Tìm kiếm
Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Nâng cấp, sửa chữa sân thể thao trung tấm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông
False 15743Ngày cập nhật 25/02/2020

ngày 14 tháng 02 năm 2020 UBND huyện ban hành thông báo số 25/TB-UBND về việc Chủ trương thu hồi đất  thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ cong trình: Nâng cấp, sửa chữa sân thể thao trung tâm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông thông báo Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Nâng cấp, sửa chữa sân thể thao trung tấm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm các nội dung sau:

  1. Vị trí thu hồi đất:

Tổ dân phố 5, thị trấn Khe Tre: Diện tích dự kiến thu hồi khoảng 8.121,4 m2 (Tám nghìn một trăm hai mươi mốt phẩy bốn mét vuông) trong đó gồm:

- Đất trồng cây lâu năm (CLN) là 209,7 m2

- Đất ở đô thị (ODT) là 134,4 m2

- Đất thể thao (DTT) là 7646,1 m2

- Đất bằng chưa sử dụng (BCS) 131,2 m2

         (Danh sách các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất kèm theo)

 Được xác định theo bản đồ địa chính khu đất thực hiện dự án, tỷ lệ 1:1000 do Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Tam Giang lập ngày 11 tháng 10 năm 2019.

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Nâng cấp, sửa chữa sân thể thao trung tấm thị trấn Khe Tre.

3. Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2020

 Thu hồi đất và bàn giao mặt bằng: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: Không.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm:

Phối hợp với đơn vị đo đạc, Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre để tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính khu đất và kiểm kê đất đai phục vụ việc thu hồi đất.

b) Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện có trách nhiệm:

Phối hợp với Chủ đầu tư dự án, Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre để tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản trên đất trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phục vụ việc thu hồi đất.

c) Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre có trách nhiệm:

- Niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở Ủy ban nhân dân thi trấn và các điểm sinh hoạt chung tại khu đất thu hồi;

-  Quản lý chặt chẽ đất đai trong khu vực dự án theo đúng quy định pháp luật;

-  Phối hợp với chủ đầu tư phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư.

d) Các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án có trách nhiệm:

-  Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường kê khai, kiểm kê phục vụ việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch;

-  Không thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất kể từ ngày Thông báo này được ký.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong khu vực đất bị thu hồi và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Bạch Đức Bình
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.859