Tìm kiếm
Sơ kết tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2018
False 40087Ngày cập nhật 01/08/2018

BÁO CÁO

Sơ kết tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm

và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

 

 
   

 

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG

 

I. Tình hình triển khai

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

UBND huyện Ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018; Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 về việc giao chỉ tiêu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018 cho các xã; Quyết định 259/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND huyện về phê duyệt kế hoạch xây dựng nông thôn mới các xã năm 2018; Công văn số 96/UBND-NNPTNT ngày 02/3/2018 của UBND huyện về đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới năm 2018. Kết hợp nội dung họp thường kỳ của UBND huyện hàng tháng để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong quý I,  UBND huyện đã thành lập Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới huyện. Chỉ đạo UBND các xã thành lập Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã và kiện toàn Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn.

2. Công tác tuyên truyền thực hiện

UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, bộ tiêu  quốc gia, các hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM mới; trách nhiệm của Nhà nước và của người dân đối với công tác xây dựng NTM.

UBND các xã đã tổ chức 47 cuộc họp cấp xã triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng NTM. Các thôn đã tổ chức 98 cuộc họp dân với sự tham gia của 4.037 lượt người để các tuyên truyền, vận động người dân cùng chung sức để thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng NTM. Các đoàn thể tổ chức 92 cuộc họp với sự tham gia của 2.381 lượt hội viên. Hệ thống đài truyền thanh xã  đã phát 64 lần để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM.

3. Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức phong trào thi đua xây dựng NTM, trong quý I UBND các xã đã tổ chức lễ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và lập vườn, UBND huyện tổ chức phát động điểm tại xã Thượng Lộ, nội dung phát động thi đua tập trung kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xây dựng NTM, tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM.

         Nhân dân đã tích cực hưởng ứng phong trào, thực hiện các công việc thuộc về trách nhiệm của mình. Sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân đều đạt và đạt vượt  chỉ tiêu đề ra. Đầu tư nâng cấp, chỉnh trang nhà ở, công trình sinh hoạt được đẩy mạnh, có 237 hộ đầu tư làm nhà ở, trong đó làm mới 131 nhà, nâng cấp sữa chữa 106 nhà; 113 hộ xây dựng hố xí hợp vệ sinh, trong đó tự hoại 71 cái, hai ngăn 42 cái; cứng hóa sân nhà 64 hộ, cứng hóa đường từ ngõ vào nhà 32 hộ; chỉnh trang làm hàng rào 2.370 hộ; 85hộ hiến đất 36.68,0m2 đất để làm các công trình; huy động 3.389 ngày công lao động để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

4. Đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội

Tổng nguồn lực đã huy động đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 của các xã là 82,163 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư  57,163 tỷ đồng (NS TW, tỉnh 51,186 tỷ đồng, NS huyện 5,995 tỷ đồng); vốn doanh nghiệp đầu tư 5,0 tỷ đồng; nguồn vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng nhà ở, phát triển kinh tế 20 tỷ đồng.

Nguồn lực nhà nước đầu tư tập trung các hạng mục công trình:

- Giao thông: Bố trí nguồn lực với tổng mức đầu tư  được duyệt 34,841 tỷ đồng, bao gồm đường sản xuất Cha Moong xã Thượng Lộ; đường sản xuất huyện đội, thôn 4, dù ông kía thôn 5, xã Thượng Quảng; đường sản xuất Hương Giang đến Hương Sơn, đường sản xuất Cha Lai Thượng Nhật và các hạng mục khác.

- Giáo dục: Đầu tư  với tổng mức đầu tư 8,807 tỷ đồng, bao gồm: trường Mầm non Thượng Long; trường Tiểu học Hương Lộc.

- Đầu tư thủy lợi, chống sạt lở với tổng kinh phí 6,765 tỷ đồng, bao gồm kè chống sạt lở Hương Giang và các hạng mục sửa chữa thủy lợi.

- Đầu tư nhà văn hóa xã với tổng mức đầu tư được duyệt 5,75 tỷ đồng bao gồm hạng mục nhà văn hóa xã Thượng Quảng, nhà văn hóa xã Thượng Lộ.

- Đầu tư phát triển khác 1,0 tỷ đồng.

5. Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân

Sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh, vụ Đông Xuân hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác chăm sóc, cải tạo vườn, cao su, keo được nhân dân chú trọng tập trung thực hiện; tiếp tục phát triển mạnh các cây trồng có giá trị kinh tế cao như: cam, dứa, chuối đặc sản theo hướng tập trung, tạo ra sản phẩm hàng hóa và liên kết tiêu thụ. Chăn nuôi đang duy trì và có từng bước  phát triển, các mô hình chăn nuôi mới như (nuôi lợn thả rừng, nuôi cá leo, nuôi cá lóc trong bể xi măng) đang được thử nghiệm nuôi và có tiềm năng để mở rộng phát triển. Các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình nông thôn mới, chương trình 135 các xã đang triển khai thực hiện.

Ngành nghề phi nông nghiệp tiếp tục được thúc đẩy đầu tư, đã thu hút được các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn, Chi nhánh công ty TNHH MACTRIX VINH đã đi vào hoạt động lĩnh vực thú nhồi bông; Công ty TNHH Kim Sora đang hoạt động tốt; đây là 2 đơn vị có quy mô và cần số lượng công nhân lớn trên địa bàn huyện. Sản xuất đá ốp lát, chế biến gỗ rừng trồng, một số cơ sở sản xuất, ngành nghề nông thôn được củng cố và phát triển.

 Các hoạt động dịch vụ thương mại phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo cung ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và đời sống; thị trường ổn định.

6. Văn hóa -xã hội

- Giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tốt, chất lượng giáo dục ngày càng vững chắc; tỷ lệ huy động học sinh ở các bậc học đạt cao, năm học 2017-2018: Nhà trẻ 44,01%, mẫu giáo 99,15%, tiểu học 99,96%, THCS 98,68%, THPT 88,87%. Năm học 2017-2018 có 17 em được công nhận và đạt giải (trong đó THPT 9 em, THCS 8 em) kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; tham gia cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi cấp tỉnh có 1 tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021”; Đề án của Chính phủ, UBND tỉnh về ”tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”. tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến nay có 23 trường đạt chuẩn (9 trường mầm non, 10 trường tiểu học (có 3 trường tiểu học đạt mức độ 2), 4 trường trung học cơ sở). Tổ chức tổng kết 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Trường THPT Nam Đông UBND tỉnh đã kiểm tra xét công nhận đạt chuẩn quốc gia.

- Văn hóa: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân, các đơn vị hưởng ứng tích cực, đã tổ chức phát động phong trào đăng ký xây dựng xã văn hóa nông thôn mới; đăng ký công nhận lại thôn văn hóa và gia đình văn hóa được các thôn gia đình thực hiện 100%. Làm tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tổ chức thành công Lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện Nam Đông lần thứ V năm 2018; Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 và tổ chức thành công bắn pháo hoa mừng năm mới Mậu Tuất 2018 trên địa bàn huyện; tham gia giải Việt dã báo Thừa Thiên Huế đạt giải nhất toàn đoàn. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện hoạt động tích cực, kịp thời đưa tin các điển hình tiên tiến trong phong trào lao động sản xuất cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân. Hoạt động các trạm truyền thanh các xã có những chuyển biến tốt; thời lượng, chất lượng được nâng lên. Thiết chế văn hóa các xã được quan tâm đầu tư theo đúng lộ trình, đến nay có 06 xã có nhà văn hóa xã đạt chuẩn, phấn đấu cuối năm 2018 có thêm 02 xã có nhà văn hóa (Thượng Quảng, Thượng Lộ). Nhà văn hóa các thôn hàng năm được nhân dân đóng góp chỉnh trang, sửa chữa ngày càng khang trang đến nay có 54/55 thôn có nhà văn hóa thôn (thôn A2, xã Hương Sơn chưa có do xác nhập thôn).

