Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mức độ hài lòng
     Ngày 31/8/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 28/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2021.
     Ngày 03/8/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 27/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 7 năm 2021.
     Ngày 03/6/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 22/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong 6 tháng đầu năm 2021.
     Ngày 04/5/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 16/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 4 năm 2021.
     Ngày 01/4/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 14/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 3 năm 2021.
     Ngày 01/3/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 10/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong Quý I năm 2021.      
     Ngày 04/02/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 09/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 01 năm 2021.
Ngày 06/5/2020, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 75/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 4 năm 2020.
Ngày 01/4/2020, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 60/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 3 năm 2020.
 Ngày 03/3/2020, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 45/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong Quý I năm 2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.839.912
Truy cập hiện tại 6.079