Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Kết quả khảo sát mứu độ hài lòng
Ngày 01/10/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 51/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 9 năm 2019.
Ngày 28/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 41/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2019.
Ngày 01/8/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 36/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 7 năm 2019.
Ngày 01/7/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 26/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 6 năm 2019.
Ngày 31/5/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 22/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý II năm 2019.
 Ngày 02/5/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 14/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 4 năm 2019.
Ngày 01/4/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 10/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 3 năm 2019.
Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 25/02/2018 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 246 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 213 hồ sơ; đang xử lý: 33 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 213 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.  
Trong tháng 10 năm 2017, Trung tâm Hành chính công Nam Đông đã thực hiện 190 giao dịch TTHC, trong đó: - Số hồ sơ đã hoàn thành: 130 hồ sơ - Số hồ sơ đang xử lý, chưa đến hẹn: 60 hồ sơ - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 130 Phiếu (đạt 100%)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.998.078
Truy cập hiện tại 46