Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch
Sáng ngày 09/6/2022, Viên nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND Huyện Nam Đông đã thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác chung về nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội với mục địch là Tạo cơ chế phối hợp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Nam Đông. Việc hợp tác giữa Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND huyện Nam Đông với mục tiêu phối hợp nghiên cứu, hỗ trợ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, công nghệ thông tin, môi trường, văn hóa và quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng chung. Thúc đẩy phát triển và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện Nam Đông.
Ngày 02 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1319 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án đấu giá đấu giá quyền khai thác khoáng sảntrên địa bàn tỉnh Đợt 1 năm 2022
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020 và 2021 của huyện Nam Đông nhưng không có khả năng thực hiện  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1.  Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:  
Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐND thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 05 dự án. Qua đó, huyện Nam Đông có 02 dự án, cụ thể:
Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong năm 2022 và đảm bảo tính dân chủ, công khai theo đúng quy định. UBND huyện công khai lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022,
UBND huyện Nam Đông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn năm 2021 trên địa bàn huyện theo lộ trình Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện.   
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 401