Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch
 Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:            - Đất nông nghiệp: 62.256,51 ha, chiếm 96,11% tổng diện tích tự nhiên.         - Đất phi nông nghiệp: 2.334,68 ha, chiếm 3,60% tổng diện tích tự nhiên.         - Đất chưa sử dụng: 186,69 ha, chiếm 0,29% tổng diện tích tự nhiên.         Ngoài ra, UBND tỉnh cho phép thu hồi đất của huyện Nam Đông là 159,09 ha. Trong đó đất nông nghiệp là 151,03 ha; đất phi nông nghiệp là 8,06 ha.         Chuyển mục đích sử dụng đất là 151,03 ha từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.         Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng của huyện là 21,22 ha./.
Ngày 13/01/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020 với mục tiêu: Nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, huy động sự tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường tạo môi trường tạo cuộc sống ngày càng Sáng - Xanh - Sạch và góp phần vào sự phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Huy động các nguồn lực tham gia đầu tư thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cộng đồng dân cư về thu gom xử lý chất thải, tiến đến cải thiện môi trường cuộc sống ngày càng bền vững. 
Ngày 09 tháng 12 năm 2019, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, mục tiêu chủ yếu của năm 2019 là: Khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng bền vững; làm tốt công tác thúc đẩy đầu tư, huy động và lồng ghép tốt các nguồn lực; khuyến khích phát triển công nghiệp - TTCN, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, các ngành công nghiệp giải quyết nhiều việc làm, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với cây, con chủ lực; nâng cao chất lượng các lĩnh vực xã hội, đời sống nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.
Ngày 06 tháng 11 năm 2019, UBND huyện ban hành thông báo số 160/TB-UBND về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường sản xuất đi khe Biên thôn 6 – 7 xã Thượng Long .
Ngày 29 tháng 10 năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành thông báo số 152/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường sản xuất thôn 4 đến đầu thôn 8 xã Thượng Long.
Ngày 19/12/2012, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa V đã thông qua Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ 5 về tán thành và thông qua Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
Chủ trương thu hồi đất để thực hiện công trình: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 35Kv La Sơn - Nam Đông.
Ngày 29  tháng  10  năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành Thông báo số 151/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường thôn 8 xã Thượng Long đi xã Thượng Nhật.
Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050. Theo đó:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.169.447
Truy cập hiện tại 1.309