          - Chương trình giảm nghèo, các chính sách xã hội: Đời sống nhân dân ổn định và từng bước nâng lên, một bộ phận khá, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới bình quân các xã 10,71%. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Huyện đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà kịp thời dịp tết Mậu Tuất cho các gia đình chính sách, hộ nghèo..., với 7.461 xuất quà. Cấp thẻ bảo hiểm y tế đến các đối tượng có công, bảo trợ xã hội là: 1.424 thẻ. Phân công 40 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 83 hộ nghèo theo Kế hoạch 59 của UBND huyện, còn lại các ban ngành của xã, thôn, các cơ quan đóng trên địa bàn 6 xã ĐCĐC nhận giúp 88 hộ nghèo nâng tổng số hộ nghèo được nhận giúp đỡ lên 171 hộ trong năm 2018. Số lao động đã qua đào tạo là 185 người (công nhân kỹ thuật không bằng xây, mộc, rèn..., học nghề các trường, cơ sở đào tạo ngoài huyện).

7. Nước sạch, vệ sinh môi trường

          Công tác thu gom, xử lý rác thải trên phạm vi toàn huyện bước đầu hiệu quả được người dân hưởng ứng cao. Phong trào vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm các xã có phát động nhưng chỉ có xã Hương Giang duy trì thường xuyên. Vận động làm chuồng trại chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường được thực hiện tốt; đẩy mạnh trồng cây xanh, làm hàng rào xanh; vận động thực hiện 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) được triển khai thực hiện từ cán bộ, đảng viên đến người dân.

Triển khai thi công mạng lưới đường ống cấp nước sạch Thượng Nhật, Hương Hữu. Thực hiện các thủ tục để bàn giao hệ thống cấp nước sạch xã Thượng Lộ cho công ty cấp nước Thừa Thiên Huế. Tiếp tục vận động người dân kết nối hệ thống nước máy ở xã Hương Phú, Hương Lộc để nâng cao tỷ lệ. Nhà máy nước 5 xã vùng trên đang thực hiện các thủ tục để triển khai thi công.

8. Về xây dựng hệ thống chính trị và an ninh trật tự

Triển khai xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung công tác xây dựng đảng bộ cơ sở vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện lần thứ XV. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến thôn.

Triển khai thực hiện Đề án cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giảm biên chế; công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo - bồi dưỡng, đề bạt chú trọng thực hiện. Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ từ cấp huyện đến các xã.

Triển khai các giải pháp đảm bảo quốc phòng  - an ninh, xây dựng và thực hiện tốt các nội dung kế hoạch diễn tập cấp huyện; thường xuyên phát động xây dựng thôn/cụm không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật.

          II. Đánh giá kết quả thự hiện

          1. Kết quả thực hiện 9 tiêu chí cấp huyện

          - Đến nay đã đạt 5/9 tiêu chí gồm: Giao thông; thủy lợi; điện; an ninh trật tự; chỉ đạo xây dựng NTM.

          - Các tiêu chí chưa đạt 4/9 tiêu chí gồm: Tiêu chí Quy hoạch (còn thiếu quy hoạch sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp). Tiêu chí Y tế, văn hóa, giáo dục: (Giáo dục còn thiếu 60% trường THPT đạt chuẩn QG, Trung tâm Y tế đạt chuẩn Quốc gia). Tiêu  chí Sản xuất còn thiếu liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên cơ sở hợp đồng liên kết cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được ký giữa nông dân, tổ chức đại diện của nông dân và doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tiêu chí Môi trường còn thiếu tỷ lệ sử dụng nước sạch, hộ chăn nuôi cam kết bảo vệ môi trường, quy hoạch và quản lý nghĩa trang; phân loại rác thải sinh hoạt và thu gom rác thải trong nông nghiệp.

          2. Kết quả thực hiện 19 tiêu chí các xã     

- Có 01 xã đạt 17/19 tiêu chí: Xã Hương Lộc, tiêu chí chưa đạt gồm: TCSX, văn hóa .

          - Có 02 xã đạt 16/19 tiêu chí:

+ Xã Hương Phú, tiêu chí chưa đạt gồm: TCSX, văn hóa, hệ thống chính trị

+ Xã Hương Hòa, tiêu chí chưa đạt gồm: TCSX, văn hóa, hệ thống chính trị

- Có 02 xã đạt 15/19 tiêu chí:

+ Xã Thượng Quảng, tiêu chí chưa đạt gồm: Hộ nghèo, nhà ở, môi trường và ATTP, hệ thống chính trị.

+  Xã Hương Giang, tiêu chí chưa đạt gồm: TCSX, văn hóa, môi trường và ATTP, hệ thống chính trị.

