Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> Kỳ họp chuyên đề thứ 5
Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự ánTrường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Nam Đông, hạng mục Trường Tiểu học và THCS Nam Phú. Được HĐND huyện kỳ họp chuyên đề thứ 5, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2023./.  
Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Nam Đông, hạng mục Trường Tiểu học Hương Sơn. Được HĐND huyện kỳ họp chuyên đề thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2023.  
Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Nam Đông, hạng mục Trường Tiểu học Hương Hòa. Đã được HĐND huyện kỳ họp chuyên đề thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026, khóa VII thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2023.  
Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Nam Đông, hạng mục Trường Tiểu học và THCS Nam Phú;với những nội dung chủ yếu sau: 1. Tên dự án: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Nam Đông, hạng mục Trường Tiểu học và THCS Nam Phú. 2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông. 3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho công tác dạy và học, đáp ứng tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, góp phần xây dựng nông thôn mới. 4. Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng khối nhà 2 tầng các phòng chức năng gồm: Phòng khoa học tự nhiên, phòng bộ môn công nghệ, phòng thư viện, phòng khoa học xã hội, phòng nghệ thuật, phòng họp, phòng đội và truyền thống, phòng bảo vệ; tổng diện tích khoảng 947,5m2; hạng mục phụ trợ: Mương thoát nước, cổng, tường rào mặt trước, sân trường, hệ thống PCCC đảm bảo yêu cầu sử dụng. 5. Nhóm dự án: Nhóm C. 6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 9.609 triệu đồng. 7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện. 8. Địa điểm thực hiện: Xã Hương Phú. 9. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: 03 năm./.  
Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Nam Đông, hạng mục Trường Tiểu học Hương Sơn;với những nội dung chủ yếu sau: 1. Tên dự án: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Nam Đông, hạng mục Trường Tiểu học Hương Sơn. 2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông. 3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho công tác dạy và học, đáp ứng tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, góp phần xây dựng nông thôn mới. 4. Nội dung và quy mô đầu tư: - Xây dựng khối nhà 02 tầng 08 phòng học và phòng chức năng, bao gồm: 01 phòng học, phòng mỹ thuật, phòng âm nhạc, phòng tin học, phòng ngoại ngữ, phòng khoa học công nghệ, phòng đa chức năng, phòng thư viện với tổng diện tích khoảng 700m2. - Hệ thống PCCC ngoài nhà và hạng mục phụ trợ khác đảm bảo yêu cầu sử dụng. 5. Nhóm dự án: Nhóm C. 6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 7.100 triệu đồng. 7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện. 8. Địa điểm thực hiện: Xã Hương Sơn. 9. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: 03 năm  
Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Nam Đông, hạng mục Trường Tiểu học Hương Hòa, với những nội dung chủ yếu sau: 1. Tên dự án: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Nam Đông, hạng mục Trường Tiểu học Hương Hòa. 2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông. 3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho công tác dạy và học, đáp ứng tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, góp phần xây dựng nông thôn mới. 4. Nội dung và quy mô đầu tư: - Xây dựng khối nhà 2 tầng, 04 phòng học bộ môn bao gồm: Phòng giáo dục nghệ thuật, phòng tin học, phòng đa chức năng, phòng khoa học công nghệ với tổng diện tích khoảng 385m2. - Hệ thống PCCC ngoài nhà, trang thiết bị PCCC và hạng mục phụ trợ khác đảm bảo yêu cầu sử dụng. 5. Nhóm dự án: Nhóm C. 6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.200 triệu đồng. 7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện. 8. Địa điểm thực hiện: Xã Hương Xuân. 9. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: 03 năm./.  
* HĐND huyện họp phiên chính thức vào lúc 15 giờ 00 phút. 1. Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:  Kiểm diện đại biểu; thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp chuyên đề thứ năm để HĐND huyện xem xét, biểu quyết. 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Nguyễn Văn Hóa: Điều khiển Lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.   3. Chủ tịch HĐND huyện - Mai Văn Dũng: Phát biểu khai mạc kỳ họp. 4. Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Lê Phú Thưởng, thay mặt UBND huyện trình bày 03 Tờ trình: - Tờ trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Nam Đông, hạng mục: Trường Tiểu học Hương Sơn. - Tờ trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Nam Đông, hạng mục: Trường Tiểu học Hương Hòa. - Tờ trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Nam Đông, hạng mục: Trường Tiểu học và THCS Nam Phú. 5. Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện, Mai Thúc Khởi trình bày: - Báo cáo thẩm tra Tờ trình, Nghị quyết thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Nam Đông, hạng mục: Trường Tiểu học Hương Sơn. - Báo cáo thẩm tra Tờ trình, Nghị quyết thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Nam Đông; hạng mục: Trường Tiểu học và THCS Nam Phú. - Báo cáo thẩm tra Tờ trình, Nghị quyết thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Nam Đông, hạng mục: Trường Tiểu học Hương Hòa. 6. Thư ký thông qua dự thảo 03 Nghị quyết - Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Nam Đông, hạng mục: Trường Tiểu học Hương Sơn. - Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Nam Đông, hạng mục: Trường Tiểu học Hương Hòa. - Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Nam Đông; hạng mục: Trường Tiểu học và THCS Nam Phú. 7. HĐND huyện thảo luận, biểu quyết. 8. Chủ tịch UBND huyện - Trần Quốc Phụng, thay mặt UBND huyện phát biểu tiếp thu các ý kiến của đại biểu thảo luận. 9. Chủ tịch HĐND huyện - Mai Văn Dũng phát biểu bế mạc kỳ họp. 10. Nghi lễ chào cờ bế mạc.  
     Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt và ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường liên thôn Hà An- Đa Phú. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện và đơn vị liên quan vào cập nhật để thực hiện (NQ đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021)./.  
  Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện, tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện và đơn vị liên quan vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị kỳ họp chuyên đề thứ 10 vào ngày 06/10/2020 (Tài liệu phục vụ kỳ họp)./.  
          Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt và ban hành Nghị quyết về phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện và đơn vị liên quan vào cập nhật để thực hiện (NQ đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021)./.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.442
Truy cập hiện tại 143