Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện >> ... >> Văn bản Hội đồng nhân dân
Văn phòng gửi Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đề nghị các ngành, các xã, thị trấn vào nghiên cứu tài liệu để thực hiện.
Văn phòng gửi Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến năm 2019. Đề nghị các ngành vào lấy tài liệu để thực hiện.
Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị các ngành vào lấy tài liệu để thực hiện.
Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị các ngành vào lấy tài liệu để thực hiện
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND huyện về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, đề nghị 
Văn phòng gửi Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đề nghị các đại biểu và các ngành vào lấy tài liệu để thực hiện.
         Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình thành lập đoàn giám sát  "kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND về phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020". Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu  (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thâm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Pháp chế năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 4.569