Tìm kiếm
Công khai lấy ý kiến Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 Huyện Nam Đông
False 28280Ngày cập nhật 12/10/2018

Thực hiện theo Thông báo số 103/TB-HĐTĐ ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh về Kết quả thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Nam Đông, UBND huyện Nam Đông công khai phương án Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 huyện Nam Đông với các nội dung sau: 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: (Phụ lục 1);

Trong đó:

+ Tổng diện tích tự nhiên diện tích 64.777,88 ha;

+ Đất nông nghiệp diện tích 61.748,78 ha;

+ Đất phi nông nghiệp diện tích 2.972,70 ha;

+ Đất chưa sử dụng diện tích 20,40 ha;

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: (Phụ lục 2);

 Trong đó: 

+ Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích 812,67 ha;

+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp diện tích 341,45 ha;

+ Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở diện tích 0,00 ha.

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: (Phụ lục 3);

 Trong đó: 

+ Đất chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp diện tích 141,00 ha;

+ Đất chưa sử dụng chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích 29,34 ha.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.702