Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-SYT ngày 21/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đợt 2 năm 2022 (sau đây gọi là chiến dịch): I. MỤC TIÊU Chiến dịch đợt 2 năm 2022 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Dân số - KHHGĐ), dân số và phát triển, huy động các cấp, các ngành, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Dân số - KHHGĐ năm 2022, cụ thể: 1. Triển khai thực hiện chiến dịch tại các xã, thị trấn có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã vùng khó khăn.   2. Đảm bảo thực hiện hoàn thành 50% chỉ tiêu còn lại của năm 2022 về biện pháp tránh thai lâm sàng. 3. Cung cấp thông tin về SKSS/KHHGĐ và các dịch vụ dân số cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, vị thành niên và thanh niên, nhất là nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, đồng thời tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dân số. II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 1. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện a) Trung tâm Y tế huyện - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt theo quy định; tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo việc triển khai chiến dịch tại địa phương đảm bảo đúng tiến độ, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo an toàn, an tâm cho người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 theo quy định. - Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất để tổ chức khám, tư vấn và thực hiện kỹ thuật. - Bố trí đầy đủ phương tiện, dụng cụ, nhân lực, vật lực để thực hiện triệt sản nam nữ cho các đối tượng có nhu cầu. - Treo băng rôn tuyên truyền tại các trục đường chính của huyện và cung cấp tờ rơi, cho các xã, thị trấn. - Tổng hợp và báo cáo kết quả chiến dịch theo quy định. b) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn - Căn cứ vào nội dung kế hoạch, chỉ tiêu của huyện để xây dựng kế hoạch của đơn vị mình cụ thể về địa điểm, thời gian tọa đàm, tư vấn và phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo Công tác dân số xã về phụ trách từng địa bàn, thôn, gắn với chỉ tiêu thực hiện cụ thể để tổ chức tuyên truyền vận động. - Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã trước, trong quá trình triển khai chiến dịch và treo băng rôn tuyên truyền... - Chỉ đạo Trạm Y tế, Chuyên trách dân số, Cộng tác viên rà soát lại các nhóm đối tượng để tuyên truyền vận động; phối hợp với UBMTTQVN xã, Xã đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, các già làng, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố tổ chức toạ đàm, đi vận động trực tiếp đối tượng tại hộ gia đình và lập danh sách các cặp vợ chồng đăng ký sử dụng các biện pháp tránh thai trên toàn xã, thị trấn (theo mẫu của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh) và gửi danh sách về huyện (qua Phòng Dân số) trước ngày thực hiện dịch vụ tại xã, thị trấn. - Chỉ đạo Trạm Y tế chuẩn bị địa điểm tổ chức khám, tư vấn, thực hiện dịch vụ. Xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ SKSS/KHHGĐ và phối hợp với các đội lưu động tỉnh, huyện đáp ứng dịch vụ cho nhân dân khi có nhu cầu. - Phân công cán bộ chuyên trách, Cộng tác viên DS-KHHGĐ có trách nhiệm bám sát địa bàn của đơn vị quản lý để vận động đối tượng đến khám, đưa các đối tượng đã đăng ký các biện pháp tránh thai đến Trạm Y tế thực hiện dịch vụ, riêng triệt sản đưa về tại Trung tâm Y tế huyện để thực hiện. 2. Tuyên truyền vận động Trung tâm Y tế và Trạm Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ  huyện, xã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện: - Tuyên truyền trên các kênh truyền thông của huyện, xã về KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số. - Tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, nhất là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên… Các đơn vị triển khai tư vấn cần xây dựng kế hoạch báo cáo trước khi triển khai thực hiện. - Tổ chức truyền thông tại cộng đồng nhằm chuyển tải những thông điệp tới các nhóm đối tượng thông qua nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm nhỏ, mít tinh, cổ động; khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tờ rơi... Sử dụng mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok để truyền thông và thông báo hoạt động chiến dịch. - Đối tượng tuyên truyền vận động: Ngoài việc tiếp tục tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con, nuôi