Tìm kiếm
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025
False 5452Ngày cập nhật 20/10/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025.

1. Mục tiêu đầu tư:

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà kho, sân bãi, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã; hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới; phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn; góp phần nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp và thu nhập cho cộng đồng thành viên, người sản xuất trên địa bàn tỉnh.

- Góp phần nâng cao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số trong hợp tác xã.

2. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng nhà kho, sân bãi, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 17 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng trang tin điện tử chung cho tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 60.100 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương:  20.000 triệu đồng

- Ngân sách tỉnh:                15.000 triệu đồng

- Hợp tác xã, khác:            25.100 triệu đồng

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trụ sở, các điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố Huế.

7. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: 4 năm.

8. Phân chia dự án thành phần: 18 dự án thành phần (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Tập tin đính kèm:
TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.104