Tìm kiếm
Triển khai Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên môi trường
False 2116Ngày cập nhật 11/12/2017

Ngày 04/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5, Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017của Bộ Tài nguyên môi trường. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2017.

Nội dung khoản 5, Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017của Bộ Tài nguyên môi trường:

c) Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.827.417
Truy cập hiện tại 10