Tìm kiếm
Kết quả thực hiện Chương trình trọng điểm "Cải cách hành chính" về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo năm 2018
False 2673Ngày cập nhật 01/02/2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình trọng điểm “Cải cách hành chính”

về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện

giai đoạn 2016 - 2021 và những năm tiếp theo năm 2018

 

Thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trọng điểm “Cải cách hành chính” về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018

1. Công tác quy hoạch cán bộ

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện việc rà soát quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch các trường hợp thiếu phấn đấu, thiếu trách nhiệm trong công tác, đồng thời bổ sung vào quy hoạch những trường hợp trẻ, có triển vọng; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn của cấp trên. Kết quả đã rà soát, bổ sung quy hoạch 03 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm vụ 2015-2020; 01 đồng chí vào chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cho 02 tổ chức cơ sở đảng.

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức

Bám sát chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức theo Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện và Đề án của Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018 cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Trên cơ sở kế hoạch chung, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo riêng cho từng cơ quan đơn vị.

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2018:

- Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đã cử 267 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (Huyện ủy cử 51 lượt cán bộ, công chức và Ủy ban nhân dân huyện cử 216 lượt cán bộ, công chức, viên chức), trong đó, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương đương 03 người, ngạch chuyên viên 72 người; bồi dưỡng tiếng Dân tộc Cơ tu 82 người (47 người bồi dưỡng từ nguồn ngân sách nhà nước và 35 người kinh phí tự túc).

- Về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị: Huyện ủy đã cử 06 đảng viên tham gia lớp đào tạo Cao cấp chính trị, 04 đảng viên tham gia lớp Trung cấp chính trị. Ngoài ra, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 25 lớp bồi dưỡng với hơn 1.717 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

- Đối với việc tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: có trên 20 công chức, viên chức tham gia đào tạo thạc sĩ, đại học và 60 công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng (chủ yếu tiếng Anh, tin học và chứng chỉ bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức).

3. Công tác tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng

Năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã và thực hiện các quy trình, thủ tục tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả đã tuyển dụng 09 công chức cấp xã gồm: 02 công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, 03 công chức Tài chính - Kế toán, 02 công chức Chỉ huy trưởng quân sự, 01 công chức Văn hóa - Xã hội. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí các công chức về làm việc tại các xã, thị trấn theo đúng chức danh, vị trí việc làm đã được tuyển dụng.

4. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn việc đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Duy trì việc nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và đột xuất, trước khi quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, rõ người, rõ việc.

Kết quả đánh giá công chức, viên chức năm 2018 như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể đã tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, công chức 48 người, trong đó, có 09 người được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm chiếm tỉ lệ 18,75%, 39 người hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỉ lệ 81,25%.

- Công chức công tác tại các cơ quan hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có tổng số 81 người, trong đó có 08 người được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỉ lệ 9,88%, 70 người hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỉ lệ 86,42%, 03 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực chiếm tỉ lệ 3,7%.

- Công chức, viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có tổng số 28 người, trong đó có 03 người được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỉ lệ 10,71%, 24 người hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỉ lệ 85,71%, 01 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực chiếm tỉ lệ 3,58%.

- Công chức, viên chức công tác tại các trường học và cơ sở giáo dục, đào tạo được đánh giá trong năm học 2017-2018 có tổng số 714 người, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 296 người (Phòng Giáo dục và Đào tạo 06 người, bậc Mầm non 116 người, bậc Tiểu học 129 người, bậc THCS 42 người, Trung tâm GDNN - GDTX 03 người. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 385 người (Phòng Giáo dục và Đào tạo 06 người, bậc Mầm non 134 người, bậc Tiểu học 111 người, bậc THCS 113 người, Trung tâm GDNN - GDTX 21 người). Hoàn thành nhiệm vụ: 30 người (bậc Mầm non 06 người, bậc Tiểu học 11 người, bậc THCS 09 người, Trung tâm GDNN - GDTX 04 người). Không hoàn thành nhiệm vụ: 03 người (bậc Tiểu học 01 người, bậc THCS 01 người, Trung tâm GDNN - GDTX 01 người).

