Tìm kiếm
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
False 36858Ngày cập nhật 11/08/2021

Ngày 09/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Hướng dẫn số 257/HD-BCĐ về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) của tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đề nghị các đơn vị rà soát, đề xuất khen thưởng đột xuất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

- Cổ vũ, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

- Thực hiện đúng quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, chú trọng khen thưởng các cá nhân và tập thể nhỏ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch đạt thành tích xuất sắc và tiêu biểu xuất sắc.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng:

a) Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Ưu tiên khen thưởng:

- Cán bộ, công chức, viên chức và các tình nguyện viên, lực lượng liên quan trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu, các chốt kiểm soát, các khu cách ly tập trung, các đơn vị, cơ sở y tế;

-  Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu kịp thời các đơn vị, địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19;

 - Tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia cổ vũ, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

b) Đối với các tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong năm 2021 về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19:

 Không tiếp tục khen thưởng tiếp thành tích này trong năm 2021 mà căn cứ vào thành tích để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trình khen thưởng ở mức cao hơn.

      2. Hình thức khen thưởng:

       - Huân chương Lao động;

       - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

       - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

      3. Tiêu chuẩn khen thưởng:

       a) Huân chương Lao động: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc trên các lĩnh vực: y tế, quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, tài chính, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, khoa học, công nghệ, thông tin, truyền thông, hợp tác quốc tế, an sinh xã hội..., hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.

      b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, được nêu gương trong toàn ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

      c) Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết…vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

       4. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng:

      a) Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ và Huân chương lao động:

       - Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các địa phương, đơn vị xét chọn, đề nghị theo nguyên tắc “Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý”.

       - Hồ sơ, thủ tục: Thực hiện theo trình tự, thủ tục đơn giản (quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ):

Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gồm 05 bộ (bản chính), gồm có:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng).

+ Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó ghi rõ thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng.

      b) Đối với hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện theo trình tự, thủ tục đơn giản (quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).

Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng).

- Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng.

 5. Thời gian: Hồ sơ đề nghị khen thưởng các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) từ ngày 06/8/2021.

  Sở Y tế tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) xét khen thưởng theo quy định.

Nhận được Hướng dẫn này, Ban Chỉ đạo đề nghị thủ Trưởng các đơn vị, địa phương căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ cũng như mức độ đóng góp, tham gia của các tập thể, cá nhân vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 để xét chọn, đề xuất khen thưởng./.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.526