Tìm kiếm
Danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022
False 9155Ngày cập nhật 19/06/2022

 

THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022; Thông báo số 48/TB-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức năm 2022;

UBND huyện thông báo danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

I. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (dành cho tất cả các thí sinh dự tuyển)

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

4. Những hiểu biết chung về tình hình giáo dục và những chủ trương của huyện Nam Đông về phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025.

II. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

1. Chuyên môn, nghiệp vụ bậc mầm non (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm giáo viên mầm non)

a) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

b) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

c) Thông tư Liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

d) Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.

e) Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

2. Chuyên môn, nghiệp vụ bậc tiểu học (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm giáo viên tiểu học)

a) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

b) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

c) Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

d) Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

e) Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

f) Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

3. Chuyên môn, nghiệp vụ bậc Trung học cơ sở (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở)

a) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

b) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

c) Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

d) Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

e) Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

f) Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

4. Chuyên môn, nghiệp vụ bậc Trung học phổ thông (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm giáo viên Trung học phổ thông)

a) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

b) Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014.

c) Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

d) Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐBGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 17/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

5. Chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên thư viện (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm nhân viên thư viện)

a) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

b) Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

c) Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện phổ thông; Quyết định số 01/2004/QĐ- BGDĐT ngày 29/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

d) Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

6. Chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên thiết bị - thí nghiệm (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm nhân viên thiết bị - thí nghiệm)

a) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

b) Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

c) Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trung chuyên biệt công lập.

d) Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

7. Chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên kế toán (dùng cho thí sinh dự tuyển vị trí việc làm nhân viên kế toán)

a) Luật ngân sách nhà nước.

b) Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành Luật ngân sách nhà nước.

c) Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

e) Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

UBND huyện Nam Đông thông báo đến các cá nhân, đơn vị có liên quan được biết./.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.127.753
Truy cập hiện tại 7.334