- Có 02 xã đạt 13/19 tiêu chí:

+ Xã Hương Sơn, tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, nhà ở, TCSX, văn hóa, hệ thống chính trị; CSVCVH (nhà văn hóa thôn  A2).

+ Xã Thượng Nhật, tiêu chí chưa đạt gồm:  Nhà ở, hộ nghèo, TCSX, văn hóa, môi trường và ATTP, hệ thống chính trị.

- Có 01 xã đạt 12/19 tiêu chí: Xã Thượng Lộ, tiêu chí chưa đạt gồm:  Nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, TCSX,  văn hóa, môi trường và ATTP, hệ thống chính trị.

- Có 01 xã đạt 10/19 tiêu chí: Xã Hương Hữu, tiêu chí chưa đạt gồm: CSVC văn hóa, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, TCSX,  y tế (thấp còi 35,1/24,2%), môi trường và ATTP, văn hóa, hệ thống chính trị.

- Có 01 xã đạt 9/19 tiêu chí:

+ Xã Thượng Long: Tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, CSVC văn hóa, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, TCSX, y tế (thấp còi 35,2/24,2%), môi trường, văn hóa, hệ thống chính trị.

          Bình quân xã đạt chuẩn tiêu chí là 13,5 tiêu chí, tăng 0,3 tiêu chí so với năm 2017.

- Các tiêu chí đạt 10/10 xã gồm: Quy hoạch; thủy lợi; điện; trường học; cơ sở hạ tầng thương mại; thông tin và truyền thông; lao động có việc làm; giáo dục; An ninh trật tự.

- Các tiêu chí đạt từ 7-8 xã gồm: Tiêu chí giao thông 7/10 xã; thu nhập 7/10 xã; y tế 8/10 xã; CSVCVH 8/10 xã.

- Các tiêu chí đạt từ 5 trở xuống:  Hộ nghèo 5/10 xã; môi trường và ATTP 4/10 xã; nhà ở dân cư 4/10 xã; tổ chức sản xuất 1/10 xã; văn hóa 1/10 xã; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 1/10 xã.

3. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao (các xã đã đạt chuẩn NTM)

- Có 03 xã đạt 2/5 tiêu chí gồm:

+ Xã Hương Giang tiêu chí chưa đạt là: Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; Giáo dục -  Y tế - Văn hóa; Cảnh quan - Môi trường.

+ Xã Hương Sơn tiêu chí chưa đạt là: Hạ tầng kinh tế - xã hội; Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; Giáo dục -  Y tế - Văn hóa.

+ Xã Hương Hòa tiêu chí chưa đạt là: Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; Giáo dục -  Y tế - Văn hóa; Cảnh quan - Môi trường.

- Có 02 xã đạt 1/5 tiêu chí gồm:

+ Xã Hương Phú tiêu chí chưa đạt là: Hạ tầng kinh tế - xã hội; Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; Giáo dục -  Y tế - Văn hóa; Cảnh quan - Môi trường.

+ Xã Hương Lộc tiêu chí chưa đạt là: Hạ tầng  kinh tế - xã hội; Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; Giáo dục -  Y tế - Văn hóa; Cảnh quan - Môi trường.

          4. Một số khó khăn, hạn chế

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; Mặt trận, đoàn thể của các xã còn yếu, không thường xuyên trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của cơ sở và nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo còn mang tính chung, thiếu cụ thể và quyết tâm chưa cao.

- Phong trào xây dựng nông thôn mới ở các xã có phát động nhưng không được duy trì thường xuyên, không tạo được khí thế sôi nổi trong nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện đã được phân công phụ trách chỉ đạo thực các tiêu chí ở các xã vẫn chưa thực hiện tốt việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kịp thời.

- Số xã có hợp tác xã còn quá thấp 2/10 xã, nhiều xã chưa có định hướng xác định kế hoạch và phương án thành lập.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020 một số xã còn quá cao và xã chưa có giải pháp xóa nghèo cụ thể từng hộ.

- Cuộc sống một số hộ còn khó khăn về kinh tế, chưa có điều kiện để đầu tư chỉnh trang nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt. Tỷ lệ nhà tạm các xã định canh định cư còn nhiều và có tình trạng phát triển thêm nhà tạm do mới  tách hộ vẫn còn xảy ra. Một bộ phận người dân các xã còn ảnh hưởng của phong tục, tập quán, chưa chú trọng tích lũy vốn để tái đầu tư sản xuất, thiếu đầu tư thâm canh trong sản xuất.

