12 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri được UBND huyện trả lời tại kỳ họp thứ 4. Cụ thể như sau: Có 04/12 ý kiến, kiến nghị, phản ánh, chiếm tỷ lệ 33,3% đã được UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, giải quyết và xử lý xong; có 03/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri chiếm tỷ lệ 25% UBND huyện trả lời không đầu tư do (kinh phí quá lớn, hiệu quả không cao, chưa cần thiết,...); có 05/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tiếp tục thực hiện chiếm tỷ lệ 41,6%. Đó là: Có 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao lại cho các địa phương tiếp tục xử lý; có 03 ý kiến, kiến nghị, phản ánh chờ xin ý kiến cấp trên và chờ cấp trên phân bổ vốn.

 

           Qua đó, để các ý kiến, kiến nghị của cử tri được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng trong thời gian tới và khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, HĐND huyện đề nghị:

         Các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện: Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát thường xuyên việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với UBND, các ngành, địa phương có liên quan. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đúng, đầy đủ đến các cơ quan chức năng, UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền và thông tin kịp thời kết quả giải quyết cho cử tri, người dân.

          Đối với UBND huyện: Chỉ đạo các phòng ban, ngành có liên quan và địa phương tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là các nội dung phải thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài. Chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực mà cử tri bức xúc, phản ánh như: Vấn đề cấp giấy CNQSD đất ở đối với 15 hộ và một số hộ khác ở khu tái định cư Ka Tư, xã Hương Phú; đầu tư cơ sở hạ tầng cấp thiết ở một số địa phương; quan tâm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu khác trong giai đoạn 2021-2025, đối với các công trình đã đưa vào đầu tư trung hạn,...

          Đối với UBND các xã, thị trấn tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện, trực tiếp tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; soát xét có giải pháp xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri mà UBND huyện đã giao cho xã thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 4.732