Tìm kiếm
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
xã thu hồi quyền sử dụng đất rừng để cấp lại sổ mới sao lâu phản hồi lại cho dân
Người gửi: hương phú - hương phú Nam Đông (Ngày gửi: 05/09/2018)
Đáp:

Vui lòng cung cấp thêm thông tin để có cơ sở giải quyết

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 915