Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 26/6/2018  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế  phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nam Đông.
Ngày 31/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP, quy định một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều (Nghị quyết được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ: http://chinhphu.vn).   
Ngày 19/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nam Đông.
Ngày 25/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hanh Thông tư số 67/2017/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường. Thông tư có hiệu lực từ ngày 08/02/2018.
Ngày 04/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5, Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017của Bộ Tài nguyên môi trường. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2017.
Ngày 06/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước (được đăng tải trên Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường).Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2017.

Ngày 06/10/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đô đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy (đã được đăng tải trên Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2017 và thay thế cho Thông tư số 10/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.624.622
Truy cập hiện tại 90