Tìm kiếm
Cải cách hành chính
Ngày 15 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 01/10/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 51/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 9 năm 2019.
* Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC trong quý III/2019 - Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC cấp huyện và cấp xã là: 4.618 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến), trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp 4.289 hồ sơ, nhận qua trực tuyến 172 hồ sơ; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua 157 hồ sơ (có biểu mẫu 06b kèm theo). - Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): Số hồ sơ đã giải quyết là: 4.530 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn 4.505 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết quá hạn 25 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là: 88 hồ sơ, (trong đó: số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn 88 hồ sơ; số hồ sơ đã quá hạn: 0 hồ sơ). - Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Tổng cộng có 320 TTHC được triển khai dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 224 TTHC (đạt 63.3%) và mức độ 4 là 96 TTHC (đạt 27.1%). * Về rà soát, đơn giản hóa TTHC Trên cơ sở Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của UBND tỉnh năm 2019 và Kế họach đăng ký của các xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019, chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tổ chức rà soát kết quả: -  UBND huyện tiến hành rà soát, đánh giá 17 TTHC theo kế hoạch tỉnh giao thuộc 02 lĩnh vực: Tư pháp 02 TTHC; Lao động, Thương binh và xã hộ 15 TTHC. Qua quá trình tổ chức nghiên cứu, rà soát kết quả đã có 04 TTHC không phát sinh hồ sơ trên địa bàn huyện Nam Đông, nên không tiến hành đánh giá được; 04 TTHC đề nghị giữ nguyên; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 09 TTHC và các văn bản QPPL có liên quan. - UBND huyện tiến hành rà soát, đánh giá TTHC độc lập theo Kế hoạch của UBND huyện năm 2019 (do các đơn vị đăng ký) 17 TTHC. Cấp huyện: Lĩnh vực Chứng thực: 01 TTHC; Văn hóa thông tin: 05 TTHC; Thi đua, khen thưởng: 01 TTHC; Giáo dục và Đào tạo: 03 TTHC. Cấp xã: Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng: 04 TTHC; Chứng thực: 01 TTHC. Kết qủa quá trình tổ chức nghiên cứu, rà soát có 02 TTHC giữ nguyên, 15 TTHC đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ và các văn bản QPPL có liên quan. * Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC:  Trong quý không có phản ánh kiến nghị nào./.  
Ngày 25 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tinh Thừa Thiên Huế.
Ngày 25 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội).
Ngày 18 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi về việc thực hiện liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 23 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 28/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 41/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.998.078
Truy cập hiện tại 30