Tìm kiếm
Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
False 12567Ngày cập nhật 15/01/2021

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, tại Kỳ họp chuyên đề thứ 13 đã ban hành Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND về Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp  tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Một số nội dung cơ bản của Quy định:

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP; hỗ trợ khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng

Các cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp; có sản phẩm tham gia chương trình OCOP; hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi là cơ sở sản xuất).

Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trong thực hiện hỗ trợ chính sách; các tổ chức ngân hàng, tín dụng có liên quan hỗ trợ về lãi suất, tín dụng,... và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện Nghị quyết.

II. Mục tiêu của chính sách

1. Mục tiêu chung

Chính sách là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đảm bảo phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển chung của ngành trên phạm vi cả nước, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, kết hợp bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đối với trồng trọt:

Đến năm 2025 tổng diện tích lúa chất lượng cao đạt 27.000 ha chiếm khoảng 50% diện tích lúa toàn tỉnh; diện tích sản xuất rau, hoa trong hệ thống nhà lưới, nhà kính ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 15 ha; phát triển diện tích cây ăn quả đạt khoảng 6.000 ha; tổng diện tích sản xuất trồng trọt theo quy trình VietGAP, hữu cơ đạt khoảng 1.000 ha.

b) Đối với chăn nuôi:

Đến năm 2025 tổng đàn gia súc đạt 255.000 con với tỷ lệ bò lai và lợn nạc so với tổng đàn chiếm trên 85% và 95%; tổng đàn gia cầm 5,4 triệu con; tổng số số cơ sở chăn nuôi tập trung đạt trên 1.500 cơ sở, trong đó số trang trại chăn nuôi đạt quy mô vừa trở lên khoảng 300 cơ sở. Số cơ sở sản xuất giống lợn có quy mô vừa trở lên khoảng 15 cơ sở với công suất 100.000 lợn giống/năm; cơ sở sản xuất giống gà khoảng 8 cơ sở với công suất khoảng 10 triệu con giống/năm.

c) Đối với thủy sản:

Đến năm 2025, sản lượng thủy sản đạt 70 ngàn tấn/năm (trong đó sản lượng khai thác đạt 50 ngàn tấn/năm, sản lượng nuôi đạt 20 ngàn tấn/năm).

Ưu tiên phát triển nuôi tôm trên cát ứng dụng công nghệ cao kết hợp các biện pháp quản lý tiên tiến (GAP, BMP, CoC, ...) thân thiện với môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung như Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc; nuôi theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, Bio-Floc. Đến năm 2025 diện tích nuôi trên cát ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 200 ha.

d) Đối với lâm nghiệp

Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 58%; diện trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC đạt khoảng 15.000 ha; năng lực sản xuất giống cây lâm nghiệp theo công nghệ nuôi cấy mô, túi bầu hữu cơ đạt trên 10 triệu cây/năm, sản xuất giống cây bản địa đạt 1,5 triệu cây/năm.

e) Đối với phát triển các sản phẩm OCOP

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 phấn đấu toàn tỉnh sẽ có khoảng 100 sản phẩm OCOP (xếp hạng đạt từ 3 sao “*” trở lên).

Quy định chi tiết có văn bản kèm theo.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.632