- Cán bộ, công chức công tác tại Đảng ủy, HĐND và UBND các xã, thị trấn có tổng số 226 người, trong đó cán bộ cấp xã có 110 người, công chức cấp xã có 116 người. Kết quả đánh giá cán bộ: có 23 người được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỉ lệ 20,91%, 81 người hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỉ lệ 73,6%, 03 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực chiếm tỉ lệ 2,73%, 03 người không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỉ lệ 2,73%. Kết quả đánh giá công chức: có 14 người được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỉ lệ 12,07%, 97 người hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỉ lệ 83,62%, 05 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực chiếm tỉ lệ 4,31%.

5. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công chức, viên chức

Huyện ủy đã ban hành Quy định số 08-QĐi/HU ngày 24/4/2018 quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định số 09-QĐi/HU ngày 24/4/2018 quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Trên cơ sở các quy định có liên quan, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Kết quả đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công chức, viên chức: Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện luân chuyển 02 cán bộ cấp huyện về công tác tại cơ sở; giới thiệu ứng cử 12 trường hợp (cấp huyện 04 trường hợp, cấp xã 08 trường hợp); điều động và bổ nhiệm 23 trường hợp (18 trường hợp thuộc đối tượng quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy, 05 trường hợp thuộc đối tượng quản lý của UBND huyện); bổ nhiệm lại 10 trường hợp (04 Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; 06 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học tiểu học và mầm non); điều động 01 công chức cấp xã lên công tác tại cơ quan cấp huyện và 20 giáo viên, nhân viên các trường học; biệt phái 01 viên chức đến công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, tiếp nhận 04 viên chức từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

6. Đầu tư cơ sở vật chất

Huyện đã đầu tư, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Thượng Lộ, với kinh phí 200.000.000 đồng; triển khai thực hiện Đề án xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, với kinh phí 2.387.000.000 đồng (mỗi xã, thị trấn được cấp 217.000.000 đồng). Đến nay, toàn huyện đã có 8/11 xã, thị trấn đã đưa vào hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

Huyện ủy đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; định kỳ tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sắp xếp, bố trí phù hợp năng lực và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe; Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 về việc thành lập Tổ Công tác về kiểm tra công vụ; ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra công vụ theo kế hoạch 05 đợt tại 05 xã: Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Hương Giang và Thượng Nhật; kiểm tra đột xuất 03 xã: Thượng Nhật, Thượng Long, Thượng Quảng. Qua kiểm tra, đa số cán bộ, công chức đều thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc công vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm giờ giấc làm việc, vi phạm Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các trường hợp vi phạm, Đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở và lập biên bản, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện có biện pháp xử lý.

8. Về thực hiện tinh giản biên chế

Căn cứ Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP giai đoạn 2015-2021, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị năm 2018. Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tinh giản biên chế công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; đồng thời đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc mà không thể bố trí sắp xếp công việc khác; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Kết quả tinh giản biên chế năm 2018: Thực hiện tinh giản biên chế 05 trường hợp (04 cán bộ, công chức cấp xã và 01 viên chức) hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi với tổng kinh phí thực hiện là 291.075.642 đồng.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Ưu điểm

- Công tác quy hoạch cán bộ đã được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện đến các tổ chức cơ sở đảng; bước đầu đã gắn kết quả quy hoạch cán bộ với các khâu khác trong công tác cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng hẫng hụt về cán bộ của cấp huyện và cơ sở, bảo đảm tính chủ động, kế thừa và phát triển, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho cả trước mắt và lâu dài.

- Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động cán bộ, công chức từ huyện về cơ sở, từ cơ sở lên huyện; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

- Công tác cải cách hành chính nói chung và việc đầu tư hạ tầng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã nói riêng đã được tỉnh, huyện quan tâm triển khai thực hiện và các chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) được đánh giá và xếp hạng ở vị trí cao.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện quan tâm kiện toàn, củng cố góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Hạn chế

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tuy đã được nâng lên, nhưng vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực thực tiễn và thực thi nhiệm vụ còn yếu và chưa đạt chuẩn, nhất là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; có tình trạng trình độ đào tạo chưa đi đôi với chất lượng công việc.

- Việc sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn yếu gây khó khăn trong việc triển khai và thực hiện công việc.

- Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt so với kế hoạch đặt ra.

3. Nguyên nhân của hạn chế

Nguyên nhân của các hạn chế nêu trên, một phần do điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy tính phục vụ công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu; một phần do ý thức tự học tập, tự rèn luyện, phấn đấu của một số cán bộ, công chức, viên chức còn chưa cao, sức ỳ lớn, ngại đổi mới. Chưa mạnh dạn, kiên quyết xử lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không đạt chuẩn để thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đôi lúc vẫn còn nể nang và chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

1. Về công tác quy hoạch

Thực hiện nghiêm quy hoạch đã được phê duyệt của nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, trên cơ sở quy định về tiêu chuẩn cán bộ, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch theo đúng quy định, đảm bảo chủ động nguồn cán bộ khi thực hiện kế hoạch nhân sự; định kỳ hàng năm các cấp ủy đảng phải tiến hành rà roát, bổ sung quy hoạch sau khi thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và phân loại đảng viên.

2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu theo Đề án đặt ra; đồng thời, phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại huyện, tập trung vào bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã.

Quán triệt và nâng cao nhận thức về trách nhiệm, đề cao tinh thần học tập và tự học tập suốt đời của cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ việc học tập đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ quy định cho các ngạch, chức danh lãnh đạo, quản lý; học tập, rèn luyện để thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, công vụ được giao, trước hết, là nhiệm vụ của bản thân người cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được trang bị các kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

3. Về công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công chức, viên chức

Tiến hành củng cố và kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo Quy định số 08-QĐi/HU và Quy định số 09-QĐi/HU ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Huyện ủy và các quy định khác của pháp luật. Thực hiện việc rà soát, xây dựng kế hoạch điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2019 các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

4. Về công tác tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 trên cơ sở nhu cầu đăng ký của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế, yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; coi trọng chất lượng tuyển dụng đầu vào, theo hướng phải đạt chuẩn và vượt chuẩn; chú trọng việc tiếp nhận sinh viên người địa phương đã tốt nghiệp các trường đại học hệ chính quy để tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho cơ sở.

Việc tuyển dụng mới công chức, viên chức phải gắn với việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần phải đổi mới về chất, mạnh dạn thay thế những người không đáp ứng được yêu cầu thực thi công vụ trong nền hành chính. Song song với việc tuyển dụng công chức, viên chức phải tập trung thực hiện chính sách nhân tài, có chế độ, cơ chế chính sách góp phần phát hiện, tuyển chọn, tiến cử, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

5. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ hàng năm; trong đánh giá cần chú trọng căn cứ vào kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; Việc đánh giá phải xem xét cả quá trình rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, phải dựa vào nhiều kênh thông tin khác nhau, trong đó coi trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Kết quả đánh giá phải được sử dụng làm cơ sở cho việc lập kế hoạch, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đúng chỗ, đúng lúc, đúng năng lực sở trường, giúp đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết thôi việc, đề bạt theo quy hoạch, kế hoạch và giúp đãi ngộ, khen thưởng hợp lý.

6. Về công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác cải cách hành chính

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đối với 03 xã, thị trấn còn lại. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để có giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch.

7. Về công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công tác Nội vụ; kế hoạch kiểm tra của Tổ Công tác về kiểm tra công vụ năm 2019. Tập trung kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá, xếp loại, chỉ số cải cách hành chính thấp; công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm.

8. Về thực hiện tinh giản biên chế

Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Thực hiện việc tổ chức và sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị; quản lý biên chế và nâng cao nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; theo các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phải xuất phát từ vị trí việc làm, mô tả cụ thể chức năng, nhiệm vụ, số lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị, từ thủ trưởng cơ quan các chuyên viên trực thuộc, cần có định hướng rõ mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị gắn việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy với sắp xếp cơ sở vật chất và tinh giản biên chế tối thiểu 10%. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ các nội dung, điều kiện, chế độ của chính sách tinh giản biên chế; thực hiện chính sách tinh giản tại các cơ quan, đơn vị theo đúng mục tiêu đặt ra.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trọng điểm “Chương trình cải cách hành chính” về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện, kính báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.063.373
Truy cập hiện tại 532