- Nguồn lực đầu tư của Nhà nước phân bổ còn hạn chế so với nhu cầu, nhiều công trình thiết yếu như các tuyến đường đến trung tâm sản xuất; hệ thống cấp nước sạch 5 xã vùng trên chậm triển khai thi công.

 

PHẦN II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

          I. Mục tiêu

          - Củng cố, duy trì 5 xã được công nhận đạt chuẩn;

          - Phấn đấu xây dựng 1-3 xã đạt chuẩn (Thượng Quảng, Thượng Lộ và Thượng Nhật);

          - Các xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên;

- Mỗi xã có ít nhất một thôn kiểu mẫu về nông thôn mới.

II. Nhiệm vụ

1. Tập trung chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới

1.1. Xã Thượng Quảng:  Đẩy nhanh tiến độ thi công 03 tuyến, gồm đường vào trung tâm khu sản xuất các vùng khu hậu cứ, đường Dù ông Kía và đường thôn 4; nhà văn hóa xã. Đầu tư và thi công hệ thống nước sạch đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo có ít nhất 60% số hộ sử dụng nước sinh hoạt đạt chuẩn. Phát huy hiệu quả Hợp tác xã để kinh doanh các lĩnh vực có lợi thế. Tích cực vận động nhân dân nâng cấp, chỉnh tranh  nhà ở, công trình sinh hoạt đảm bảo; huy động nguồn lực hỗ trợ, vận động nhân dân xóa hết 12 nhà tạm hiện có trên địa bàn. Đẩy mạnh thâm canh, đầu tư phát triển sản xuất, cải tạo vườn; thực hiện hoàn thành các hạng mục hỗ trợ PTSX năm 2018. Tập trung hỗ trợ, chỉ đạo xóa nghèo hiệu quả. Đào tạo nghề cho lao động, chú trọng nghề may công nghiệp, nghề nông.  Duy trì các thôn đạt chuẩn văn hóa, gia đình văn hóa. Hoàn chỉnh phân lô nghĩa trang và quy chế quản lý nghĩa trang; tổ chức quản lý tốt các điểm thu gom rác thải, thu phí môi trường; thường xuyên duy trì phong trào vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp ở hộ gia đình; tăng cường công tác đảm bảo tốt an ninh, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn xã; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

1.2 Xã Thượng Nhật: Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đường vào trung tâm khu sản xuất Cha Lai để mở rộng phát triển sản xuất; hệ thống mạng lưới cấp nước sạch đạt chuẩn quốc gia. Tuyên truyền, vận động nhân dân và tranh thủ nguồn lực hỗ trợ để xóa 35 nhà tạm hiện có. Thực hiện điều tra thực trạng các hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ xóa nghèo hiệu quả, phấn đấu trong năm xóa được 38 hộ nghèo. Đẩy nhanh thủ tục thành lập Hợp tác xã ở thôn Ta Rinh. Thực hiện hỗ trợ các mô hình có hiệu quả, phù hợp với điều kiện người dân, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đầu tư thâm canh các loại cây trồng, phát triển các mô hình chăn nuôi hiệu quả phù hợp với nhu cầu thị trường. Thống kê các lao động không có việc làm, đào tạo nghề và vận động tham gia làm việc ở công ty Kim So Ra, Chi nhánh công ty TNHH MACTRIX VINH. Hoàn chỉnh nhà văn hóa xã và sân thể thao các thôn. Tiếp tục phấn đấu xây dựng  thêm ít nhất 04 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa. Phân lô, quản lý nghĩa trang đúng quy định. Phát động phòng trào chỉnh trang đường làng, cổng ngõ, các công trình vệ sinh trong toàn dân, xây dựng thôn xóm xanh, sạch, đẹp. Định hướng đào tạo cho các cán bộ chưa đạt chuẩn;  xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

