Tìm kiếm
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nam Đông
False 99689Ngày cập nhật 23/09/2019

A. Giới thiệu chung

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nam Đông
Địa chỉ: Thị Trấn Khe tre, Nam Đông, T. T . Huế
ĐT: 0543 875 357
Email: vhtt.namdong@thuathienhue.gov.vn
 
B. Cơ cấu tổ chức: 

LÃNH ĐẠO

Ông Lê Nhữ Sữu -  Trưởng phòng

Email: lnsuu.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0931916888

PHÓ PHÒNG

Ông Lương Hiền - Phó trưởng phòng

Email: lhien.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543 875 357

DĐ: 01296.75.09.09

BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN

 

 

 

Bà Lương Nguyễn Nguyệt Loan

Email: lnnloan.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0333509457

 

Bà Lê Thị Thúy - Văn thư

Email: nthchi.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543 875 357

DĐ: 0914533789

Ông Phan Anh Hải - Chuyên viên

Email: pahai.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0905471115

Bà Mai Thị Nhật Linh

Email: mtnlinh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0913947696

 

 

 

C. Chức năng nhiệm vụ:

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về các lĩnh vực thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

d) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.

e) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

g) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

          2. Về các lĩnh vực thuộc ngành Thông tin và Truyền thông

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

c) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

d) Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

đ) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

e) Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình.

g) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

h) Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

i) Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

k) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

l) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

m) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

3. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở quản lý chuyên ngành.

4. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức khác, trong đó có 01 lãnh đạo Phòng phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông.

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch ở huyện có thể được thành lập gồm: Thư viện, Trung tâm Văn hoá, Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hoá - Thể thao. Các đơn vị sự nghiệp có con dấu, tài khoản riêng. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ.

3. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin

a) Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được cấp có thẩm quyền giao.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với lãnh đạo, công chức chuyên môn của Phòng đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị, thống nhất với Trưởng phòng Nội vụ trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

 

 

D. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Lãnh đạo phòng

1.1. Đ/c Lê Nhữ Sửu - Trưởng phòng

- Lãnh đạo, quản lý điều hành toàn bộ mọi hoạt động và công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm toàn bộ về những hoạt động cơ quan trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và pháp luật Nhà nước.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng cơ chế chính sách, kế khoạch, chương trình, đề án, kế hoạch – tài vụ; công tác hành chính tổng hợp; công tác du lịch; các hoạt động văn hóa – văn nghệ; công tác đối nội đối ngoại; phong trào TDĐKXDĐSVH; công tác gia đình; phụ trách công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác phòng, chống tham nhũng; trực tiếp theo dõi hoạt động ngành tại xã Hương Phú, Hương Lộc, Hương Xuân, Hương Sơn, Thượng Lộ và Thị trấn Khe tre.

 

 

2. Các chuyên viên: Có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo phòng và trực tiếp triển khai các nhiệm vụ sau:

2.1. Đ/c Lương Hiền - Chuyên viên

Tham mưu các hoạt động về các lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, phong trào TDĐKXDĐSVH, nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nông thôn, văn hóa nông thôn mới; công tác gia đình.

Tham mưu quản lý nhà nước các công tác: các hoạt động lễ hội, công tác tín ngưỡng dân gian, quản lý di tích và công tác bảo tồn văn hóa, dịch vụ văn hoá, hoạt động văn hóa nghệ thuật, phong trào văn nghệ quần chúng, công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở. Phụ trách công tác Văn phòng; công tác Thi đua - khen thưởng; Phối hợp các ngành tổ chức thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

          2.2. Đ/c Mai Thị Nhật Linh - Chuyên viên

          Phụ trách các hoạt động trên lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, tham mưu lãnh đạo kế hoạch khai thác và phát triển nguồn tài nguyên và cơ sở hạ tầng du lịch.

          Phụ trách công tác công tác cải cách hành chính, quy trình ISO; chấm điểm CCHC, chất lượng hoạt động cơ quan; làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính của cơ quan tại Trung tâm Hành chính công huyện. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

2.3. Lương Nguyễn Nguyệt Loan – Chuyên viên

Phụ trách công tác Thông tin – Truyền thông, các hoạt động thuộc lĩnh vực in ấn, báo chí, xuất bản, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, thông tin đối ngoại.

Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính nói chung và quản lý điều hành hoạt động của Phòng; chấm điểm ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

2.4. Đ/c Lê Thị Thúy – Chuyên viên

          Phụ trách công tác: Thư viện; Văn thư, Lưu trữ; Nhà Văn hóa dân tộc; các phần mềm dung chung của UBND huyện. Quản lý con dấu của Phòng, kiêm nhiệm công tác thủ quỹ cơ quan. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

2.5. Đ/c Phan Thị Hồng Lâm - Kế toán

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan. Có trách nhiệm lập dự trù kinh phí hoạt động hàng tháng, quý, năm của cơ quan; quản lý chi tiêu, thanh quyết toán tài chính theo quy định. Đảm bảo kinh phí hoạt động của cơ quan đúng theo quy định của Luật ngân sách. Hàng tháng cùng với thủ quỹ tiến hành kiểm quỹ theo quy định của ngành tài chính báo cáo Thủ trưởng cơ quan. Phụ trách công tác quản trị hành chính cơ quan. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 2.6. Đ/c Phan Văn Hữu – Bảo vệ

Thực hiện tốt công tác bảo vệ cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin theo hợp đồng đã cam kết. Chăm sóc cây cảnh, khuôn viên cơ quan xanh, sạch, đẹp. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Một số yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ

- Nghiên cứu, nắm chắc nội dung các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp để vận dụng phù hợp, chính xác đúng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình khi được phân công và đúng luật cán bộ công chức, viên chức.

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao và giải quyết công việc một cách rõ ràng, kịp thời, chính xác. Làm việc có khoa học, có kỉ cương và dân chủ; có thái độ lịch sự, hòa nhã khi giải quyết công việc; không gây phức tạp, phiền hà với quần chúng nhân dân.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về những nhiệm vụ được giao.

Trên đây là nội dung Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ công chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Yêu cầu các đồng chí nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đề nghị BCH Công đoàn Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp giúp đỡ để cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông báo này thay cho các thông báo về phân công nhiệm vụ trước đây do Phòng Văn hóa và Thông tin huyện ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 153