dạy con tốt,   xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc, cần mở rộng các nội dung, đối tượng tuyên truyền về các hoạt động nâng cao chất lượng dân số: Vận động thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phụ nữ mang thai thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh bẩm sinh, khám sức khỏe người cao tuổi… 3. Tổ chức các đội dịch vụ Trung tâm Y tế chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đáp ứng dịch vụ như: Tổ chức đội dịch vụ KHHGĐ lưu động của huyện thực hiện tư vấn, cung cấp các dịch vụ, khám và điều trị nhiễm khuẩn đường sinh sản; chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc thiết yếu, nhân lực phục vụ các đợt chiến dịch. Thành phần đội dịch vụ lưu động gồm các cử nhân phụ sản có chuyên môn và kinh nghiệm. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH 1.Địa bàn triển khai: tại 10 xã, thị trấn 2. Thời gian triển khai: - Triển khai kế hoạch tại huyện: Dự kiến từ ngày 08-12/8/2022. - Triển khai kế hoạch tại xã, thị trấn: Trước khi tổ chức truyền thông tư vấn và dịch vụ từ 7 đến 10 ngày. - Thực hiện dịch vụ mỗi đơn vị 01 ngày, dự kiến bắt đầu từ 22/8/2022 và kết thúc trước 15/9/2022. Sau đợt chiến dịch tại huyện, tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ hàng tháng nhằm hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2022. IV. KIỂM TRA, GIÁM SÁT, BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT 1. Tổ chức kiểm tra, giám sát - Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát trước, trong, sau các đợt chiến dịch tại 100% số xã, thị trấn triển khai. Tập trung vào công tác chuẩn bị, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện để triển khai dịch vụ tại Trạm Y tế, tổ chức tuyên truyền vận động đối tượng, tiến độ triển khai các hoạt động, chất lượng dịch vụ và kết quả dịch vụ, phát hiện những khó khăn, vướng mắc của xã, thị trấn để hỗ trợ, xử lý. - Giao trách nhiệm các ban, ngành, đoàn thể huyện tham gia chỉ đạo, theo dõi, giám sát chiến dịch tại các xã, thị trấn, cụ thể như sau: STT Các ban, ngành, đoàn thể tham gia chỉ đạo Tại các xã, thị trấn Ghi chú 1 Hội Nông dân huyện Hương Sơn, Thượng Quảng, Thượng Lộ Đề nghị các xã, thị trấn khi triển khai chiến dịch, tổ chức toạ đàm, tư vấn mời các ban, ngành huyện tham gia chỉ đạo tại đơn vị mình tham dự. 2 Huyện đoàn Hương Lộc, Thượng Nhật 3 Hội Phụ nữ huyện Hương Phú, Thị trấn Khe  Tre 4 Ủy ban MTTQVN huyện Hương Hữu, Thượng Long, Hương Xuân 2. Thống kê, báo cáo - Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch gửi về Trung tâm Y tế huyện ( Phòng Dân số) để tổng hợp. - Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo nguyên tắc: Kết quả thực hiện dịch vụ trong chiến dịch chỉ bao gồm số người thực hiện trong những ngày tổ chức chiến dịch tại xã, thị trấn; danh sách người thực hiện KHHGĐ phải được thống nhất, lưu tại Trạm Y tế để quản lý, theo dõi. - Trung tâm Y tế hướng dẫn các xã xây dựng báo cáo và làm đầu mối thu thập thông tin, thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo chiến dịch của huyện gửi về Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh theo quy định. 3. Sơ kết, tổng kết - Sau khi kết thúc chiến dịch đợt 2 các xã, thị trấn tiến hành tổng hợp số liệu và báo cáo sơ, tổng kết. - Báo cáo sơ kết chiến dịch gửi về Trung tâm Y tế huyện (thông qua Phòng Dân số) trước ngày 30/9/2022, báo cáo tổng kết chiến dịch trước 26/11/2022. V. KINH PHÍ THỰC HIỆN - Kinh phí tổ chức thực hiện chiến dịch năm 2022 đã được phân bổ theo công văn số 563/TTYT ngày 01/6/2022, việc quản lý sử dụng kinh phí được thực hiện theo các quy định tài chính hiện hành. - Huy động ngân sách địa phương: Trạm Y tế lập kế hoạch đề nghị UBND cấp xã hỗ trợ thêm kinh phí, bảo đảm nguồn lực triển khai các đợt chiến dịch, đồng thời lồng ghép các buổi tư vấn cộng đồng, nói chuyện chuyên đề của các đề án, mô hình, chương trình nâng cao chất lượng dân số vào hoạt động truyền thông của chiến dịch. Việc triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ Dân số - KHHGĐ đợt 2 năm 2022 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch công tác Dân số - KHHGĐ của huyện, góp phần hoàn thành chương trình DS-KHHGĐ giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình triển khai chiến dịch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Trung tâm Y tế huyện ( Phòng Dân số) theo số ĐT: 0234.3875 368./.  
