Tìm kiếm
Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 2d/2011/NQ-HĐND ngày 29/7/2011 của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng nông thôn mới huyện Nam Đông giai đoạn 2011 - 2015
False 11994Ngày cập nhật 08/03/2021

Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 2d/2011/NQ-HĐND ngày 29/7/2011 của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng nông thôn mới huyện Nam Đông giai đoạn 2011 - 2015, tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, đơn vị liên quan và các xã thị trấn vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị Hội nghị tổng kết vào ngày 09/3/2021 (Tài liệu phục vụ hội nghị)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 2.570