Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền >> Quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, thay thế Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ  về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 01/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh; Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính; Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây Keo lai và Keo tai tượng; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 742/TTr-SNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc ban hành danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
         Với việc đảm bảo các tiêu chí của điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017, điểm du lịch thác Mơ đã được UBND tỉnh công nhận điểm du lịch theo quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nhằm tăng cường thực thi pháp luật, thực hiện công tác quản lý về đa dạng sinh học nói chung và động thực vật hoang dã nói riêng, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn  trên địa bàn huyện tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng người dân, các tổ chức, hộ kinh doanh (đặc biệt các nhà hàng kinh doanh ăn uống, các khu vực tự phát buôn bán động vật hoang dã) nghiêm túc thực hiện các nội dung về: - Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học. - Không mua, bán, tiêu thụ các loài  động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng dưới mọi hình thức. - Không săn bắt, bẫy, mua, bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc biệt các loài chim hoang dã di cư. - Không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. - Thông tin kịp thời tới các lực lượng thực thi pháp luật để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại./. 
Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất lúa. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
Ngày 28 tháng 3  năm 2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 36/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình: Khu quy hoạch Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre.
Ngày 26/12/2018, Chính phủ ban hành  Nghị định số  167/2018/NĐ-CP Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất (Nghị định được đăng tải trên Website của Chính phủ, Công báo)
Ngày 15/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BTNMT  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.640