Trong thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp gây thiệt hại về người và tài sản. Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các tháng cuối năm 2022, UBND huyện Nam Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau: 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: - Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; cán bộ, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; phổ biến kỹ năng tham gia giao thông an toàn; yêu cầu Đã uống rượu, bia không lái xe; không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng chất ma túy; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt; mặc áo phao đúng quy định khi đi trên hồ chứa, song suối. - Nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi can thiệp xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định. 2. Công an huyện: Tiếp tục triển khai truyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú trọng tuyên truyền mức xử phạt các lỗi thường gặp trên hệ thống truyền thanh huyện. Tổ chức tập huấn pháp luật giao thông theo kế hoạch của Ban ATGT huyện.  Đẩy mạnh triển khai các kế hoạch cao điểm, tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; tập trung vào các tuyến đường bộ, đường thủy và địa bàn có vụ tai nạn giao thông gia tăng; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường thủy; chú ý các hành vi vi phạm là nguyên  trực tiếp gây ra tai nạn như vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; không đi đúng phần đường, làn đường; điều khiển mô tô, ô tô không có giấy phép lái xe, xe ô tô không đăng kiểm... Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải có thông báo gửi về cơ quan, đơn vị để có biện pháp xử lý theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã tham mưu UBND xã, phối hợp các ngành, đoàn thể cấp xã thường xuyên tuyên truyền pháp luật đảm bảo trật tự và an toàn giao thông; tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm giao thông ở các tuyến đường xã, liên thôn. Tăng cường giám sát, xử lý vi phạm thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị ghi hình thu được từ camera, do người dân cung cấp, qua Hue-S; tập trung vào nhóm các đối tượng thường xuyên vi phạm, tái phạm. Bố trí lực lượng trực ban, sẵn sàng tham gia phối hợp cứu hộ, cứu nạn, xử lý tai nạn trên đường HCM đi qua địa bàn huyện. 3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát khắc phục kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được năm 2022, lập kế hoạch năm 2023; bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu, hạng mục phản quang tại các nút giao thông phức tạp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; Phối hợp Công an huyện, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật giao thông. Tham mưu UBND huyện phân cấp quản lý các tuyến đường mới xây dựng,  chỉ đạo UBND các xã, thị trấn duy tu, bảo dưỡng, phát quang các điểm che khuất tầm nhìn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông ở cơ sở. Tham mưu UBND huyện theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nội dung văn bản này báo cáo UBND huyện, Ban ATGT huyện. 4. Trung tâm Y tế: Bố trí lực lượng trực, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn huyện (kể cả trên đường HCM đi qua địa bàn huyện) giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông trong trong thời gian nghỉ hè và đầu năm học mới năm 2022-2023 đảm bảo 100% học sinh và cán bộ, giáo viên được tuyên truyền, giáo dục và được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhất là các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông. Chỉ đạo các Trường học, cơ sở giáo dục tiếp tục xây dựng, duy trì “Cổng trường an toàn giao thông” thật sự hiệu quả. 6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT và Thể thao huyện đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về TTATGT trên hệ thống truyền hình, truyền thanh huyện,  tăng thời lượng tuyên truyền, thường xuyên, đảm bảo ít nhất 2 lần/ tuần. Phối hợp với Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng để cung cấp bài, tư liệu phục vụ tuyên truyền. 7. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vê TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa; tuyên truyền sâu rộng tới mọi đối tượng, nhất là thanh, thiếu niên, công nhân, học sinh, công chức, viên chức, người lao động, lái xe; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” thiết thực và hiệu quả. Xây dựng văn hóa giao thông gắn với xây dựng thôn/TDP văn hóa, gia đình văn hóa. - Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, phát quang các tuyến đường được phân cấp quản lý. Vận động các hộ chăn nuôi không chăn thả, thả rong gia súc trên các tuyến đường và hành lang đảm bảo an toàn giao thông. - Chỉ đạo công an, các bộ phận giúp việc của xã, thị trấn tham mưu lập kế hoạch, triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định vi phạm trật tự an toàn giao thông. 8. Kiến nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các Đoàn thể chính trị xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên chấp hành pháp luật giao thông, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, không vi phạm pháp luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông khi tham gia giao thông. 9. Ban an toàn giao thông huyện: Các thành viên Ban ATGT huyện thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo lĩnh vực phụ trách. Lập trang tuyên truyền về an toàn giao thông trên mạng xã hội, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình TTATGT, phối hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn giao thông. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên; xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của từng cá nhân được phân công nhiệm; chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia gây tai nạn giao thông. Phân công theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung văn bản này về Ban An toàn giao thông huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 25/8/2022 để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh./.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), Tối 26/7, Huyện Đoàn Nam Đông phối hợp với Hội Cựu Chiến binh huyện tổ chức chương trình “Thắp lửa truyền thống – sáng mãi niềm tin”
Ngày 06/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND triển khai thực hiện giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 nhằm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc “giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025” với các mục tiêu: Mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2022 đạt tỷ lệ 98,9% dân số tham gia BHYT, đến năm 2025 có 99,05% dân số tham gia BHYT; Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT. Theo đó, để đạt những chỉ tiêu nói trên, bên cạnh việc chỉ đạo của hệ thống chính trị, kế hoạch triển khai các nội dung sau: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; Đảm bảo nguồn nhân lực; Đổi mới cơ chế tài chính, phương thức thanh toán, giảm chi tiêu của người dân trong KCB BHYT; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Giải pháp cụ thể theo từng nhóm đối tượng để tăng tỷ lệ tham gia BHYT.
