Tìm kiếm
Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện giám sát UBND xã Hương Phú “Về công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí và kê khai minh bạch tài sản tại cơ quan, đơn vị”
False 6156
Ngày cập nhật 14/03/2019

     Chiều ngày 12/3/2018, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát tại UBND xã Hương Phú “Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của cơ quan, đơn vị ”. Thành phần đoàn bao gồm: Ông Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn; bà Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện; 2 Phó ban HĐND huyện; các đơn vị liên quan: Phòng Tài chính – KH, phòng Tư pháp, phòng Nội vụ huyện, Hội nông dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

     Qua đó, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của xã Hương Phú năm 2018 cơ bản thực hiện tốt chưa có vấn đề gì xảy ra. Cụ thể: Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ mua sắm trong đơn vị; về kê khai, công khai minh bạch tài sản thực hiện theo quy đinh của Chính Phủ tại Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; tổ chức thực hiện cho 13/21 cán bộ, công chức thuộc diện kê khai. UBND xã Hương Phú đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa như xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế định mức tiêu chuẩn trang thiết bị và phương tiện làm việc; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thi số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,…

      Qua giám sát Đoàn đã nắm được những hạn chế của UBND xã khi thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai, công khai minh bạch tài sản của xã, chỉ đạo hướng khắc phục trong thời gian tới./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 1.539