1.3. Xã Thượng Lộ: Hoàn thành thủ tục bàn giao hệ thống cấp nước sạch cho công ty cấp nước Thừa Thiên Huế quản lý, vận động nhân dân hòa mạng sử dụng nước máy đạt chuẩn Quốc gia đạt từ 60% trở lên. Đẩy nhanh tiến độ thi công đường sản xuất Cha Moong, nhà văn hóa xã; nâng cấp, chỉnh trang nhà văn hóa và khu thể thao thôn. Thực hiện hoàn thành các hạng mục hỗ trợ PTSX năm 2018. Tập trung đầu tư thâm canh, phát triển cây chuối đặc sản; hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển nuôi cá lồng, tập trung phát triển sản xuất khu vực Cha Moong để nâng cao thu nhập; hoàn thành kế hoạch trồng cau vùng khe Tổ Chim. Điều tra, khảo sát nguyên nhân nghèo từng hộ, tập trung huy động nguồn lực, chỉ đạo hỗ trợ xóa nghèo hiệu quả phấn đấu trong năm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%. Thúc đẩy nhanh thủ tục thành lập Hợp tác xã du lịch thôn dỗi và hoạt động có hiệu quả. Vận động nhân dân đầu tư chỉnh trang nhà ở, công trình sinh hoạt; rà soát chỉ tiêu thiếu hụt; huy động nguồn lực hỗ trợ, vận động nhân dân thực hiện xóa nhà tạm, phấn đấu xóa hết 30 nhà tạm hiện có, không có trường hợp phát sinh; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề giải quyết việc làm nâng cao thu nhập. Chú trọng chăm sóc về dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, để giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng về thấp còi. Tập trung xây dựng các thôn văn hóa để đạt tỷ lệ. Quy hoạch, phân lô và quản lý nghĩa trang nhân dân; phát động phong trào chỉnh trang làm hàng rào xanh, thực hiện vệ sinh môi trường định kỳ trong các thôn xóm. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tích cực thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

2. Củng cố duy trì các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới

2.1. Xã Hương Hòa: Triển khai thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nâng cao. Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện để đạt và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí. Thực hiện quy hoạch bổ sung quy nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tích cực thi đua lao động, đầu tư phát triển cây cam, chuối đặc sản theo hướng hàng hóa có chất lượng cao; phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại, trang trại, chú trọng phát triển nuôi bò thâm canh, gà thả vườn, quản lý các hộ chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh. Lựa chọn và thúc đẩy nhanh việc thành lập Hợp tác xã sản xuất gắn liền với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Duy trì thường xuyên phong trào vệ sinh môi trường, xanh, sạch, đẹp. Tập trung vân động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phấn đấu duy trì các thôn đạt chuẩn văn hóa và xây dựng ít nhất thêm 01 thôn còn lại đạt chuẩn văn hóa trong năm; thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ quần chúng. Đẩy mạnh thực hiện làm hàng rào xanh các tuyến đường trục thôn, trục xã; phát động và duy trì phong trào vệ sinh trong nhân đân, xây dựng các thôn, xóm sạch đẹp, văn minh, quản lý tốt các điểm thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong toàn xã. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

2.2. Xã Hương Phú: Triển khai thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nâng cao. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí. Tiếp tục vận động nhân dân sử dụng để tăng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch. Thành lập Hợp tác xã và thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm. Phát động phong trào vệ sinh môi trường trong nhân dân. Đẩy mạnh đầu tư thâm canh phát triển sản xuất để tăng thu nhập, tập trung đầu tư phát triển cây cam theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến; đầu tư thâm canh vườn, cây cao su; rừng trồng, phát triển chăn nuôi gia trại. Phát động phong trào thi đua xây dựng thôn văn hóa, phấn đấu đến cuối năm có thêm 2-3 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Quản lý nghĩa trang nhân dân đúng quy hoạch; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên toàn xã. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

2.2. Xã Hương Giang: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí còn lại chưa đạt. Đẩy nhanh tiến độ thi công kè chống sạt lở. Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, vận động nhân dân sử dụng đảm bảo tỷ lệ quy định; phát huy hiệu quả kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp, tổ chức đảm bảo trong việc liên kết và tiêu thu sản phẩm. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tận dụng tối đa lợi thế nguồn nước để nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật  mới vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Quản lý tốt việc kinh doanh buôn bán các mặt hàng ở chợ. Duy trì và phấn đấu xây dựng thêm 1-2 thôn đạt văn hóa; xây dựng  gia đình văn hóa; thường xuyên duy trì các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

