Tìm kiếm
Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
False 5711Ngày cập nhật 09/08/2019

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

- Mục đích: Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá được chính xác thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện; làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, đồng thời làm cơ sở cho việc lập, điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021 - 2030.

-Thời điểm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: được thực hiện thống nhất trên toàn huyện từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

-Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả:

    +Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 16 tháng 01 năm 2020;

    +Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.965
Truy cập hiện tại 108