Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Hoạt động của HĐND huyện
Văn phòng HĐND và UBND huyện đã chuyển Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 7 và một số nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị Các Ban của HĐND huyện, các đại biểu HĐND và các đơn vị liên quan vào cập nhật, nghiên cứu thực hiện./.
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Chương trình công tác tháng 7 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2020, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu thực hiện./.  
Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu thực hiện./.  
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 5 của HĐND huyện lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các đại biểu HĐND huyện và các ngành liên quan vào cập nhật để thực hiện.
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi dề cương và kế hoạch giám sát Nông thôn mới lên mục hoạt động Hội đồng nhân dân đề nghị các đơn vị, các xã vào cập nhật để thực hiện/
Văn phòng gửi Báo cáo kết quả hoạt động Quý I của HĐND huyện năm 2020. Đề nghị Đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn vào truy cập.
    Ngày 14/5/2019 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp để thông qua nội dung báo cáo kết quả giám sát về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Do Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện trưởng đoạn, chủ trì cuộc họp.  
Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ - HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019; trên cơ sở Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng chương trình công tác năm 2019 như sau:
   Ngày 02/10/2018 HĐND huyện đã ban hành báo cáo số 17/BC-HĐND về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2018 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện      Trong 9 tháng đầu năm 2018, HĐND huyện đã tổ chức 03 kỳ họp: 02 Kỳ họp bất thường và 01 kỳ họp thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018. Tại các kỳ họp, HĐND đã thông qua 11 Nghị quyết. Ngoài việc chuẩn bị tốt các kỳ họp ở cấp mình, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, đôn đốc,  hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp 6 tháng đầu năm đúng luật định. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện tổ chức 02 Hội nghị giao ban quý I và quý II để nắm bắt tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện và HĐND cấp xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật. Qua đó, nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi đại biểu thực hiện nhiệm vụ; cùng nhau thảo luận rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp khắc phục. Thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
       Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo kết quả số 16/BC-ĐGS ngày 28/9/2018 về kết quả giám sát công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến năm 2017. Qua đó, đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời kiến nghị đề xuất những nội dung liên quan đến các ngành cấp tỉnh, huyện, các xã, thị trấn yêu cầu khắc phục trong thời gian tới. Đoàn giám sát sẽ trình bày báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thứ 7, để HĐND huyện xem xét quyết định ban hành nghị quyết theo luật định./.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.962
Truy cập hiện tại 111