Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Kỳ họp thứ 11
Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11; sau kỳ họp Hội đồng nhân dân đã ban hành Biên Bản kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021
  Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt và ban hành các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 11 HĐND khóa VI. Đề nghị các Đại biểu HĐND huyện, các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.
 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển các dự thảo Nghị quyết HĐND huyện trình kỳ họp thứ 11 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các đồng chí đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để tham gia (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.  
 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.  
 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện, về tình hình thực hiện tài chính ngân sách năm 2020 và phân bổ dự toán Nghân sách địa phương năm 2021 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.  
 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.  
 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển: Báo cáo thẩm tra của Ban KTXHn HĐND huyện về đề án Du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.  
 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.  
 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.  
 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2021 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.529.698
Truy cập hiện tại 2.383