2.4. Xã Hương Lộc: Rà soát, bổ sung, duy trì và nâng cáo chất lượng toàn diện các tiêu chí. Thành lập hợp tác xã sản xuất và xây dựng mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh đầu tư thâm canh phát triển sản xuất để tăng thu nhập, tập trung đầu tư các loại cây trồng có giá trị cao như cam, chuối đặc sản; phát triển chăn nuôi; thực hiện tốt hạng mục hỗ trợ PTSX năm 2018. Tiếp tục phấn đấu xây dựng các thôn đạt chuẩn thôn văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa. Xây dựng quy chế và quản lý tốt việc mai táng tại nghĩa trang; bố trí các điểm thu gom rác thải rắn hợp lý và thuận tiện cho việc thu gom; phát động phong trào vệ sinh môi trường trong nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo tốt an ninh trật tự trên toàn xã. Chỉ đạo rà soát và xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

2.5. Xã Hương Sơn:  Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí. Thi công sửa chữa hệ thống kênh mương đảm bảo phục vụ sản xuất. Xây dựng nhà văn hóa thôn A2; tập trung phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập; phát triển cây dứa theo hướng sản xuất hàng hóa; đầu tư thâm canh cây cao su; phát triển kinh tế vườn, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, phù hợp với nhu cầu thị trường tiêu thụ, sử dụng có hiệu quả đất lâm nghiệp, trồng lồ ô, tre lấy măng, phát triển mây dưới tán rừng để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Thành lập Hợp tác xã sản xuất. Tập trung hỗ trợ, chỉ đạo hướng dẫn các hộ nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo. Huy động mọi nguồn lực và vận động nhân dân xóa 03 nhà tạm hiện có. Vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Chỉnh trang hoàn chỉnh các nghĩa trang và quản lý mai táng đúng quy chế. Phát động phong trào thi đua xây dựng thôn văn hóa, phấn đấu trong năm có ít nhất 03 thôn trở lên được công nhận thôn văn hóa; nâng cao chất lượng  gia đình văn hóa; củng cố, duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các giá trị truyền thống dân tộc. Phát động phong trào vệ sinh trong toàn dân, xây dựng thôn xóm xanh, sạch, đẹp, văn minh. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tích cực thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Chỉ đạo rà soát và xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

3. Phấn đấu xây dựng 02 xã đạt chuẩn từ 15 tiêu chí trở lên

3.1. Xã Thượng Long:  Đẩy nhanh tiến độ thi công mở rộng trường Mầm non. Triển khai thi công các tuyến đường bê tông trung thôn, đường sản xuất A Kì; sửa chữa kênh mương, kè chống sạt lở đảm bảo ổn định cho sản xuất. Chỉnh trang nhà văn hóa và khu thể thao các thôn cơ bản đạt chuẩn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục PTSX năm 2017 và năm 2018. Tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng đầu tư chăm sóc, bón phân, khai thác đúng quy trình đối với cây cao su; đầu tư phát triển kinh tế vườn kết hợp chăn nuôi để nâng cao thu nhập đạt theo quy định. Vận động nhân dân và huy động các nguồn đầu tư để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%. Tận dụng các nguồn lực, chính sách hỗ trợ và vận động nhân dân nâng cấp cải tạo nhà ở, phấn đấu giảm tỷ lệ nhà tạm. Đẩy mạnh đào tạo nghề nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm. Định hướng thành lập hợp tác xã. Tập trung chỉ đạo xây dựng các thôn văn hóa để đạt chuẩn tiêu chí. Phân lô và quản lý nghĩa trang mai táng đúng quy định; tổ chức phong trào vệ sinh môi trường khu dân cư và xây dựng nhà ở công trình vệ sinh đảm bảo 3 sạch. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tích cực thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