Sáng chủ nhật (10/7), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đi kiểm tra công tác thực hiện Ngày chủ nhật xanh trên địa bàn thành phố Huế; trong đó tập trung vào các tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Văn Tiến Dũng, phường An Đông và xã Hương Phong. Cùng đi còn có lãnh đạo các Sở, ban ngành địa phương liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra Ngày chủ nhật xanh tại thành phố Huế     Qua đi kiểm tra cho thấy, cán bộ, lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân đã tích cực tham gia, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, một số tuyến đường khác vẫn còn nhiều rác thải và các điểm đổ rác tự phát,… Tại các điểm đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã biểu dương tinh thần và những hành động thiết thực của người dân, cán bộ hưu trí trong việc gìn giữ môi trường và mong rằng người dân tiếp tục duy trì thường xuyên, hàng tuần, từng bước xây dựng môi trường thêm xanh - sạch - sáng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, thời gian qua, phong trào Ngày chủ nhật xanh đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, Thừa Thiên Huế trở thành điểm sáng trong toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, các cấp, ngành, địa phương và bà con nhân dân cần tiếp tục đưa phong trào đi vào cuộc sống thực chất và trở thành hành động, nếp sống thường xuyên của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, tạo thói quen cho người dân trong việc phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định. Đối với vấn đề xả rác nơi công cộng, đổ rác không đúng nơi quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các ban, ngành chức năng quan tâm, xử lý dứt điểm. Ngoài việc tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, doanh nghiệp,… các đơn vị chức năng cần lắp đặt camera giám sát để kịp thời phát hiện vi phạm và xử phạt nghiêm những hành vi cố tình đổ rác nơi công cộng, không đúng quy định.    
(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, yêu cầu đẩy mạnh tiêm vaccine, thần tốc hơn nữa thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc và vật tư y tế, chủ động xây dựng và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.
Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 12 năm 2022: - Huy động truyền thông đại chúng tại địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho Nhân dân về ý nghĩa của “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” năm 2022. - 100% xã, thị trấn tổ chức đợt truyền thông phòng, chống SXHD sâu rộng trong cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình địa phương; thực hiện tổng vệ sinh, thu gom phế thải, súc rửa các dụng cụ chứa nước nhằm loại trừ các ổ chứa bọ gậy với sự tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng. - 100% điểm nguy cơ SXHD trên địa bàn huyện ra quân tổ chức Chiến dịch diệt bọ gậy và phun hóa chất chủ động phòng, chống SXH.
- Thực hiện tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer trẻ em cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn huyện - Thực hiện tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin Pfizer cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục đủ điều kiện tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn huyện  
- Đẩy mạnh việc tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người dân từ 18 tuổi trở lên và hoàn thành trong Quý II năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP. - Tổ chức tiêm chủng mũi mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi có suy giảm miễn dịch thể vừa và nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ bao phơi nhiễm với COVID-19. - Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong Quý II năm 2022.  
Tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm hơn 2,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 mũi cơ bản trên 98% cho người từ 12 tuổi trở lên và 80,9% người đã tiêm mũi bổ sung (đối với người đã tiêm 2 mũi vắc xin Verocell, người suy giảm miễn dịch vừa và nặng) và chỉ hơn 50% người đã mũi nhắc lại lần 1.  Để đảm bảo sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19, hoàn thành tiêm liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên; tăng tỷ lệ bao phủ mũi bổ sung, mũi nhắc lại lần 1 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý II/2022; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; rà soát người đủ điều kiện tiêm mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2), chiều ngày 30/5/2022, Ủy ban nhân tỉnh đã có Công văn số 5413/UBND-VH, theo đó đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.125.237
Truy cập hiện tại 6.022