Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mứu độ hài lòng
Ngày 06/5/2020, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 75/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 4 năm 2020.
Ngày 01/4/2020, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 60/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 3 năm 2020.
 Ngày 03/3/2020, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 45/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong Quý I năm 2020.
Ngày 03/02/2020, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 29/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 01 năm 2020.
Ngày 02/12/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 78/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 11 năm 2019.
 Ngày 01/11/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 60/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 10 năm 2019.
Ngày 01/10/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 51/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 9 năm 2019.
Ngày 28/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 41/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2019.
Ngày 01/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 36/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 7 năm 2019.
Ngày 01/7/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 26/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 6 năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 1.530