Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp thứ 7, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng HĐND huyện cần xem xét thông qua liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019. Tại kỳ họp này, HĐND sẽ tập trung vào 03 nội dung chính sau: Thứ nhất: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình trọng điểm năm 2018; bàn và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, dự toán ngân sách năm 2019; xem xét các báo cáo do các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp HĐND huyện theo luật định; quyết định thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về một số lĩnh vực do Thường trực HĐND và UBND huyện trình. Thứ hai: Thường trực  HĐND huyện trình HĐND huyện nhân dân Báo cáo kết quả thảo luận tại Tổ đại biểu các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc Hội, Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2016-202 gồm Chủ tịch HĐND, các phó chủ tịch HĐND, Trưởng 02 ban HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện có 18 người; đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND huyện bầu. Thứ ba: Xem xét, quyết định và ban hành 07 Nghị quyết về: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; dự toán ngân sách huyện năm 2019; xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND huyện bầu theo Nghị quyết 85 của Quốc hội khóa XIII; kết quả giám sát thực hiện giải phóng mặt bằng, giải tỏa, đền bù và bố trí các hộ tái định cư trong quá trình thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017; thành lập đoàn giám sát công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác kê khai minh bạch tài sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018; miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua từng bước thể chế hóa về mặt Nhà nước Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; đáp ứng ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện, tạo hành lang pháp lý làm cơ sở để các cấp, các ngành quản lý, điều hành kinh tế - xã hội ở địa phương thuận lợi, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, tạo động lực cho sự phát triển của những năm tiếp theo. 
Tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018) HĐND huyện xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ họp này, HĐND huyện đã ban hành 04 nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; (2) Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021; (3) Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; (4) Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2017.
Ngày 12/12/2017 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ năm khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện đã nghe các báo cáo, tờ trình, thông báo trình tại kỳ họp và các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu… HĐND huyện đã tập trung phân tích, đánh giá, xem xét và quyết định những chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách và những nhiệm vụ quan trọng khác trong năm 2018, trong đó HĐND huyện đã thông qua đề án phát triển du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017-2021, đinh hướng đến năm 2030. Kỳ họp lần này, HĐND huyện đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận những vấn đề mang tính cấp thiết, những nội dung nổi cộm mà trong thời gian qua nhiều cử tri quan tâm. Kỳ họp lần thứ 05 đã thông qua 05 Nghị quyết: 1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 2. Nghị quyết về dự toán ngân sách huyện năm 2018. 3. Nghị quyết về phát triển du lịch huyện nam đông giai đoạn 2017-2021, định hướng đến năm 2030. 4. Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phan Thế Xê. 5. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện.
Ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường huyện, HĐND huyện khoá VI tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 để thông qua tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng giáo dục và Đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021”.
Ngày 06 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã thông qua 04 nghị quyết.
Kỳ họp lần thứ 03 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong thời gian 02 ngày (từ ngày 19-20 tháng 12 năm 2017). Tại kỳ họp lần này HĐND huyện đã thống nhất thông qua 06 nghị quyết.
Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần này HĐND đã nghe 05 báo cáo của UBND và UBMTTQVN huyện và 04 báo cáo thẩm tra của 2 ban HĐND huyện. HĐND huyện đã thống nhất thông qua 03 Nghị quyết.
Ngày 22 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường huyện HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện. Kỳ họp lần này HĐND huyện đã thống nhất thông qua 09 nghị quyết.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.802.619
Truy cập hiện tại 147