3.2. Xã Hương Hữu: Thi công hoàn thành mạng lưới cấp nước sạch đạt chuẩn; sửa chữa hệ thống kênh mương để đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Tăng cường công tác khuyến nông về hướng dẫn kỹ thuật; thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất có hiệu quả, chú trọng đầu tư phát triển chăn nuôi, thâm canh vườn để đạt chuẩn tiêu chí thu nhập. Nghiên cứu xây dựng hợp tác xã sản xuất. Tranh thủ các chính sách hỗ trợ và vận động nhân dân nâng cấp sửa chữa nhà ở, giảm tỷ lệ nhà tạm, vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, công trình sinh hoạt, thực hiện 3 sạch. Xác định nguyên nhân các hộ nghèo, tập trung chỉ đạo phấn đấu xóa 20-30 hộ nghèo. Phấn đấu xây dựng các thôn đạt chuẩn văn hóa, gia đình văn hóa. Quy hoạch nghĩa trang và quản lý mai táng đúng quy chế; tổ chức đào tạo nghề may để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Phát động phong trào làm hàng rào xanh; vệ sinh môi trường xanh, sạch, trong nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội toàn xã.

4. Tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

- Duy trì và nâng câo chất lượng 05 tiêu chí đã đạt chuẩn; tập trung thực hiện hoàn thành quy hoạch sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tổ chức kêu gọi đầu tư và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hoàn thành thủ tục đề nghị công nhân trường THPT Nam Đông đạt chuẩn quốc gia, rà soát các chỉ tiêu thiếu hụt của trường THPT Hương Giang để tập trung chỉ đạo thực hiện. Đôn đốc, đề nghị đẩy nhanh thủ tục đầu tư để triển khai thi công hệ thống cấp nước 5 xã vùng trên; rà soát đề nghị mở rộng hệ thống mạng lưới đường ống đến các vùng dân cư ở các xã vùng dưới để nâng cao tỷ lệ sử dụng; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và quản lý môi trường đối với các hộ chăn nuôi; hoàn chỉnh các quy hoạch nghĩa trang các xã.

III. Giải pháp chủ yếu

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách xây dựng NTM bằng nhiều hình thức; xây dựng chuyên mục “Nông thôn mới” trên đài truyền thanh cơ sở, tăng cường thời lượng phát sóng, làm rõ các công việc thuộc về trách nhiệm của nhân dân, cổ động phong trào thi đua, nêu gương điển hình tiến tiến, gương người tốt việc tốt, các mô hình có hiệu quả.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo của các cơ quan, ban ngành và các tổ chức đoàn thể cấp huyện đối với UBND các xã về xây dựng kế hoạch, công tác triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm, có giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí, từng chỉ tiêu chưa đạt.

3. Phát huy vai trò chỉ đạo của các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện đối với các xã. Tăng cường hỗ trợ của cấp huyện, chú trọng hỗ trợ các xã định canh định cư.

4. Các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách chỉ đạo các tiêu chí xây dựng NTM ở các xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, giải pháp thực hiện tiêu chí các xã, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí và chú trọng đến những tiêu chí chưa đạt, đạt tỷ lệ thấp.

5. Phát huy vai trò lãnh đạo của Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã; trách nhiệm chỉ đạo thực hiện của từng thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay xây dựng nông thôn mới.

6. Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn thể cán bộ và nhân dân ở các xã; huy động nguồn lực của nhân dân để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, nâng cấp nhà ở, sân vườn, công trình vệ sinh gia đình; tham gia bảo hiểm y tế; đóng góp quỹ đất, ngày công lao động xây dựng các công trình công cộng.

7. Tranh thủ nguồn lực đầu tư của trung ương, của tỉnh; lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình trọng điểm, chương trình quốc gia, các tổ chức tài trợ, vốn doanh nghiệp. Bố trí nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư; huy động nhân dân đóng góp nhân công, nhà nước ưu tiên hỗ trợ vật liệu cho một số công trình theo cơ chế đặc thù;

8. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ để góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập;

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, giúp đỡ của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đối với các xã.

IV. Kiến nghị

Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, các sở ngành chức năng cấp tỉnh một số nội dung sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và thi công dự án nước sạch 5 xã vùng trên xã Thượng Quảng, Thượng Nhật, Thượng Long, Hương Giang và Hương Hữu.

2. Tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư mở rộng các tuyến đường vào trung tâm các vùng sản xuất các xã.

3. Có cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, liên kết tiêu thụ và chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thực hiện đến cuối năm 2018./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.715.280
Truy cập hiện tại 282