Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Hoạt động của HĐND huyện
       Trong 9 tháng đầu năm 2022 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện với UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các phòng, ban, ngành cấp huyện, cùng với vai trò trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND huyện đã hoàn thành tốt chương trình kế hoạch đã đề ra. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết  HĐND huyện đã được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND đã xây dựng Chương trình công tác năm và cụ thể hóa trong hoạt động hàng tháng, quý, nhất là chương trình giám sát chuyên đề để thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, trả lời ý kiến cử tri; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết các vấn đề phát sinh được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật.          Nhìn chung sau mỗi kỳ họp, các Nghị quyết của HĐND huyện được đại biểu HĐND triển khai đến mọi tầng lớp nhân dân. Công tác điều hành hoạt động của HĐND huyện ngày một nâng cao; công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề được thực hiện đảm bảo hiệu quả; mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND huyện và các cơ quan liên quan ngày càng được tăng cường. Kết quả trên đã góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.          Hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện trong 9 tháng qua đã thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch và quy định của pháp luật. Các cuộc giám sát đều có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung quan trọng, bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm; công tác giám sát được chuẩn bị chu đáo, các cơ quan, ban, ngành liên quan, các đơn vị thuộc đối tượng giám sát đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo đúng theo mục đích, yêu cầu đề ra. Qua giám sát đã đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các ngành liên quan, góp phần thực hiện đạt kết quả khá trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
VP: Chuyển Chương trình công tác tháng 6 của Thường trực HĐND huyện và các Ban. Đề nghị các đ/c Đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan vào cập nhật thực hiện./.
Chương trình công tác tháng 01 của Thường trực HĐND huyện
Văn phòng HĐND  và UBND huyện gửi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021. Đề nghị các đơn vị vào cập nhật để thực hiện./.
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn huyện. Lên trang  thông tin điện tử huyện, đề nghị các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện. Lên trang thông tin điện tử huyện, đề nghị các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.
  Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi giấy mời hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, tại trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các đồng chí vào cập nhật để thực hiện./. 
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị giao ban Quý III/2020. Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện.
Văn phòng gửi giấy mời họp của Thường trực HĐND huyện trên trang thông tin điên tử huyện, đề nghị các đ/c vào cập nhật để tham dự.
Thường trực HĐND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.529.698
Truy cập hiện tại 2.967