Tìm kiếm
Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
False 23318Ngày cập nhật 24/03/2021

Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành đã bãi bỏ Khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về thời hạn chuyển đổi hóa đơn điện tử (HĐĐT) và trả lời rõ cho các doanh nghiệp câu hỏi “khi nào phải sử dụng HĐĐT”.

Không bắt buộc doanh nghiệp chuyển đổi HĐĐT từ 01/11/2020

Quy định về thời hạn bắt buộc doanh nghiệp chuyển đổi sang HĐĐT theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP là ngày 01/11/2020. Tuy nhiên, đến ngày 19/10/2020 chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ Khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, cụ thể:

2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành”

Theo đó, quy định bắt buộc doanh nghiệp chuyển đổi sang HĐĐT từ ngày 01/11/2020 sẽ không còn hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP chính phủ khuyến khích doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022.

02 giai đoạn chuyển đổi HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Lộ trình bắt buộc chuyển đổi HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP được Chính Phủ quy định rõ ràng theo 02 giai đoạn và từng đối tượng như sau:

* Giai đoạn 1: Từ ngày 19/10/2020

­1/ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn giấy (đã thông báo phát hành trước ngày 19/10/2020)

– Sẽ được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đó đến hết ngày 30/6/2020

– Từ 19/10/2020 – 30/6/2020, cơ quan thuế thông báo đến cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP hoặc Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

+ Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ mà tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in hay của cơ quan thuế thì phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03/DL-HĐĐT phụ lục IA (ban hành kèm Nghị định 123) và tờ khai thuế GTGT.

+ Nếu chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thì sẽ thực hiện thông báo của cơ quan thuế.

2/ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã xác thực của CQT (đã thông báo phát hành trước ngày 19/10/2020)

– Sẽ được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó đến hết ngày 30/6/2020

– Từ 19/10/2020 – 30/6/2020, cơ quan thuế thông báo đến cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP hoặc Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

+ Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ mà tiếp tục sử dụng hóa đơn nêu trên thì phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03/DL-HĐĐT phụ lục IA (ban hành kèm Nghị định 123) và tờ khai thuế GTGT.

+ Nếu chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thì sẽ thực hiện thông báo của cơ quan thuế.

3/ Doanh nghiệp mới thành lập từ 19/10/2020 – 30/6/2022

– Sẽ được phát hành và sử dụng hóa đơn giấy (đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế)

– Nếu doanh nghiệp nhận được thông báo của Cơ quan thuế thực hiện áp dụng HĐĐT theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

+ Nếu đáp ứng đủ điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cần phải thực hiện theo hướng dẫn của Cơ quan thuế áp dụng hóa đơn điện tử.

+ Nếu chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ mà tiếp tục sử dụng hóa đơn nêu trên thì phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03/DL-HĐĐT phụ lục IA (ban hành kèm Nghị định 123) và tờ khai thuế GTGT.

Lưu ý: trong giai đoạn này doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng song song hai hình thức hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử dựa trên căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ sử dụng 1 hình thức hóa đơn cho mỗi lần bán hàng hóa/dịch vụ.

* Giai đoạn 2: Từ ngày 01/7/2022 trở đi

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2022 là thời điểm toàn bộ các doanh nghiệp trên cả nước bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Nguồn: https://easyinvoice.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 1.273